Elon Musk má novú život­nú záľu­bu

Vladimír Chott / 17. mája 2017 / Eko

zdroj: tesla.com

Pre­dá­va elek­tro­mo­bi­ly a vyví­ja tech­no­ló­giu, vďa­ka kto­rej bude ces­to­va­nie do ves­mí­ru pre ľudí dostup­nej­šie. No ani to mu nesta­čí. Elon Musk si našiel novú záľu­bu, stre­chy.

Keď sa povie Tes­la a Spa­ceX, kaž­dý si pred­sta­ví jed­no meno, Elon Musk. Zná­my inži­nier, vyná­lez­ca a pod­ni­ka­teľ pôvo­dom z Juho­af­ric­kej repub­li­ky pri­šiel s ďal­ším nápa­dom. Kon­com minu­lé­ho roka pred­sta­vil inte­li­gent­né stre­chy pod znač­kou Solar Roof. Elo­no­vi sa poda­ri­lo v dopo­siaľ nie veľ­mi zná­mom odvet­ví roz­ví­riť prach. Svo­jím nad­še­ním pre ten­to pro­jekt si zís­kal mno­ho ľudí. Dote­raz ľudia pova­žo­va­li stre­chu za nevy­hnut­nú súčasť kaž­dé­ho domu, kto­rú tre­ba raz začas opra­viť, vyme­niť. No vďa­ka Solar Roof už stre­chy nebu­dú nikdy také ako pred­tým.

zdroj foto: tesla.com

Solár­na ener­gia na prvom mies­te

Elon sa odjak­ži­va zame­ria­val na solár­nu ener­giu. Rád pou­ka­zu­je na to, že ľud­stvo má k dis­po­zí­cii alter­na­tí­vu k zís­ka­va­niu ener­gie z fosíl­nych palív. Sta­čí sa len pozrieť na oblo­hu. Den­ne máme k dis­po­zí­cii obrov­ský reak­tor vo for­me sln­ka, kto­rý nám doká­že posky­to­vať ener­giu, ak ju doká­že­me správ­ne zachy­tiť.

Okrem toho, solár­na ener­gia je pre Elo­na len jeden z plá­nov, kto­rým sa sna­ží zni­žo­vať skle­ní­ko­vé ply­ny využí­va­ním viac elek­tri­fi­ko­va­nej pre­pra­vy ako sú naprí­klad elek­tro­mo­bi­ly Tes­la.

A ako to je so život­nos­ťou solár­nej stre­chy? Elon ďalej uvá­dza, že jeho stre­cha vydr­ží dva­krát dlh­šie ako kla­sic­ké stre­chy. Okrem život­nos­ti, taká­to stre­cha zní­ži aj cel­ko­vú spot­re­bu elek­tric­kej ener­gie v domác­nos­ti. Jedi­ným nega­tí­vom je počia­toč­ná inves­tí­cia. Suma za takú­to solár­nu stre­chu môže byť v porov­na­ní s kla­sic­kým typom stre­chy vyš­šia aj o nie­koľ­ko tisíc eur.

zdroj videa: tesla.com

Este­tic­ká strán­ka

V ponu­ke by mali byť do roku 2018 šty­ri rôz­ne typy streš­ných kry­tín. A nej­de len o lac­né napo­do­be­ni­ny sku­toč­ných kry­tín. Elon sa naozaj sna­žil o to, aby vytvo­ril doko­na­lý dizajn a nebo­lo to vôbec ľah­ké. „Mali sme prob­lém nájsť stre­chy kto­ré by vyze­ra­li sku­toč­ne dobre. Veď si to skús­te sami vygo­og­liť. Avšak stre­cha od Solar Roof bude vyze­rať kraj­šie a vydr­ží dlh­šie než kla­sic­ká stre­cha,“ pove­dal Elon Musk.

zdroj foto: tesla.com

Hod­no­ta znač­ky

Dra­hé pro­duk­ty ako sú naprí­klad smart­fó­ny iPho­ne strá­ca­jú svo­ju hod­no­tu hneď po ich kúpe. To však nemu­sí byť prí­pad Solar Roof. Hod­no­ty domov a pozem­kov môžu v budúc­nos­ti stú­pať. Solár­na stre­cha by tak moh­la cel­ko­vú hod­no­tu ešte zvý­šiť. Okrem iné­ho, inves­tí­cie vlo­že­né do takej­to stre­chy sa po rokoch môžu vrá­tiť kaž­dé­mu zákaz­ní­ko­vi. Elo­no­vi sa poda­ri­lo pri­niesť k živo­tu ďal­ší zo svo­jich nápa­dov. „Akú chce­me mať budúc­nosť?“ pýtal sa Elon Musk novi­ná­rov, kto­rí sa zúčast­ni­li na pred­sta­ve­ní Solar Roof. „Všet­ci chce­me mať oko­lo seba krás­ne stre­chy, kto­ré doká­žu čer­pať ener­giu zo sln­ka,“ dodal.

zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)