Gene­ral Motors vra­zil pol miliardy dolá­rov do Lyftu: Uberu ras­tie pred očami nový gigant!

Martin Bohunický / 4. januára 2016 / Business

Star­tup Lyft a auto­mo­bi­lový gigant Gene­ral Motors sa spo­jili, aby vytvo­rili sieť auto­nóm­nych áut pre kaž­dého.

Na nakop­nu­tie vecí do pohybu inves­to­val Gene­ral Motors, ktorý má pod sebou značky ako Chev­ro­let či Ford, celých $500 mili­ó­nov dolá­rov. Ďal­ších $500 mili­ó­nov dolá­rov inves­to­vali rôzne firmy vrá­tane čín­skej Ali­baby. Hod­nota Lyftu tým pádom stúpla na $5,5 miliardy dolá­rov.

Možno to znie ako veľa peňazí, no kon­ku­rent Uber sa hýbe v hod­no­tách okolo $60 miliard dolá­rov. A keďže chce Lyft kon­ku­ro­vať nie­komu, kto je násobne väčší a lep­šie zabez­pe­čený, potre­buje pomoc.

Práve par­tner­stvo s Gene­ral Motors môže na tomto trhu poriadne zamie­šať kar­tami. Je jed­no­du­ché si pred­sta­viť, že to bude fun­go­vať asi takto — pomo­cou Lyftu si zavo­láš auto, ktoré bude jaz­diť autonómne..a to auto bude z port­fó­lia Gene­ral Motors.

Takže keď sa nad tým zamys­líme, kto by si kupo­val auto­nómne vozidlo, keď nie bežní šoféri? Odpo­veď leží priamo pred nami, sú to práve spo­loč­nosti ako Uber a Lyft.

MW-CZ641_lyft11_20141119170550_ZH

Gene­ral Motors už nejakú dobu pra­cuje na aute, ktoré by doká­zalo jaz­diť bez pomoci. Tento model sa volá Chevy Volt a jeho prvé pro­to­typy by mali výjsť z továrne tento rok. Nezod­po­ve­da­nou otáz­kou zostáva, kedy budú tieto autá dostupné verej­nosti. Keď sa nie­kto pýta Johna Zim­mera, či Lyft pra­cuje na vlast­nom aute, ten vždy odra­poce aku­rát zjavne naučenú odpo­veď: “V súčas­nosti nepra­cu­jeme na výrobe áut pre Lyft.”

Kým teda budeme čakať, až Lyft a Gene­ral Motors pošlú prvé autá do ulíc, medzi­ča­som pra­cuje Lyft na úplne inom pro­jekte. V tejto službe si doká­žeš pre­na­jať auto a roz­vá­žať zákaz­ní­kov sám, prí­padne jaz­diť si len tak pre svoje pote­še­nie. Ty sa odve­zieš, možno si zaro­bíš, Lyft si zarobí a aj prí­padný zákaz­ník sa dostane na miesto. Doko­nalé.

lyft_presskit_09

Suma sumá­rum Lyft dúfa, že by v budúc­nosti už ľudia vôbec nemu­seli kupo­vať autá. V budúc­nosti ťa odve­zie auto­nómne auto a dovtedy ťa budú voziť šoféri na jeho firem­ných autách, prí­padne sa na takom aute budeš voziť sám.

Gene­ral Motors v pod­state a svo­jom prí­stupe nič nemení. Aj ďalej má v úmysle pre­dá­vať svoje vyhlá­sené vozidlá vo veľ­kom. Spo­je­nie s Lyf­tom nezna­mená totálny pre­vrat biz­nis modelu, len otvo­re­nie nových obrov­ských prí­le­ži­tostí.

Takže Uber vs Lyft + Gene­ral Motors. Bude to tvrdé.

lyft-driver-rally-462385586-568a7ab19fe68

zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)