Európske startupy mali rekordne úspešný rok, USA sa na ne nechytá

Lenka Sidorová / 5. decembra 2018 / Biznis

  • Európa mala v star­tu­po­vom tech­no­lo­gic­kom sek­tore re­kordný rok
  • V iných ve­ciach zase za USA a Čí­nou za­os­tá­vame
  • Európa mala v star­tu­po­vom tech­no­lo­gic­kom sek­tore re­kordný rok
  • V iných ve­ciach zase za USA a Čí­nou za­os­tá­vame

Európa má tento rok viac ako dva­krát toľko tech­no­lo­gic­kých po­čia­toč­ných vstu­pov na burzu (IPO) než USA. In­for­mo­val o tom web CNBC s od­vo­la­ním sa správu firmy Ato­mico, ktorá spra­vuje ri­zi­kový ka­pi­tál.

Ana­lýza, ktorá bola zve­rej­nená v uto­rok na tech­no­lo­gic­kej kon­fe­ren­cii Slush v Hel­sin­kách vo Fín­sku, naz­na­čuje, že in­ves­tori by mohli zís­kať veľké vý­nosy z európ­skych tech­no­ló­gic­kých star­tu­pov. Podľa úda­jov z lon­dýn­skej burzy cen­ných pa­pie­rov v Európe na burzu vstú­pilo 69 star­tu­pov, za­tiaľ čo v USA len 28.

Ceny ak­cií mla­dých európ­skych tech­no­lo­gic­kých spo­loč­ností, ktoré vstú­pili na trh v roku 2018, sa zvý­šili v prie­mere o 222 per­cent. Ceny ame­ric­kých star­tu­pov v rov­na­kom od­vetví oproti tomu stúpli v prie­mere len o 42 per­cent. „Tento rok bol ne­uve­ri­teľný pre európ­sky tech­no­lo­gický eko­sys­tém,“ uvie­dol pre CNBC Tom Weh­me­ier, par­tner a ve­dúci vý­skumu spo­loč­nosti Ato­mico.

Jed­ným z dô­vo­dov, prečo Európa pre­ko­náva USA v ob­lasti trhu s IPO, je sku­toč­nosť, že európ­ske burzy pod­po­rujú men­šie spo­loč­nosti, ktoré chcú byť ve­rejne ob­cho­do­vané. 62 zo 69 európ­skych tech­no­lo­gic­kých IPO malo tr­hový li­mit pod 1 mi­liardu do­lá­rov. Správa Ato­mico tiež po­u­ká­zala na ras­túci po­čet európ­skych „jed­no­roz­čov“ – spo­loč­ností s hod­no­tou viac ako 1 mi­liarda do­lá­rov, kto­rých je tento rok až 17 – čo je vyše dvoj­ná­sobne viac ako vlani. Me­dzi ne pat­ria aj brit­ská fin­tech Re­vo­lut a Monzo, či es­tón­ska spo­loč­nosť Ta­xify.

Švéd­ska hu­dobná stre­a­mo­va­cia spo­loč­nosť Spo­tify bola kó­to­vaná na burze v New Yorku v ap­ríli 2018 za 26 mi­liárd do­lá­rov, čo je naj­väčší priamy úpis. To zna­mená, že firma ne­mu­sela hľa­dať žia­da­te­ľov o upi­so­va­nie IPO a cena ne­bola ur­čená vo­pred. Ak­cie po úpise síce klesli o 6%, av­šak to ne­jak ne­poš­ko­dilo jej at­rak­ti­vitu.

„Často sa ho­vorí, že európ­ske star­tupy ne­do­kážu byť kon­ku­ren­cie­schopné na glo­bál­nej scéne ale mys­lím si, že Spo­tify uká­zala, že je možné vy­stú­piť na vr­chol, ak za­čnete od za­čiatku roz­mýš­ľať vo veľ­kom,“ po­ve­dal Weh­me­ier.

V európ­skom tech­no­lo­gic­kom sek­tore sa podľa od­ha­dov Ato­mico v roku 2018 pre­in­ves­tuje 23 mi­liárd do­lá­rov (o 5 mi­liárd do­lá­rov viac ako pred pia­timi rokmi). Jed­ným z kľú­čo­vých ka­pi­tá­lo­vých zdro­jov v Európe je Čína, ktorá sa tento rok po­die­ľala na fi­nan­co­vaní viac ako 1 mi­liar­dou do­lá­rov. Čína čo­raz viac roz­ši­ruje svoju stopu v Európe, pre­tože iné kra­jiny, ako napr. USA, pri­jali re­štrik­tív­nej­šie po­li­tiky v ob­lasti ob­chodu a bez­peč­nosti. „V po­sled­ných ro­koch sa vý­razne zvý­šil vplyv ázij­ských in­ves­to­rov v európ­skom tech­nic­kom eko­sys­téme,“ píše sa v správe Ato­mico.

Na­priek vyš­šie spo­me­nu­tému úspe­chu, Európa za­os­táva za USA a Čí­nou po­die­lom na trhu ve­rej­ných in­ter­ne­to­vých a soft­vé­ro­vých spo­loč­ností a európ­sky tech­no­lo­gický sek­tor v Stoxx 600 má v tomto roku slabší vý­kon ako sek­tor tech­no­ló­gií v in­dexe S & P.

Jed­nou z pre­ká­žok je európ­ske re­gu­lačné pro­stre­die. Až 49% res­pon­den­tov sa vy­jad­rilo, že európ­ska re­gu­lá­cia sťa­žuje za­čiatky pod­ni­ka­nia v tech­no­lo­gic­kom sek­tore. Av­šak na dru­hej strane po­zi­tívne hod­no­tia sú­bor európ­skych pra­vi­diel o ochrane osob­ných úda­jov (GDPR).

Zdroj: CNBC

Pridať komentár (0)