Google dnes ponúka 2GB úlo­žiska zadarmo

Dárius Polák / 9. februára 2016 / Tech a inovácie

Stáva sa z toho pomaly kaž­do­ročná tra­dí­cia. Google opäť ponúka bez­platný úložný pries­tor pre pou­ží­va­te­ľov, ktorí si prejdú krát­kou kon­tro­lou zabez­pe­če­nia účtu.

freshnews

Bude trvať menej ako minútu, aby pre­skú­mala veci, ako je kon­trola úda­jov na obno­ve­nie účtu, účet pre obno­ve­nie infor­má­cií, a ktoré apli­ká­cie budú mať prí­stup k tvojmu účtu Google. Až budeš hotový, budeš odme­nený s 2 GB pries­toru pre tvoje údaje.

Google usku­točnil podobnú pod­poru v minu­lom roku, no nič sa neboj, dosta­neš svoje 2 GB pries­toru, aj keď si ju vyko­nal rok dozadu. Tieto typy pro­pa­gá­cii väč­ši­nou skon­čia po roku, takže je pekné vidieť od Google, že nemá žiadne obme­dze­nia.

Kon­trola sa vyko­náva tu. 

AH-Google-Drive-Logo-1.0-710x473

zdroj: androidheadlines.com

zdroj: the­verge zdroj: titul­nej fotky: The­Next­Web

Pridať komentár (0)