Gene­ral Motors vra­zil pol miliar­dy dolá­rov do Lyf­tu: Ube­ru ras­tie pred oča­mi nový gigant!

Martin Bohunický / 4. januára 2016 / Business

Star­tup Lyft a auto­mo­bi­lo­vý gigant Gene­ral Motors sa spo­ji­li, aby vytvo­ri­li sieť auto­nóm­nych áut pre kaž­dé­ho.

Na nakop­nu­tie vecí do pohy­bu inves­to­val Gene­ral Motors, kto­rý má pod sebou znač­ky ako Chev­ro­let či Ford, celých $500 mili­ó­nov dolá­rov. Ďal­ších $500 mili­ó­nov dolá­rov inves­to­va­li rôz­ne fir­my vrá­ta­ne čín­skej Ali­ba­by. Hod­no­ta Lyf­tu tým pádom stúp­la na $5,5 miliar­dy dolá­rov.

Mož­no to znie ako veľa peňa­zí, no kon­ku­rent Uber sa hýbe v hod­no­tách oko­lo $60 miliard dolá­rov. A keď­že chce Lyft kon­ku­ro­vať nie­ko­mu, kto je násob­ne väč­ší a lep­šie zabez­pe­če­ný, potre­bu­je pomoc.

Prá­ve par­tner­stvo s Gene­ral Motors môže na tom­to trhu poriad­ne zamie­šať kar­ta­mi. Je jed­no­du­ché si pred­sta­viť, že to bude fun­go­vať asi tak­to — pomo­cou Lyf­tu si zavo­láš auto, kto­ré bude jaz­diť autonómne..a to auto bude z port­fó­lia Gene­ral Motors.

Tak­že keď sa nad tým zamys­lí­me, kto by si kupo­val auto­nóm­ne vozid­lo, keď nie bež­ní šofé­ri? Odpo­veď leží pria­mo pred nami, sú to prá­ve spo­loč­nos­ti ako Uber a Lyft.

MW-CZ641_lyft11_20141119170550_ZH

Gene­ral Motors už neja­kú dobu pra­cu­je na aute, kto­ré by doká­za­lo jaz­diť bez pomo­ci. Ten­to model sa volá Che­vy Volt a jeho prvé pro­to­ty­py by mali výjsť z továr­ne ten­to rok. Nezod­po­ve­da­nou otáz­kou zostá­va, kedy budú tie­to autá dostup­né verej­nos­ti. Keď sa nie­kto pýta Joh­na Zim­me­ra, či Lyft pra­cu­je na vlast­nom aute, ten vždy odra­po­ce aku­rát zjav­ne nauče­nú odpo­veď: “V súčas­nos­ti nepra­cu­je­me na výro­be áut pre Lyft.”

Kým teda bude­me čakať, až Lyft a Gene­ral Motors pošlú prvé autá do ulíc, medzi­ča­som pra­cu­je Lyft na úpl­ne inom pro­jek­te. V tej­to služ­be si doká­žeš pre­na­jať auto a roz­vá­žať zákaz­ní­kov sám, prí­pad­ne jaz­diť si len tak pre svo­je pote­še­nie. Ty sa odve­zieš, mož­no si zaro­bíš, Lyft si zaro­bí a aj prí­pad­ný zákaz­ník sa dosta­ne na mies­to. Doko­na­lé.

lyft_presskit_09

Suma sumá­rum Lyft dúfa, že by v budúc­nos­ti už ľudia vôbec nemu­se­li kupo­vať autá. V budúc­nos­ti ťa odve­zie auto­nóm­ne auto a dovte­dy ťa budú voziť šofé­ri na jeho firem­ných autách, prí­pad­ne sa na takom aute budeš voziť sám.

Gene­ral Motors v pod­sta­te a svo­jom prí­stu­pe nič neme­ní. Aj ďalej má v úmys­le pre­dá­vať svo­je vyhlá­se­né vozid­lá vo veľ­kom. Spo­je­nie s Lyf­tom nezna­me­ná totál­ny pre­vrat biz­nis mode­lu, len otvo­re­nie nových obrov­ských prí­le­ži­tos­tí.

Tak­že Uber vs Lyft + Gene­ral Motors. Bude to tvr­dé.

lyft-driver-rally-462385586-568a7ab19fe68

zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)