Feno­mén menom Bit­coin je na kole­nách: Vývo­jár inter­ne­to­vej meny pre­zra­dil dôvody pádu

Martin Bohunický / 23. januára 2016 / Business

Mike Hearn strá­vil 5 rokov ako vývo­jár Bit­co­inu — inter­ne­to­vej meny.

Soft­vér, ktorý napí­sal, pou­ží­vali mili­óny pou­ží­va­te­ľov, stovky vývo­já­rov a pomohli roz­be­hnúť mnoho star­tu­pov.

O Bit­co­ine hovo­ril celý svet, dostal sa do naj­väč­ších médií na svete. O Bit­coin sa zau­jí­mal každý ban­kár, ale aj mnoho oby­čaj­ných ľudí. Bol to jed­no­du­cho feno­mén.

Od začiatku som hovo­ril tú istú vec: Bit­coin je expe­ri­ment a ako všetky expe­ri­menty, aj on môže skon­čiť zle. Takže nein­ves­tuj peniaze, ktoré si nemô­žeš dovo­liť stra­tiť. Tvr­dil som to vo všet­kých roz­ho­vo­roch, na všet­kých kon­fe­ren­ciach a v kaž­dej komu­ni­ká­cií. Tak, ako moji kole­go­via Gavin Andre­sen a Jeff Gar­zik,” hovorí Mike Hearn.

Napriek tomu že sme vedeli, že Bit­coin môže pad­núť, som kvôli tomu smutný. Trend je zlý a čokoľ­vek sa stane s cenou v krát­ko­do­bom merítku, v dlho­do­bom merítku čaká Bit­coin pád. Už ďalej nebu­dem súčas­ťou jeho vývoja a pre­dal som všetky moje Bit­co­iny.

maxresdefault

Prečo Bit­coin padol? Padol, pre­tože komu­nita padla. Táto decen­tra­li­zo­vaná forma peňazí síce nemala nad sebou žiadnu inšti­tú­ciu a nebola “prí­liš veľká, aby padla”, no stala sa nie­čim hor­ším: sys­té­mom, kde hŕs­tka ľudí kon­tro­luje všetky peniaze. Navyše, sys­tém nestíha a nastáva kolaps. Prav­dou je, že už nie je dôvod si mys­lieť, že Bit­coin je lepší ako exis­tu­júci finančný sys­tém.

Pre­mýš­ľaj o tom, ak si dopo­siaľ neve­del o Bit­co­ine nič, chcel by si menu, ktorá:

  • nedo­káže hýbať s tvo­jimi exis­tu­jú­cimi peniazmi
  • má nepred­ví­da­teľné a vysoké poplatky
  • dovo­ľuje nákup­covi viac si svoju platbu po čase späť, jedi­ným tla­čít­kom?
  • je kon­tro­lo­vaná Čínou

Bojím sa, že nie.

Trvalo len osem mesia­cov, než sa z trans­pa­rent­nej a otvo­re­nej komu­nity stalo miesto, ktoré ovláda pár ľudí, fun­guje cen­zúra a každý napáda kaž­dého. “Osobne sa už vôbec necí­tim prí­jemne byť ďalej čle­nom tejto komu­nity,” tvrdí Mike.

Neľu­tu­jem svoj čas pri tomto pro­jekte. Bolo prí­jemné zis­tiť, že na necen­zu­ro­va­nom fóre ma ľudia pro­sili, aby som zostal. No bojím sa zostať. Tak len hovo­rím: veľa šťas­tia, zostaňte silný a pra­jem vám všetko dobré,” dodal.

imrs.php

zdroj: medium.com

Pridať komentár (0)