Face­bo­ok ponú­ka 10 000$ zamest­nan­com, kto­rí sa pre­sťa­hu­jú do 10 míľ od jeho cen­trá­ly

Rudolf Nečas / 23. decembra 2015 / Lifehacking

Face­bo­ok ponú­ka zamest­nan­com pra­cu­jú­cim v cen­trá­le v Sili­con Val­ley prís­pe­vok mini­mál­ne 10 000 dolá­rov aby sa pre­sťa­ho­va­li bliž­šie k prá­ci. Je to reak­cia na prob­lém, kto­ré­mu čelí mno­ho tech­no­lo­gic­kých firiem – oblasť San Fran­cis­co Bay je čoraz viac pre­ťa­že­ná a ceny býva­nia ras­tú.

Pre nárok na plat­bu, kto­rú fir­ma zača­la ponú­kať v posled­ných 12 mesia­coch si, pod­ľa súčas­ných i býva­lých zamest­nan­cov Face­bo­oku, zamest­nan­ci musia kúpiť ale­bo pre­na­jať dom do 10 míľ (16 km) od One Hac­ker Way, vzdia­le­né­ho asi 30 míľ (48 km) juž­ne od San Fran­cis­ca. Nie­kto­rí zamest­nan­ci Face­bo­oku s rodi­na­mi by moh­li zís­kať jed­no­ra­zo­vú plat­bu až 15 000 dolá­rov na nákla­dy na býva­nie.

facebook-one-hacker-way-664x495

Úsi­lie Face­bo­oku, spo­lu s podob­ný­mi prog­ra­ma­mi nie­kto­rých ďal­ších tech­no­lo­gic­kých spo­loč­nos­tí, vrá­ta­ne tech­no­lo­gic­kej inves­tič­nej správ­cov­skej spo­loč­nosť Adde­par, dáto­vej fir­my Palan­tir a soft­vé­ro­vej fir­my Sales­for­ce­IQ by moh­lo pomôcť zmier­niť hlav­ný zdroj napä­tia v San Fran­cis­cu: prí­liv mla­dých, boha­tých tech pra­cov­ní­kov, kto­rí dochá­dza­jú do Sili­con Val­ley na súkrom­ných auto­bu­soch a čas­to tak vytlá­ča­jú z mes­ta oby­va­te­ľov s niž­ší­mi príj­ma­mi.

Ale Sili­con Val­ley má vlast­nú krí­zu čo sa týka finanč­nej dostup­nos­ti býva­nia a ak prog­ram Face­bo­oku nabe­rie na obrát­kach môže ďalej urých­liť džen­tri­fi­ká­ciu oko­li­tých komu­nít naj­mä s níz­ky­mi príj­ma­mi ako mes­to East Palo Alto. „Dot­kne sa to veľa miest­nych rodín,“ pove­dal John Liot­ti, gene­rál­ny ria­di­teľ komu­nit­nej advo­kát­skej sku­pi­ny pre East Palo Alto — Able Works.

gensler_facebook_1259

Face­bo­ok hovo­rí, že prog­ram nie je o sociál­nom inži­nier­stve. „Naše výho­dy vo Face­bo­oku sú urče­né na pod­po­ru našich zamest­nan­cov a ľudí, na kto­rých im naj­viac zále­ží vo všet­kých fázach živo­ta,“ pove­dal hovor­ca Face­bo­oku.

Mar­ko­vi Shi­mo­vi, inži­nie­ro­vi, kto­rý pra­co­val v Adde­par býva­nie cez uli­cu od fir­my so síd­lom Moun­tain View pri­nies­lo 300 dolá­ro­vý mesač­ný bonus. Ale ten­to zda­ne­ný prí­nos, nebol dôvo­dom jeho roz­hod­nu­tia o býva­ní. „Pre mňa to nebo­lo finanč­ne moti­vo­va­né pre­to­že odke­dy som sa pre­sťa­ho­val do Moun­tain View sa môj nájom zvý­šil o viac ako 60 per­cent,“ pove­dal Shim, kto­rý odvte­dy pre­šiel k inej spo­loč­nos­ti. „Ak žije­te bliž­šie k prá­ci máte menej obáv ohľa­dom odcho­du v pres­ný čas, a ak ste v polo­vi­ci rie­še­ní neja­ké­ho prob­lé­mu, strá­vi­te čas naviac na jeho dokon­če­nie.“

Traffic-jam

Pra­cov­ní­ci hovo­ria, že situ­ácia oko­lo dochá­dza­nia sa stá­le zhor­šu­je. Ces­ta, kto­rý by pred tro­ma rok­mi trva­la maxi­mál­ne hodi­nu sa dnes natiah­la na 90 minút ale­bo viac, pre­to­že tech eko­no­mi­ka zazna­me­ná­va str­mý rast a na ces­tách je čoraz viac auto­mo­bi­lov.

Šofé­ri v oblas­ti San Fran­cis­ca strá­via pod­ľa spo­loč­nos­ti INRIX posky­tu­jú­cej dáta o pre­máv­ke v záp­chach viac času ako na kto­rom­koľ­vek inom mes­te, než vo Was­hing­to­ne DC, a Los Ange­les.

WASHINGTON, DC - SEPTEMBER 18: Facebook CEO Mark Zuckerberg speaks at the Newseum September 18, 2013 in Washington, DC. Zuckerberg participated in an interview with James Bennet, editor in chief of the Atlantic, on "the knowledge economy", including Zuckerberg's involvement in the immigration debate. (Photo by Win McNamee/Getty Images)

Na dru­hú stra­nu tým, kto­rí zva­žo­va­jú viac pred­mest­ský život­ný štýl, nemu­sí prís­pe­vok 10 000 veľ­mi pomôcť, pre­to­že v mes­te ako je Men­lo Park, sa pod­ľa úda­jov z on-line rea­lit­nej spo­loč­nos­ti Tru­lia prie­mer­né nájom­né pohy­bu­je oko­lo 3600 dolá­rov mesač­ne.

Nie­kto­rí spo­mí­na­jú na dobu, keď Face­bo­ok ponú­kol nie­koľ­ko sto dolá­rov pre zamest­nan­cov, kto­rí žili v okru­hu nie­koľ­kých blo­kov svo­jich sta­rých kan­ce­lá­rií v Palo Alto. Pre­na­jí­ma­te­lia využi­li situ­áciu a rých­lo zdvih­li nájom­né.

IMG_3390c

zdroj: venturebeat.com

Pridať komentár (0)