Eve­ryt­hingMe pred­sta­vil prvý kon­tex­tu­álny tele­fón

Šandi / 13. apríl 2014 / Business

Izra­el­ský star­tup spo­lu­pra­cu­júci s bra­zíl­skou spo­loč­nos­ťou má ambí­ciu pred­sta­viť tele­fón s uni­kát­nym soft­vé­rom, ktorý dokáže pred­ví­dať potreby uží­va­teľa na základe času, miesta a zvy­kov. Už tento mesiac si budú môcť Bra­zíl­ča­nia kúpiť smart­fóny, ktoré dokážu to, po čom všetci túžime.

Izra­el­ský star­tup Eve­ryt­hingMe dňa 9. apríla ozná­mil, že spo­lu­pra­cuje s latin­sko­ame­ric­kým výrob­com elek­tro­niky Philco s cie­ľom pre­dá­vať pre­d­ik­tívne tele­fóny. Spo­loč­nosť uviedla, že cie­ľom spo­lu­práce je pred­sta­viť prvú zásielku tele­fó­nov s kon­tex­tovo-pre­d­ik­tív­nou tech­no­ló­giou.

Smar­ter Smartp­ho­nes

Eve­ryt­hingMe môžeme pova­žo­vať za laun­cher pre Android zaria­de­nia, ktorý učí tele­fóny zobra­zo­vať vždy rele­vantné apli­ká­cie, kon­takty a infor­má­cie. Tie budú zobra­zené na domov­skej obra­zovke v závis­losti od času, miesta a návy­kov uží­va­teľa. Pove­dzme naprí­klad, že je 7:00 ráno a je čas vstá­vať do práce. Možno vám váš tele­fón povie niečo o počasí a zobrazí tie naj­ho­rú­cej­šie správy. Keď sa dosta­nete do práce, ukáže zas všetky vaše pra­covné e-maily alebo rovno Google Drive. Algo­rit­mus mobil­ného tele­fónu v spo­jení so schop­nos­ťou uče­nia a šta­tis­tic­kého mode­lo­va­nie dokáže vytvo­riť jed­not­livé sce­náre, podľa kto­rých vám zobra­zuje čo naj­re­le­van­tnejší obsah.

Eve­ryt­hingMe bol zalo­žený v roku 2010 so síd­lom v Izra­eli. Jeho zakla­da­te­lia sú Rami Kas­ters­tein, Ami Ben David a Joey Sim­hon. Spo­loč­nosť je k dneš­nému dňu domo­vom pre viac ako 60 zamest­nan­cov. Eve­ryt­hingMe zís­kal finan­co­va­nie vo výške 37 mili­ó­nov dolá­rov od finanč­ných inves­to­rov BRM Group, Dra­per Fis­her Jur­vet­son (DFJ), Hori­zons Ven­tu­res, Tele­fó­nica Digi­tal, Sing­Tel Innov8, DFJTF a Mozilla.

S dvoma mili­ónmi stia­hnutí k 4. feb­ru­áru sa Eve­ryt­hingMe posu­nul z beta ver­zie a spus­til svoju naj­nov­šiu ver­ziu, kto­rej súčas­ťou sú vylep­šené adre­sáre a rých­lej­šie vyhľa­dá­va­nie. Pred­po­kladá sa pra­vi­delná využi­teľ­nosť apli­ká­cie na úrovni 25-krát denne s mož­nos­ťou stia­hnu­tia pre Android 4 a vyš­šie.

Philco je jed­nou z naj­väč­ších elek­tro­nic­kých spo­loč­ností na bra­zíl­skom trhu, ktorá má za sebou rad pro­duk­tov, ako sú smart TV, počí­tače, tab­lety a smart­fóny.

Zdroj: everything.me

Pridať komentár (0)