Iba 16 ročná štu­dentka z Istan­bulu prišla na to, ako vyro­biť bio­plast z baná­no­vých šupiek

Tomáš Bakoš / 11. marca 2016 / Business

Elif Bil­gin je jas­ným prí­kla­dom, že aj v mla­dom veku člo­vek dokáže vytvo­riť veľké nápady. Svo­jim pro­jek­tom výroby bio­plastu zís­kala mnohé oce­ne­nia.

Zve­da­vosť a túžba meniť svet k lep­šiemu pri­nú­tila Elif Bil­gin k záujmu o envi­ron­men­tálne otázky. Vo svo­jom rod­nom meste ju zne­po­ko­jo­vala obrov­ská miera zne­čis­te­nia plas­tom. Veľká frus­trá­cia ju donú­tila hľa­dať alter­na­tívne spô­soby výroby plastu.

foto: bayvoice.com

Po zhruba dvoch rokoch výskumu a množ­stve neús­pe­chov dosiahla svoj cieľ výroby bio­plastu z baná­no­vých šupiek. „V tomto pro­jekte som vyvi­nula metódu výroby plastu z bio odpadu a našla jeho reálne využi­tie. Bio­plast sa môže využí­vať naprí­klad na koz­me­tickú pro­te­tiku, ako aj na izo­lá­ciu káb­lov. Tento bio­plast môže byť využí­vaný v kaž­do­den­nom živote,“ tvrdí E. Bil­gin o svo­jom pro­jekte.

Bio­plast, na roz­diel od bež­ných plas­tov vyro­be­ných z ropy, je pro­duk­tom z bio­lo­gic­kého odpadu. Jeho hlav­nou výho­dou je, že je ľahko roz­lo­ži­teľný v prí­rode, lacný, pochá­dza z obno­vi­teľ­ného zdroja a emi­tuje o 0,8 až 3,2 tony oxidu uhli­či­tého menej, ako kon­venčný plast. Na spres­ne­nie treba dodať, že je rov­nako pevný a pružný ako spo­mí­naný kon­venčný plast. Sku­toč­nosť, že E. Bil­gin využíva baná­nové šupky a nie samotné banány robí z bio­plastu ešte viac eco-friendly výro­bok.

bioplastic

foto: interestingengineering.com

Bio­plast je mate­riál, ktorý má poten­ciál spô­so­biť bio­lo­gickú revo­lú­ciu. Podobné vyná­lezy môžu zní­žiť množ­stvo zne­čis­te­nia spô­so­bené plas­to­vými výrob­kami, ktoré obsa­hujú deri­váty z ropy, vysvet­ľuje autorka pro­jektu.

Jej skvelý nápad zís­kal oce­ne­nie Science in Action za rok 2013 a rov­nako aj oce­ne­nie 2013 Inter­na­ti­onal Google Science Fair Ins­pi­red Idea. V budúc­nosti sa chce ambi­ci­ózna „ved­kyňa“ aj naďa­lej veno­vať pro­jek­tom súvi­sia­cich so život­ným pro­stre­dím. Jej veľ­kým snom je posta­viť „zelený“ dom, ktorý bude posta­vený len z odpa­do­vého mate­riálu.

Zdroj: interestingengineering.com, businessinsider.in, zdroj titul­nej foto­gra­fie: takepart.com, elif-bilgin.com

Pridať komentár (0)