Iba 16 roč­ná štu­dent­ka z Istan­bu­lu priš­la na to, ako vyro­biť bio­plast z baná­no­vých šupiek

Tomáš Bakoš / 11. marca 2016 / Business

Elif Bil­gin je jas­ným prí­kla­dom, že aj v mla­dom veku člo­vek doká­že vytvo­riť veľ­ké nápa­dy. Svo­jim pro­jek­tom výro­by bio­plas­tu zís­ka­la mno­hé oce­ne­nia.

Zve­da­vosť a túž­ba meniť svet k lep­šie­mu pri­nú­ti­la Elif Bil­gin k záuj­mu o envi­ron­men­tál­ne otáz­ky. Vo svo­jom rod­nom mes­te ju zne­po­ko­jo­va­la obrov­ská mie­ra zne­čis­te­nia plas­tom. Veľ­ká frus­trá­cia ju donú­ti­la hľa­dať alter­na­tív­ne spô­so­by výro­by plas­tu.

foto: bayvoice.com

Po zhru­ba dvoch rokoch výsku­mu a množ­stve neús­pe­chov dosiah­la svoj cieľ výro­by bio­plas­tu z baná­no­vých šupiek. „V tom­to pro­jek­te som vyvi­nu­la metó­du výro­by plas­tu z bio odpa­du a našla jeho reál­ne využi­tie. Bio­plast sa môže využí­vať naprí­klad na koz­me­tic­kú pro­te­ti­ku, ako aj na izo­lá­ciu káb­lov. Ten­to bio­plast môže byť využí­va­ný v kaž­do­den­nom živo­te,“ tvr­dí E. Bil­gin o svo­jom pro­jek­te.

Bio­plast, na roz­diel od bež­ných plas­tov vyro­be­ných z ropy, je pro­duk­tom z bio­lo­gic­ké­ho odpa­du. Jeho hlav­nou výho­dou je, že je ľah­ko roz­lo­ži­teľ­ný v prí­ro­de, lac­ný, pochá­dza z obno­vi­teľ­né­ho zdro­ja a emi­tu­je o 0,8 až 3,2 tony oxi­du uhli­či­té­ho menej, ako kon­venč­ný plast. Na spres­ne­nie tre­ba dodať, že je rov­na­ko pev­ný a pruž­ný ako spo­mí­na­ný kon­venč­ný plast. Sku­toč­nosť, že E. Bil­gin využí­va baná­no­vé šup­ky a nie samot­né baná­ny robí z bio­plas­tu ešte viac eco-friend­ly výro­bok.

bioplastic

foto: interestingengineering.com

Bio­plast je mate­riál, kto­rý má poten­ciál spô­so­biť bio­lo­gic­kú revo­lú­ciu. Podob­né vyná­le­zy môžu zní­žiť množ­stvo zne­čis­te­nia spô­so­be­né plas­to­vý­mi výrob­ka­mi, kto­ré obsa­hu­jú deri­vá­ty z ropy, vysvet­ľu­je autor­ka pro­jek­tu.

Jej skve­lý nápad zís­kal oce­ne­nie Scien­ce in Acti­on za rok 2013 a rov­na­ko aj oce­ne­nie 2013 Inter­na­ti­onal Goog­le Scien­ce Fair Ins­pi­red Idea. V budúc­nos­ti sa chce ambi­ci­óz­na „ved­ky­ňa“ aj naďa­lej veno­vať pro­jek­tom súvi­sia­cich so život­ným pro­stre­dím. Jej veľ­kým snom je posta­viť „zele­ný“ dom, kto­rý bude posta­ve­ný len z odpa­do­vé­ho mate­riá­lu.

Zdroj: interestingengineering.com, businessinsider.in, zdroj titul­nej foto­gra­fie: takepart.com, elif-bilgin.com

Pridať komentár (0)