Impact Inku­bá­tor pozná cel­ko­vých víťa­zov

Zuzana Kotuliaková / 13. júna 2017 / Zo Slovenska

zdroj: archív Impact HUB Bratislava

Tre­tí roč­ník Impact Inku­bá­to­ra rea­li­zo­val Impact HUB Bra­ti­sla­va vďa­ka pod­po­re Nadač­né­ho fon­du Tele­kom a ZSE. Hlav­ným mediál­nym par­tne­rom tre­tie­ho roč­ní­ka bol Pro­fit spo­lu s mediál­ny­mi par­tner­mi Slo­vakS­TAR­TUP a Star­ti­tup. Ten­to raz bol 2-mesač­ný inku­bač­ný prog­ram zacie­le­ný pre­dov­šet­kým na kva­lit­ný busi­ness case, efek­tív­nu mar­ke­tin­go­vú stra­té­giu a cel­ko­vú udr­ža­teľ­nosť. Hodi­ny indi­vi­du­ál­nych men­to­rin­gov a kon­zul­tá­cií so skú­se­ný­mi odbor­ník­mi z biz­ni­su pomoh­li pro­jek­tom s rie­še­ním kľú­čo­vých pod­ni­ka­teľ­ských výziev. Do finá­le postú­pi­lo 9 zo 17 semi­fi­na­lis­tov.

Kva­li­ta pro­jek­tov a rie­še­ní kaž­dým rokom ras­tie. Pozi­tí­vom je naj­mä fakt, že sa pri­hla­su­je stá­le viac advan­ced sta­ge pro­jek­tov s his­tó­ri­ou a kva­lit­ným pro­duk­tom. Účast­ní­ci tak pri­chá­dza­jú s kon­krét­ny­mi prob­lé­ma­mi a výzva­mi, kto­ré potre­bu­jú rie­šiť. To tvo­rí dob­rý pred­po­klad na úspeš­né inku­bo­va­nie. Pomoc vie­me sme­ro­vať omno­ho efek­tív­nej­šie a detail­nej­šie a zvý­šiť šan­ce na dlho­do­bú udr­ža­teľ­nosť, roz­voj a šká­lo­va­nie. Samot­ná účasť v inku­bá­to­re je pre pro­jek­ty zásad­ným impul­zom k napre­do­va­niu a roz­vo­ju.” Bra­ni­slav Šmidt, co-foun­der Impact HUB Bra­ti­sla­va.

foto: archív Impact HUB Bra­ti­sla­va 

Final Pitch — kva­li­ta a prog­ress pro­jek­tov prí­jem­ne prek­va­pi­li.

Všet­ky pro­jek­ty odvied­li kus kva­lit­nej prá­ce a na Final Pitch 7. júna pre­zen­to­va­li výsled­ky svoj­ho dvoj­me­sač­né­ho sna­že­nia. Final pitch absol­vo­va­lo 5 pro­jek­tov z oblas­ti Tech­no­lo­gy for Good a 4 v kate­gó­rií Social Busi­ness. Odbor­ná komi­sia zlo­že­ná zo zástup­cov par­tne­rov inku­bá­to­ra, busi­ness sfé­ry a Impact HUB Bra­ti­sla­va mala nároč­nú úlo­hu vybrať cel­ko­vých víťa­zov a oce­ne­ných. Okrem šty­roch oce­ne­ných pre­šli celým inku­bač­ným prog­ram a zabo­jo­va­li vo finá­le aj tie­to pro­jek­ty:

BESER.IO: jed­no­du­chý nástroj na okam­ži­tú komu­ni­ká­ciu zákaz­ní­ka s obslu­hou a ambí­ci­ou pri­niesť roz­ší­re­nú ana­ly­ti­ku a pros­peš­ný roz­mer, zalo­že­ný aj na big dátach. EMA: sys­tém, s kto­rým bude­te mať vždy pod kon­tro­lou spot­re­bu elek­tric­kej ener­gie a pomô­že vám opti­ma­li­zo­vať nákla­dy. FEED­BAC­KER: naj­jed­no­duch­ší onli­ne nástroj spät­nej väz­by, pomá­ha zlep­šiť služ­by, pro­ce­sy a spo­koj­nosť zákaz­ní­kov a rôz­nych komerč­ných a neko­merč­ných orga­ni­zá­cii s ambí­ci­ou využiť pokro­či­lú ana­ly­ti­ku. KNO­YD: pomá­ha kli­en­tom efek­tív­ne využí­vať dáta a posky­tu­je kva­lit­né a ceno­vo dostup­né data scien­ce rie­še­nia fir­mám, star­tu­pom, nezis­kov­kám, kto­ré si nemô­žu dovo­liť dra­hé con­sul­tin­go­vé fir­my. WAKI­VA­KY: jed­no­du­ché a prak­tic­ké vaky vyrá­ba­né ruč­ne na Slo­ven­sku, z recyk­lo­va­ných mate­riá­lov. Zákla­dom je kva­li­ta spra­co­va­nia a moder­ný dizajn ako aj spo­lu­prá­ca s via­ce­rý­mi slo­ven­ský­mi návrhár­mi a dizaj­nér­mi.

Víťaz­ne a oce­ne­né pro­jek­ty Impact Inku­bá­to­ra.

