Fri­pito: Ces­tovný sprie­vodca v smart­fóne

Katarína Válkyová / 13. mája 2014 / Business

Radi ces­tu­jete? Nechce sa vám nosiť papie­ro­vých sprie­vod­cov? Appka Fri­pito je tu práve pre vás. Máte ju neus­tále po ruke a ces­tu­jete naľahko. Okrem toho si pomo­cou nej spra­víte fotky a neza­bud­nete, kde ste boli.

Fri­pito je ces­tovná apli­ká­cia pre váš smart­fón a tab­let, ktorá vám pomôže nájsť mnoho zau­jí­ma­vých miest v tej-kto­rej kra­jine. Prí­padne aj cestu, ako sa tam dostať. Apli­ká­cia umož­ňuje pre­čí­tať si tipy od pou­ží­va­te­ľov, čo značne uľah­čuje plá­no­va­nie cesty snov. Aby toho na jednu apli­ká­ciu nebolo málo, záro­veň je aj „tra­vel photo“ sprie­vod­com.

Jed­no­du­cho pove­dané, appka je kom­plex­ným rie­še­ním pre obja­vo­va­nie nových, nád­her­ných kra­jín a zau­jí­ma­vých miest. To všetko vrá­tane už spo­me­nu­tých prak­tic­kých tipov, ktoré budú dopl­nené aktu­ál­nymi fot­kami z kaž­dého miesta.

Fri­pito bude k dis­po­zí­cii pre Apple zaria­de­nia naj­ne­skôr na jar 2014, pre ostatné smart­fóny v službe Google Play o nie­koľko mesia­cov neskôr. Samotná apli­ká­cia bude zadarmo, ale cena foto­gra­fic­kých sprie­vod­cov sa bude pohy­bo­vať v roz­pätí 3 –15 dolá­rov.

Čo všetko bude každý jeden sprie­vodca obsa­ho­vať?

Viac ako 100 pro­fe­si­onál­nych foto­gra­fií vrá­tane pres­nej polohy, nasta­ve­nia foto­apa­rátu a tipov, kedy je naj­lep­šia sezóna alebo aké foto­gra­fické vyba­ve­nie potre­bu­jete. Záro­veň bude appka obsa­ho­vať aktu­álne infor­má­cie o mož­nos­tiach ces­to­va­nia v danej kra­jine.

Ako sa vlastne zro­dila myš­lienka Fri­pito?

Už veľa rokov orga­ni­zu­jem pre svo­jich kli­en­tov inšpi­ru­júce a ori­gi­nálne expe­dí­cie, vďaka kto­rým spoz­ná­vajú exo­tické kra­jiny cez hľa­dá­čik svo­jich foto­apa­rá­tov. Spo­ločne sme nav­ští­vili šesť kon­ti­nen­tov a mnoho zau­jí­ma­vých miest. Boli to najmä národné parky v Juž­nej Afrike, na Islande, v Peru, na Novom Zélande alebo v Čine. Z kaž­dého výletu sme si „pri­viezli“ úžasné spo­mienky, ale aj krásne foto­gra­fie. Milu­jem zdie­ľať svoje skú­se­nosti, ale nemô­žem si všetko vyba­ve­nie brať so sebou na expe­dí­ciu. Tak sa zro­dil tento nápad. Roz­ho­dol som sa vytvo­riť apli­ká­ciu na zdie­ľa­nie všet­kých krás­nych miest po celom svete, ktoré som nav­ští­vil, spolu s tipmi ako foto­gra­fo­vať,“ pove­dal zakla­da­teľ Ján Bre­zina.

Zdroj: indiegogo.com, hear­to­fa­va­ga­bond

Pridať komentár (0)