DUNA — uni­kátna pozo­ro­va­teľňa, ktorá vyrá­stla pri obci Kalin­kovo

Podľa článku Štefana Moravčíka v Archinfo.sk, Autori projektu: Fakulta architektúry STU, Bratislava Bergen Arkitekthøgskole, Bergen, Nórsko / 25. augusta 2016 / Zo Slovenska

Drobná archi­tek­túra v prí­rod­nom pro­stredí je výsled­kom práce štu­den­tov archi­tek­to­nic­kých škôl, ich peda­gó­gov i sub­do­dá­va­te­ľov v rámci bila­te­rál­neho pro­jektu EEAG­rants EHP Expe­ri­men­tal Wooden Cli­ma­tic Cham­ber.

Pozo­ro­va­nie prí­rody je veľmi per­spek­tív­nou oblas­ťou eko­tu­rizmu, viaže sa naňho aj potreba roz­voja infra­štruk­túry v podobe pozo­ro­va­teľní, ale aj uby­to­va­cích a stra­vo­va­cích kapa­cít. Na túto sku­toč­nosť zare­a­go­vala Fakulta archi­tek­túry STU pro­jek­tom pod vede­ním Vero­niky Kot­ra­dy­o­vej a peda­gó­gov (Lukaš Šíp, Tibor Varga, Mar­tin Uhrík) a štu­den­tov z Ústavu eko­lo­gic­kej a expe­ri­men­tál­nej archi­tek­túry. V spo­lu­práci s nór­skou Ber­gen Archi­tec­ture School posta­vili expe­ri­men­tálnu pozo­ro­va­teľňu vod­ného vtác­tva na dunaj­skej Hru­šov­skej zdrži pri Kalin­kove v okolí Bra­ti­slavy.

Viac podob­ných člán­kov náj­deš na Archinfo.sk.

Hru­šov­ská zdrž ako súčasť vod­ného diela Gab­čí­kovo je jedno z naj­výz­nam­nej­ších zimo­vísk vod­ného vtác­tva v stred­nej Európe a práve z tohto dôvodu sa táto loka­lita stala súčas­ťou chrá­ne­ného vtá­čieho úze­mia Dunaj­ské luhy. Samoz­rejme okrem zimy sa tu množ­stvo vtác­tva vysky­tuje aj počas mig­rá­cie. Aby táto pozo­ro­va­teľňa bola využí­vaná po celý rok je situ­ovaná neďa­leko ostro­vov, kde nie­ktoré z dru­hov hniez­dia.

Pro­jekt vzni­kol v rámci Šti­pen­dij­ného prog­ramu EHP Slo­ven­sko pod náz­vom Expe­ri­men­tal wooden cli­ma­tic cham­ber. V rámci neho sa usku­toč­nili 4 štu­dent­ské a uči­teľ­ské mobi­lity na works­hopy v Bra­ti­slave a v Ber­gene. Cie­ľom bolo navr­hnúť a rea­li­zo­vať expe­ri­men­tálnu dre­vo­stavbu ponú­ka­júcu aj úkryt, v súčin­nosti s prí­rod­ným pro­stre­dím.

Pôvodný koncept - pohľady a pôdorys

Pôvodný kon­cept — pohľady a pôdo­rys

Základný kon­cept sa postupne modi­fi­ko­val až do posled­nej chvíle. Na zvl­ne­nej plo­che pri­budlo rebro, ktoré roz­de­ľuje objekt a pôdo­rys nado­bu­dol obdĺž­ni­kový tvar. Rebro odde­ľuje rampu od von­kaj­šej “paluby”, tvorí zás­tenu proti vetru a pohľa­dovú bari­éru od dunaj­skej hrá­dze. Pod dre­ve­nou klen­bou je umiest­nené vizu­álne odde­lené pozo­ro­va­cie sta­no­visko.

Finálny návrh - pohľad

Finálny návrh — pohľad

Pred­vý­robná“ fáza začala vo feb­ru­ári 2016. Pri stavbe bola pou­žitá aj pre­fab­ri­ká­cia for­mou výroby jed­not­li­vých diel­cov z vodo­vzdor­nej preg­lejky na CNC-fréze v nábyt­kár­skej firme podľa doku­men­tá­cie vytvo­re­nej v CAM-sytéme. Jed­not­livé dielce sa potom lepili do nos­ní­kov vo výrob­nej hale v Kom­ja­ti­ciach. Po pre­ne­sení týchto nos­ní­kov na dunaj­skú hrá­dzu sa už táto dre­vo­stavba rea­li­zo­vala priamo na mieste svoj­po­mocne za účasti štu­den­tov, peda­gó­gov a dob­ro­voľ­ní­kov. Rea­li­zá­ciu pod­po­ril pre­dov­šet­kým pro­jekt APVV 0594 – 12 Inte­rak­cia člo­veka a dreva. Všetci zúčast­není spoz­nali drevo ako mate­riál vhodný do exte­ri­éru a naučili sa s ním lep­šie pra­co­vať. V prí­pade tohto pro­jektu je už celý pro­ces tvorby pozo­ro­va­teľne vlastne cie­ľom, čím sa napl­nil hlavný prí­nos tohto vzde­lá­va­cieho pro­jektu.

Pozo­ro­va­teľňa sa volá DUNA. Slovo má mnoho význa­mov vo via­ce­rých jazy­koch, ale hlavne v našom prí­pade sym­bo­li­zuje dunu, prí­rodný útvar vytvo­rený vet­rom a záro­veň je odvo­dená od rieky, na kto­rej leží. Stavba má poten­ciál okrem miesta na pozo­ro­va­nie vtác­tva a zís­ka­va­nie infor­má­cií o ňom, poskyt­núť aj atrak­tívne miesto na oddych počas pre­chá­dzok či cyk­lo­túr.

Vedúca pro­jektu — doc. Ing. Vero­nika Kot­ra­dy­ová, PhD.
Peda­gó­go­via — L. Šíp, T. Varga, M. Uhrík, V. Kot­ra­dy­ová, M. Boleš, W. Borysko (FA STU), E. Fol­gero, W. Aars­land, S. Gun­nars­son (BAS)
Štu­denti – E. Ege­land, K. Huak­jem, L. V. Figu­e­i­redo, J. Bar­fod, S. Tomin, Å. Knaps­tad Hårk­lau, V. Sløk Tvedt, H. Nils­son a E. Ch. Voisin Isdahl (BAS), M. Kot­van, F. Pone­chal, A. Janis, Z. Kele­me­nová, Š. Vasiľ­ková, K. Šol­tý­sová, M. Záleská, M. Zele­nay, A. Kob­zová, A. Pilu­šová, N. Vaj­deč­ková (FA STU)

Pod­klady: Vero­nika Kot­ra­dy­ová, autor foto­gra­fií: Noro Knap

Pridať komentár (0)