Elon Musk Tesle verí: Nakú­pil akcie za sto mili­ó­nov dolá­rov

Martin Bohunický / 31. januára 2016 / Business

Tesla včera ozná­mila že CEO a zakla­da­teľ Elon Musk kúpil 532 000 akcii spo­loč­nosti.

Týmto kro­kom zvý­šil hod­notu svojho podielu v Tesle o ďal­ších 100 mili­ó­nov dolá­rov.

Takýto krok nemá v podaní šéfa Tesly iný zmy­sel, než len dodať jeho zamest­nan­com potrebné seba­ve­do­mie a dôveru. Je to v pod­state tra­dičný krok — ak sa firme darí, resp. má dariť, tí tam hore si kupujú akcie. Ak CEO svoje akcie pre­dá­vajú, značí to, že niečo nie je v poriadku.

goldman-solar-is-on-the-way-to-dominating-the-electricity-market-and-the-world-has-elon-musk-to-thank

Tesla akoby posledné mesiace tro­chu strá­cala pôdu pod nohami a takýto boost môže byť len na pros­pech veci. Nača­so­vané je to teda podľa mňa naozaj dobre. Pro­duk­cia Modelu X je momen­tálne pomalá a revo­lučný Model 3, ktorý by mal dostať tieto autá medzi širokú verej­nosť, sa chystá prísť na trh v marci.

Mus­kov podiel v Tesle je momen­tálne okolo 22%. Jednu akciu si môžeš kúpiť za pri­bližne $191 dolá­rov, čo je blízko minima v uply­nu­lom roku — $186 dolá­rov. Naj­vyšší bod dosiahla Tesla na hod­note $286 dolá­rov za akciu.

elon-musk-the-model-x-is-so-advanced-we-probably-shouldnt-have-built-it

Zdroj: theverge.com

Pridať komentár (0)