Fínsko-slovenský startup získal financovanie vo výške 1,1 milióna eur. Znamená revolúciu pre svoj priemysel

Amer Owaida / 31. októbra 2018 / Biznis

  • Byť eko­lo­gicky za­me­raný nie je na škodu
  • Hlavne v dobe, keď sa celý svet za­me­riava na udr­ža­tel­nosť a ži­votné pro­stre­die
  • Dô­ka­zom je aj firma SOL­VED
  • Byť eko­lo­gicky za­me­raný nie je na škodu
  • Hlavne v dobe, keď sa celý svet za­me­riava na udr­ža­tel­nosť a ži­votné pro­stre­die
  • Dô­ka­zom je aj firma SOL­VED

Slo­ven­skej firme SOL­VED sa po­da­rilo uspieť vo svo­jom dru­hom kole fi­nan­co­va­nia. Po­čas oboch kôl fi­nan­co­va­nia sa jej po­da­rilo vy­zbie­rať do­kopy 1,1 mi­li­óna eur. Do firmy in­ves­to­valo viac ako 10 in­ves­to­rov z 3 kra­jín, vrá­tane ven­ture ca­pi­tal fi­riem Avanto Ven­tu­res, LC Ven­tu­res a Pöyry. Ne­za­obišlo sa to bez po­moc­nej ruky an­jel­ských in­ves­to­rov ako sú Da­vid Kirp a Pia Er­kin­he­imo.

Niet sa čomu ču­do­vať, keďže firma ne­us­tále do­ka­zuje svôj po­ten­ciál. Chce sa stať do­mi­nant­ným po­sky­to­va­te­ľom slu­žieb na trhu pre eko­lo­gické eko­no­mické eko­sys­témy. Tento cieľ chce do­sia­hnút vďaka svo­jej sieti špe­cia­lis­tov, ktorí priamo spo­lu­pra­cujú s rôz­nymi od­vet­viami prie­myslu, mes­tami či or­ga­ni­zá­ciami, aby vy­rie­šili prob­lémy a vý­zvy, kto­rým ľud­stvo v dneš­nej dobe čelí. 

Slo­vami ge­ne­rál­neho ria­di­teľa firmy, Santtu Hulk­ko­nena, je SOL­VED pop­red­nou po­ra­den­skou služ­bou na vy­žia­da­nie a zá­ro­veň plat­for­mou di­gi­tál­nej spo­lu­práce pre udr­ža­teľné eko­sys­témy a pro­jekty. 

Me­dzi no­vých kli­en­tov SOL­VED patrí aj je­den z in­ves­to­rov Pöyry, firma, ktorá sa za­me­riava na po­ra­den­ské a in­ži­nier­ske služby. Tá na plno vy­užíva plat­formu a po­chvalu do­stala aj od fi­nanč­ného ria­di­teľa firmy, Jus­soa Pa­ju­nena, “plat­forma nám do­vo­ľuje byť ešte fle­xi­bil­nej­šími a rých­lej­šími a po­sky­tuje na­šim kli­en­tom naj­väčší možný do­sah. Pop­ri­tom nám po­máha zlep­šiť ex­ternú a in­ternú efek­tív­nosť vy­uží­va­nia zdro­jov.” 

Zdroj: Sol­ved

Pridať komentár (0)