ICQ osla­vuje 20. naro­de­niny

Linda Cebrová / 16. november 2016 / Zaujímavosti

Dnes je dôvod osla­vo­vať! ICQ má okrúhle výro­čie.

Pamä­táš si ešte na to obdo­bie, kedy exis­to­val Face­book nanaj­výš len ako pred­stava v hlave Marka Zuc­ker­berga a Ins­ta­gram bol nepot­rebný, keďže dobrý foto­apa­rát na mobile bol luxus­nou vymo­že­nos­ťou? Aj tak nám však bolo dobre, pre­tože sme mali ICQ. Kedysi naj­po­pu­lár­nejší chat osla­vuje 20. naro­de­niny, a to už tento mesiac. His­tó­ria tohto legen­dár­neho chatu sa datuje od roku 1996. Popu­la­rita chatu sa od tejto doby začala vyví­jať rake­to­vým tem­pom a čoskoro ho pou­ží­val tak­mer každí. V roku 2001 ho pou­ží­valo okolo 100 mili­ó­nov ľudí. Zásluhy za jeho stvo­re­nie si môžu pri­pí­sať izra­el­ský štu­denti. Službu si medzi sebou pre­ha­dzo­valo nie­koľko maji­te­ľov, no nako­niec sko­čila tak­mer zabud­nutá. Aktu­álne fun­guje ako open-source pre počí­tače.


Legenda s náz­vom ICQ je jed­no­du­cho súčas­ťou his­tó­rie inter­netu a bola by škoda, ak by sa pre­stalo pra­co­vať na jeho ďal­šom vývoji. Dnes je tento chat s legen­dár­nym zvu­kom pri doru­čení správy popu­lárny hlavne u tých, ktorí ho začali pou­ží­vať na desk­tope. Avšak je čoraz viac obľú­bený aj medzi deťmi , ktoré si ho inšta­lujú na smart­fóne alebo tab­lete. Preto musí tím sto­jaci za ICQ neus­tále napre­do­vať v zvy­šo­vaní fun­kci­ona­lít apli­ká­cie, len tak budú môcť uspo­ko­jiť potreby pou­ží­va­te­ľov a nasle­do­vať naj­nov­šie trendy.

icqqqqq
Tento rok sa poda­rilo tímu ICQ zaviesť nie­koľko význam­ných aktu­ali­zá­cií, vďaka kto­rým chcú držať krok s ostat­nými veli­kánmi sociál­nych sietí. ICQ tak ponúka roz­hra­nie, ktoré je čisté a jed­no­du­ché na pou­ží­va­nie. Dob­rou sprá­vou je, že svetlo sveta uzrela aj dlho oča­ká­vaná aktu­ali­zá­cia pre OS X a ver­zia pre Linux. Zdá sa, že ICQ nechce byť v ničom po zadu a ponúka aj popu­lárne „sto­ries“, ktoré sú už dostupné pre Ins­ta­gram a aj Face­book. Aj keď je ICQ stále voľne dostupné, je ťažké pove­dať, prečo by si ho mal upred­nost­niť pred desiat­kami nov­ších alter­na­tív. Možno ťa pre­sve­dćí nos­tal­gia alebo obdi­vu­hodný fakt, že tento chat, jeho, dizajn a fun­kcie tu snami vydr­žali tak dlho.

zdroj:techcrunch.com zdroj obráz­kov a titul­nej fotografie:picnd.com

Pridať komentár (0)