Oce­ne­nie v kate­gó­rií Social Busi­ness si pre­vza­la mla­dá kre­a­tív­na fir­ma Pure Junk. Ruč­nú prá­cu, cus­tom dizajn a eko­lo­gic­ký prí­stup spá­ja­jú vo výro­be nábyt­ku z odpa­do­vé­ho dre­va. Jed­ným z ich spo­lo­čen­sky-pros­peš­ných cie­ľov je zvý­še­nie podie­lu recyk­lo­va­né­ho odpa­du na Slo­ven­sku. V inku­bá­to­re sa im poda­ri­lo reštruk­tu­ra­li­zo­vať biz­nis model, jas­nej­šie zade­fi­no­vať hlav­né seg­men­ty a obja­viť nové mož­nos­ti pre­da­ja a šká­lo­va­nia. Tiež sa zame­ra­li na zlep­še­nie komu­ni­ká­cie posla­nia fir­my.

foto: archív Impact Hub 

Víťazs­tvo v oblas­ti Tech­no­lo­gy for Good si odnie­sol Sto­ry­tel­ler. Jeho cie­ľom je zvý­šiť záu­jem detí a mla­dej gene­rá­cie o číta­nie kníh. Ide o Chat­bot plat­for­mu pre FB Mes­sen­ger, cez kto­rú sa môže­te poroz­prá­vať s vašim obľú­be­ným kniž­ným hrdi­nom. Na jed­nej stra­ne pro­jekt pomá­ha tvo­riť vzťah detí k číta­niu a kniž­né­mu obsa­hu, na dru­hej stra­ne ide o uni­kát­ny kanál pre pro­mo a pre­daj kníh. Počas inku­bač­né­ho pro­ce­su sa tím sústre­dil hlav­ne na vali­dá­ciu, nasta­ve­nie inter­ných pro­ce­sov a zís­kal par­tne­rov pre ďal­ší roz­voj.

foto: archív Impact HUB Bra­ti­sla­va

Okrem víťa­zov oboch kate­gó­rií poro­ta ude­li­la aj dve špe­ciál­ne ceny. Prvú si odnie­sol pro­jekt Noša, tím, kto­rý vzi­šiel z úvod­né­ho Idea Cam­pu. Z úvod­nej myš­lien­ky ergo­no­mic­kej a eko­lo­gic­kej škol­skej taš­ky vytvo­ri­li pro­to­typ a zača­li s príp­ra­va­mi spus­te­nia pro­duk­cie. Ich taš­ka bude vyrá­ba­ná z bio-degra­do­va­teľ­ných mate­riá­lov. Vaše die­ťa zís­ka ľah­šiu a funkč­nej­šiu taš­ku, kto­rú vie­te po “vyra­de­ní” skom­pos­to­vať.

Dru­hým špe­ciál­ne oce­ne­ným je pro­jekt Vče­lí kRaj, kto­rý pomá­ha začí­na­jú­cim vče­lá­rom a zne­vý­hod­ne­ným v regi­ó­noch Gemer, Malo­hont a Novoh­rad. Pro­stred­níc­tvom vče­lár­skych kur­zov a sociál­ne­ho pod­ni­ka­nia robí vče­lá­re­nie, dostup­né pre všet­kých. Dávid Tur­čá­ni pova­žu­je za naj­väč­ší prí­nos pria­mu spät­nú väz­bu. “Počas Inku­bá­to­ra sa nám poda­ri­lo zvý­šiť kapa­ci­ty kur­zov a tak aj zisk pre regi­ón: ško­ly a neza­mest­na­ných. Zvý­ši­li sme tiež pre­daj a vyvi­nu­li via­ce­ré nové pro­duk­ty, naprí­klad by sme radi ponú­ka­li zmys­lu­pl­né team buil­din­go­vé akti­vi­ty pre fir­my.”

foto: archív Impuct HUB Bra­ti­sla­va

Oce­ne­né pro­jek­ty zís­ka­li finanč­né odme­ny a bene­fi­ty v hod­no­te viac ako 10 000€. S úspeš­ný­mi pro­jek­ta­mi spo­lu­prá­ci naďa­lej pokra­ču­je for­mou indi­vi­du­ál­ne­ho pora­den­stva a kon­zul­tá­cií aj po skon­če­ní inku­bá­to­ra. Vybra­té pro­jek­ty dosta­nú šan­cu pokra­čo­vať aj v iných Impact HUB prog­ra­moch a zvý­šiť tak svo­je šan­ce na dlho­do­bý úspech.

Verí­me, že o fina­lis­toch toh­to roč­ní­ka Impact Inku­bá­to­ra bude­me ešte veľa počuť. Teší­me sa, že kva­li­ta ako aj počet social star­tu­pov postup­ne ras­tie. Sna­ží­me sa aby úspeš­ných, ino­va­tív­nych a udr­ža­teľ­ných prí­kla­dov bolo v budúc­nos­ti čo naj­viac.“ Juraj Palo­vič, co-foun­der Impact HUB Bra­ti­sla­va.

Viac infor­má­cii o Impact HUB Bra­ti­sla­va akti­vi­tách a for­má­toch: www.impacthub.sk.

zdroj: tla­čo­vá sprá­va Impact HUB Bra­ti­sla­va

Pridať komentár (0)