Foot­Ba­lance: Hýbte sa zdravo

Šandi / 2. apríl 2014 / Business

Hýbte sa zdravo Hodina za počí­ta­čom, dve, päť, deväť, štr­násť… Každý star­tu­pista to pozná, keď roz­bieha pro­jekt. Nemôže sa pohnúť od compu, rieši a hasí všetko, čo sa len dá. Preto mnohí veľmi radi využijú každú voľnú chvíľu na pre­vet­ra­nie tela. 

V posled­nom čase sa stal dosť obľú­be­ným špor­tom beh. Denne stre­tá­vame bež­cov na uli­ciach, v par­koch, v lese. Mnohí Slo­váci milujú hory a trek­king. Víken­dové výlety po Tat­rách alebo Fatre sú neza­bud­nu­teľ­ným zážit­kom. Každý správny bežec a turista asi vie, že pre naozaj plno­hod­notný záži­tok potre­buje mať dobrú výbavu. Naj­dô­le­ži­tej­šie z toho sú prav­de­po­dobne topánky. Nie vždy sa však podarí tra­fiť tie ide­álne, a tak si to noha môže cel­kom pekne odniesť. Nie­kedy možno ani nemu­síte mať zlé topánky, len jed­no­du­cho nemáte dobrú klenbu nohy. Okolo 75% popu­lá­cie trpí násled­kami nespráv­nej polohy drža­nia nôh a nespráv­nym drža­ním tela.

Našťas­tie jed­ným rie­še­ním takejto situ­ácie sú vložky do topá­nok. Tie kla­sické nie sú síce žiad­nou novin­kou, no nie sú vždy ani naj­lep­ším rie­še­ním. Nikto na svete nemá dve rov­naké nohy, každá je jedi­nečná tak ako Vy. Preto uni­ver­zálne vložky nemožno brať ako ide­álnu pomoc. Čo však novin­kou je, sú vložky od spo­loč­nosti Foot­Ba­lance 100% na mieru tva­ro­va­teľné vložky do topá­nok, pre zdravú chô­dzu a zdravší pohyb pri športe. Vložky s paten­to­va­ným dyna­mic­kým jad­rom sa pris­pô­so­bujú potre­bám cho­didla a pod­po­rujú správne drža­nie tela. Všetky vložky sa tepelne upra­vujú na základe ana­lýzy zákaz­ní­kovho cho­didla. Celá pro­ce­dúra trvá tak desať minút.

Super sprá­vou je, že tieto vložky už zože­niete aj na Slo­ven­sku. Sú dve mož­nosti – buď webová stránka alebo Face­book page. V uto­rok sa poda­rilo umiest­niť aj prvý stroj na ana­lýzu cho­di­diel v Bra­ti­sla­va­ma­rat­hon run­ning store v OC Retro. K dis­po­zí­cii sú rôzne farebné typy vlo­žiek, pri­čom každá je určená na iné cho­didlo a inú akti­vitu. Veľ­kostne sú vložky k dis­po­zí­cii od čísla 34 až po 50.

Nene­chajte si zni­čiť chrb­ticu takou malič­kos­ťou, ako je klenba cho­didla. Foot­Ba­lance by v tom mohli pomôcť. Ja si už hľa­dám čas, kedy zájsť do obchodu s prvým prí­stro­jom. 

Zdroj: footbalance.com

Pridať komentár (0)