hereO: Postráži vaše rato­lesti

Luky Gašparík / 13. apríl 2014 / Business

Pre naše deti len to naj­lep­šie” — heslo, kto­rým sa riadi asi každý zod­po­vedný rodič. Bez­peč­nosť našich detí sa stáva čoraz čas­tej­šie sklo­ňo­va­nou témou. Ako teda dať pozor na našich naj­men­ších, aj keď nie sú práve pri nás? HereO nám v tom pomôže.

Posta­rať sa o dieťa — to sa asi ľah­šie povie, ako naozaj urobí. Stačí pár sekúnd nepo­zor­nosti a môžete mať na krku prob­lém. Pri­chá­dza však nový “hrdina”, ktorý vyrieši túto nočnú moru za vás.

HereO sú štý­lové hodinky pre naších naj­men­ších. Vďaka zabu­do­va­nému GPS budete mať vždy pre­hľad o tom, kde sa váš poto­mok práve nachá­dza. Okrem hodi­niek potre­bu­jete ešte SIM kartu, čo v týchto časoch vyjde naozaj iba na pár eur mesačne. K hodin­kám exis­tuje samoz­rejme aj mobilná apli­ká­cia, na kto­rej si viete ľahko pozrieť, či je vaše dieťa tam, kde by v danom momente malo byť.

Keby som tak mal zasa osem rokov, určite by som is ich zami­lo­val :)

Ako pri väč­šine podob­ných pro­jek­tov, tak aj zakla­da­te­lia hereO sa s finan­co­va­ním obrá­tili na cro­wd­sour­cin­gový por­tál, v tomto prí­pade na Indie­gogo. Dote­raz sa im poda­rilo naz­bie­rať už sluš­ných 100.000 dolá­rov.

Zakla­da­te­lia tvr­dia, že deti sú z ich vyná­lezu nad­šené. “Keď sme dali hodinky našim deťom, boli z nich une­sené. Nie­lenže sa im páčili, ale boli hlavne veľmi radi, že sme vedeli kde sa práve nachá­dzajú”, hovorí COO a spo­lu­za­kla­da­teľ Alon Glad­stone.

V apli­ká­cii hereO si rodi­čia vedia nasta­viť zoznam osôb, ktoré môžu trac­ko­vať presné pozí­cie. Babka, teta, ujo, starší súro­de­nec — títo všetci sa dajú ľahko a rýchlo pri­dať. Apli­ká­cia vydá vášmu tele­fónu sig­nál vždy, keď sa dieťa z urči­tého miesta vzdiali, alebo naopak, ak na nejaké miesto vstúpi. Tak­tiež rodi­čov upo­zorní, ak sa hodinky zlo­žia z ruky. Dieťa môže v prí­pade núdze aj samo vydať sig­nál cez panic but­ton. Zakla­da­te­lia si práve no tomto tla­čidle dali obzvlášť zále­žať. Teda, hlavne na umiest­není tla­čítka, aby nedo­chá­dzalo k pla­ným pop­la­chom.

Cie­ľom auto­rov hodi­niek je integ­ro­vať hereO do veľ­kých zábav­ných par­kov a podob­ných miest, kde sa nejedna rato­lesť zvykne stra­tiť. Ktorý rodič by také niečo neuví­tal? 

Zdroj:hereofamily.com

Pridať komentár (0)