Egg Min­der a Postma­tes: Chuť e-Gas­tro kul­túry

Richard Bednár / 1. apríl 2014 / Business

Poznáte tie chvíle, keď dosta­nete chuť na pra­že­nicu s cibuľ­kou, otvo­ríte chlad­ničku a tam iba jedno vajíčko? A k tomu ani netu­šíte, kedy ste ho kúpili?

Tento prob­lém hravo rieši Egg Min­der. Ide o inte­li­gentný zásob­ník na 14 vají­čok, ktorý sa dá jed­no­du­cho zosynch­ro­ni­zo­vať s apli­ká­ciou vo vašom tele­fóne. Budete tak mať vždy aktu­álny pre­hľad o počte, ako aj o dátu­moch spot­reby. Apli­ká­cia vás tak­tiež sama upo­zorní, keď sa stav vají­čok v zásob­níku zmenší na kri­tické mini­mum.

Egg Min­der bol pre­zen­to­vaný aj v The Tonight show s Jay Leno, čo značne pris­pelo k jeho sláve. Tvor­com nápadu je Rafael I. Hwang — vedec zaobe­ra­júci sa vajíč­kami a všet­kým, čo s nimi súvisí. Pro­dukt vytvo­ril v spo­lu­práci s QuirkyGene­ral Elet­rics.

http://lesgourmands20.files.wordpress.com/2014/03/egg-minder-2.jpg

Dobre, zásobu vají­čok už teda máte. Ale čo ak dosta­nete chuť na čerstvé pečivo z pekárne na rohu a kávu z kaviarne oproti? Vonku prší a vám sa ani za nič nechce vstať z postele. Takýto prob­lém už rieši star­tup Postma­tes.

Nápad vzni­kol v jed­nej z toront­ských kan­ce­lá­rii počas tuhej zimy v roku 2011, keď sa nikomu nech­celo ísť von po kávu. Hľa­dali tak nie­koho, kto by šiel a pop­rí­pade by si aj niečo zaro­bil. Prvé dni poslali stá­žis­tov z ich firmy. Objed­návky sa však tak roz­rástli, že museli hľa­dať doru­čo­va­te­ľov z exter­ných zdro­jov.

Vďaka nie­koľ­kým letá­kom a jed­no­du­chej apli­ká­cii našli a vytvo­rili malú data­bázu pre­daj­cov. Komu­nita sa pomaly roz­ras­tala a momen­tálne si zákaz­níci môžu vybrať z viac než tisíc ponúk od kaviarní, reštau­rá­cií, cez pekárne, až po rôzne typy fast-foodov.

Ak máte k dis­po­zí­cii auto, bicy­kel, vlastné nohy a chuť doru­čo­vať, môžete sa regis­tro­vať na stránke postmates.com. Vypl­níte meno, adresu, kon­taktné údaje, spô­sob doru­čo­va­nia a môžete začať. Spo­loč­nosť sľu­buje, že si tak môžete zaro­biť aj trid­sať dolá­rov za hodinu.

Apli­ká­cia je dostupná pre iOSAndroid úplne zadarmo. Platí sa za každé doru­če­nie od pia­tich dolá­rov vyš­šie, v závis­losti od spô­sobu doru­če­nia, rých­losti a vzdia­le­nosti. Na náš trh Postma­tes zatiaľ nepre­ra­zila, ale po nain­šta­lo­vaní apli­ká­cie o to môžete požia­dať. Čím viac nás bude, tým skôr si to budeme môcť skú­siť naživo.

http://cdn0.tnwcdn.com/wp-content/blogs.dir/1/files/2013/12/postmates-android.jpg

A na záver pár refe­ren­cií:

Postma­tes nám zachra­ňuje život. Ak žijete vo svete star­tupu, kde je hlav­ným bene­fi­tom rých­losť a k tomu, ak ide ešte o zdravú voľbu, je to niečo úžasné.“

Erica Ford, San Fran­cisco Cus­to­mer

Pred­tým, než Postma­tes pri­šiel do NYC, bol som zasek­nutý v tom istom, nud­nom a zvy­čajne nezdra­vom stra­vo­vaní. Táto apli­ká­cia zme­nila trh s doru­čo­va­ním od základu. Je to zábavné.”

Aub­rey Sabala, zákaz­níčka z NY

Postma­tes zme­nil moje stra­vo­va­cie návyky. Otvo­ril mi úplne nové mož­nosti. Milu­jem ho!”

Sachin Agar­wal, pro­duk­tový mana­žér v Twittri

Čo milu­jem na práci pre Postma­tes? Môžem celý deň strá­viť vonku, jaz­diť na bicykli a spoz­ná­vať mesto. Keď som prvý deň začal, netu­šil som, kde je Paci­fic Heights a dnes idem okolo neho dva-tri razy denne.”

Jus­tin, doru­čil viac než 1500 záka­ziek

zdroj: quirky.com/shop/619 a postmates.sk

Pridať komentár (0)