Feno­mén menom Bit­co­in je na kole­nách: Vývo­jár inter­ne­to­vej meny pre­zra­dil dôvo­dy pádu

Martin Bohunický / 23. januára 2016 / Business

Mike Hearn strá­vil 5 rokov ako vývo­jár Bit­co­inu — inter­ne­to­vej meny.

Soft­vér, kto­rý napí­sal, pou­ží­va­li mili­ó­ny pou­ží­va­te­ľov, stov­ky vývo­já­rov a pomoh­li roz­be­hnúť mno­ho star­tu­pov.

O Bit­co­ine hovo­ril celý svet, dostal sa do naj­väč­ších médií na sve­te. O Bit­co­in sa zau­jí­mal kaž­dý ban­kár, ale aj mno­ho oby­čaj­ných ľudí. Bol to jed­no­du­cho feno­mén.

Od začiat­ku som hovo­ril tú istú vec: Bit­co­in je expe­ri­ment a ako všet­ky expe­ri­men­ty, aj on môže skon­čiť zle. Tak­že nein­ves­tuj penia­ze, kto­ré si nemô­žeš dovo­liť stra­tiť. Tvr­dil som to vo všet­kých roz­ho­vo­roch, na všet­kých kon­fe­ren­ciach a v kaž­dej komu­ni­ká­cií. Tak, ako moji kole­go­via Gavin Andre­sen a Jeff Gar­zik,” hovo­rí Mike Hearn.

Napriek tomu že sme vede­li, že Bit­co­in môže pad­núť, som kvô­li tomu smut­ný. Trend je zlý a čokoľ­vek sa sta­ne s cenou v krát­ko­do­bom merít­ku, v dlho­do­bom merít­ku čaká Bit­co­in pád. Už ďalej nebu­dem súčas­ťou jeho vývo­ja a pre­dal som všet­ky moje Bit­co­iny.

maxresdefault

Pre­čo Bit­co­in padol? Padol, pre­to­že komu­ni­ta pad­la. Táto decen­tra­li­zo­va­ná for­ma peňa­zí síce nema­la nad sebou žiad­nu inšti­tú­ciu a nebo­la “prí­liš veľ­ká, aby pad­la”, no sta­la sa nie­čim hor­ším: sys­té­mom, kde hŕs­tka ľudí kon­tro­lu­je všet­ky penia­ze. Navy­še, sys­tém nestí­ha a nastá­va kolaps. Prav­dou je, že už nie je dôvod si mys­lieť, že Bit­co­in je lep­ší ako exis­tu­jú­ci finanč­ný sys­tém.

Pre­mýš­ľaj o tom, ak si dopo­siaľ neve­del o Bit­co­ine nič, chcel by si menu, kto­rá:

  • nedo­ká­že hýbať s tvo­ji­mi exis­tu­jú­ci­mi peniaz­mi
  • má nepred­ví­da­teľ­né a vyso­ké poplat­ky
  • dovo­ľu­je nákup­co­vi viac si svo­ju plat­bu po čase späť, jedi­ným tla­čít­kom?
  • je kon­tro­lo­va­ná Čínou

Bojím sa, že nie.

Trva­lo len osem mesia­cov, než sa z trans­pa­rent­nej a otvo­re­nej komu­ni­ty sta­lo mies­to, kto­ré ovlá­da pár ľudí, fun­gu­je cen­zú­ra a kaž­dý napá­da kaž­dé­ho. “Osob­ne sa už vôbec necí­tim prí­jem­ne byť ďalej čle­nom tej­to komu­ni­ty,” tvr­dí Mike.

Neľu­tu­jem svoj čas pri tom­to pro­jek­te. Bolo prí­jem­né zis­tiť, že na necen­zu­ro­va­nom fóre ma ľudia pro­si­li, aby som zostal. No bojím sa zostať. Tak len hovo­rím: veľa šťas­tia, zostaň­te sil­ný a pra­jem vám všet­ko dob­ré,” dodal.

imrs.php

zdroj: medium.com

Pridať komentár (0)