Face­book ponúka 10 000$ zamest­nan­com, ktorí sa pre­sťa­hujú do 10 míľ od jeho cen­trály

Rudolf Nečas / 23. decembra 2015 / Tools a produktivita

Face­book ponúka zamest­nan­com pra­cu­jú­cim v cen­trále v Sili­con Val­ley prís­pe­vok mini­málne 10 000 dolá­rov aby sa pre­sťa­ho­vali bliž­šie k práci. Je to reak­cia na prob­lém, kto­rému čelí mnoho tech­no­lo­gic­kých firiem – oblasť San Fran­cisco Bay je čoraz viac pre­ťa­žená a ceny býva­nia rastú. 

Pre nárok na platbu, ktorú firma začala ponú­kať v posled­ných 12 mesia­coch si, podľa súčas­ných i býva­lých zamest­nan­cov Face­bo­oku, zamest­nanci musia kúpiť alebo pre­na­jať dom do 10 míľ (16 km) od One Hac­ker Way, vzdia­le­ného asi 30 míľ (48 km) južne od San Fran­cisca. Nie­ktorí zamest­nanci Face­bo­oku s rodi­nami by mohli zís­kať jed­no­ra­zovú platbu až 15 000 dolá­rov na náklady na býva­nie.

facebook-one-hacker-way-664x495

Úsi­lie Face­bo­oku, spolu s podob­nými prog­ra­mami nie­kto­rých ďal­ších tech­no­lo­gic­kých spo­loč­ností, vrá­tane tech­no­lo­gic­kej inves­tič­nej správ­cov­skej spo­loč­nosť Adde­par, dáto­vej firmy Palan­tir a soft­vé­ro­vej firmy Sales­for­ceIQ by mohlo pomôcť zmier­niť hlavný zdroj napä­tia v San Fran­ciscu: prí­liv mla­dých, boha­tých tech pra­cov­ní­kov, ktorí dochá­dzajú do Sili­con Val­ley na súkrom­ných auto­bu­soch a často tak vytlá­čajú z mesta oby­va­te­ľov s niž­šími príj­mami.

Ale Sili­con Val­ley má vlastnú krízu čo sa týka finanč­nej dostup­nosti býva­nia a ak prog­ram Face­bo­oku nabe­rie na obrát­kach môže ďalej urých­liť džen­tri­fi­ká­ciu oko­li­tých komu­nít najmä s níz­kymi príj­mami ako mesto East Palo Alto. „Dot­kne sa to veľa miest­nych rodín,“ pove­dal John Liotti, gene­rálny ria­di­teľ komu­nit­nej advo­kát­skej sku­piny pre East Palo Alto — Able Works.

gensler_facebook_1259

Face­book hovorí, že prog­ram nie je o sociál­nom inži­nier­stve. „Naše výhody vo Face­bo­oku sú určené na pod­poru našich zamest­nan­cov a ľudí, na kto­rých im naj­viac záleží vo všet­kých fázach života,“ pove­dal hovorca Face­bo­oku.

Mar­kovi Shi­movi, inži­nie­rovi, ktorý pra­co­val v Adde­par býva­nie cez ulicu od firmy so síd­lom Moun­tain View pri­nieslo 300 dolá­rový mesačný bonus. Ale tento zda­nený prí­nos, nebol dôvo­dom jeho roz­hod­nu­tia o bývaní. „Pre mňa to nebolo finančne moti­vo­vané pre­tože odkedy som sa pre­sťa­ho­val do Moun­tain View sa môj nájom zvý­šil o viac ako 60 per­cent,“ pove­dal Shim, ktorý odvtedy pre­šiel k inej spo­loč­nosti. „Ak žijete bliž­šie k práci máte menej obáv ohľa­dom odchodu v presný čas, a ak ste v polo­vici rie­šení neja­kého prob­lému, strá­vite čas naviac na jeho dokon­če­nie.“

Traffic-jam

Pra­cov­níci hovo­ria, že situ­ácia okolo dochá­dza­nia sa stále zhor­šuje. Cesta, ktorý by pred troma rokmi trvala maxi­málne hodinu sa dnes natiahla na 90 minút alebo viac, pre­tože tech eko­no­mika zazna­me­náva strmý rast a na ces­tách je čoraz viac auto­mo­bi­lov.

Šoféri v oblasti San Fran­cisca strá­via podľa spo­loč­nosti INRIX posky­tu­jú­cej dáta o pre­mávke v záp­chach viac času ako na kto­rom­koľ­vek inom meste, než vo Was­hing­tone DC, a Los Ange­les.

WASHINGTON, DC - SEPTEMBER 18: Facebook CEO Mark Zuckerberg speaks at the Newseum September 18, 2013 in Washington, DC. Zuckerberg participated in an interview with James Bennet, editor in chief of the Atlantic, on "the knowledge economy", including Zuckerberg's involvement in the immigration debate. (Photo by Win McNamee/Getty Images)

Na druhú stranu tým, ktorí zva­žo­vajú viac pred­mest­ský životný štýl, nemusí prís­pe­vok 10 000 veľmi pomôcť, pre­tože v meste ako je Menlo Park, sa podľa úda­jov z on-line rea­lit­nej spo­loč­nosti Tru­lia prie­merné nájomné pohy­buje okolo 3600 dolá­rov mesačne.

Nie­ktorí spo­mí­najú na dobu, keď Face­book ponú­kol nie­koľko sto dolá­rov pre zamest­nan­cov, ktorí žili v okruhu nie­koľ­kých blo­kov svo­jich sta­rých kan­ce­lá­rií v Palo Alto. Pre­na­jí­ma­te­lia využili situ­áciu a rýchlo zdvihli nájomné.

IMG_3390c

zdroj: venturebeat.com

Pridať komentár (0)