Impact Inku­bá­tor: Pred­sta­ve­nie Advan­ced Stage pro­jek­tov

Baška Klimek, Blog, Impact Inkubátor / 5. októbra 2015 / Tools a produktivita

Prvé týždne uply­nuli a Impact Inku­bá­tor pre­chá­dza z prvého – vali­dač­ného – bloku na druhý – veno­vaný prak­tic­kým skú­se­nos­tiam.

Kým na prvej ses­sion sa pro­jekty stretli s mana­ging direc­to­rom KMPG a zakla­da­te­ľom The Star­tup Stu­dio, další works­hop bol skúš­kou a vali­dá­ciou ich busi­ness modelu a posled­ným inšpi­ra­tív­nym prí­kla­dom social entrep­re­ne­urs­hip mož­no­ostí a výhod.

Impact inkubátor

Ses­sion 2: Busi­ness Vali­da­tion by Petr Vítek.

Nepo­le­mi­zo­valo sa, ale makalo priamo na pro­jek­toch. Po 3 dňoch a 3 nie­koľ­ko­ho­di­no­vých works­ho­poch si mohli tímy vychut­nať face to face men­to­ring s Annou Filip­po­vou z KPMG a Pet­rom Vít­kom z Impact HUB Praha, Brno a Ostrava. Okrem 10 už pred­sta­ve­ných idea-stage účast­ní­kov sa works­ho­pov zúčast­nili aj zakla­da­te­lia ďal­ších 13 Advan­ced Stage tímov.

Advan­ced Stage

V inku­bá­tore náj­dete aj pro­jekty roz­be­hnuté tým správ­nym sme­rom a veľ­kými ambí­ciami. Od čisto komerč­ných po tie spo­lo­čen­sky pros­pešné.

Explain 3D – pred­stavte si encyk­lo­pé­diu. Jednu z tých naj­hrub­ších skve­lých pouč­ných kníh z nášho det­stva. Teraz si pred­stavte jej moder­nej­šiu ver­ziu, apli­ká­ciu, ktorá vysvet­ľuje dané oblasti na 3D mode­loch, pred­mety si v nej viete rozo­brať na drobné kom­po­nenty a pocho­piť tak lep­šie súvis­losť medzi detai­lom a cel­kom. Naučiť sa, ako veci naozaj fun­gujú oveľa efek­tív­nej­šie. To môžete vďaka explain 3D. Momen­tálne súťa­žia aj v Cen­tral Euro­pean Star­tup Awards #CESA­WARD­S2015, ak sa ti páčia, pomôž im svo­jim hla­som.

Eko­čis­tičky – zalo­žiť eko­čis­tičky napadlo pred 4 rokmi Ada­movi Kra­kov­skému, ktorý sa spolu so svo­jim tímom začal zau­jí­mať o čis­te­nie odpa­do­vej vody eko­lo­gic­kou a prí­rode pros­peš­nou metó­dou. Tento typ ČOV je top rie­še­ním z pohľadu trvalo udr­ža­teľ­ného roz­voja. Ide o eko­lo­gické a eko­no­mické rie­še­nie čis­te­nia a recyk­lá­cie odpa­do­vej vody vo svete, kto­rého dizajn ťa jed­no­du­cho očarí.

Dea­fi­nitly clean – vďaka tejto službe si vieš vybrať svojho posky­to­va­teľa upra­to­va­nia. Je ním nepo­ču­júci. Spoz­náš jeho celý prí­beh, no bez zby­toč­ného cito­vého vydie­ra­nia. Práve naopak. Ty si jed­no­du­cho, ako pri akej­koľ­vek inej upra­to­va­cej službe, objed­náš upra­ta­nie, no nako­niec máš okrem čis­tého bytu či kan­ce­lá­rie aj dobrý pocit, že si dal nie­komu ozaj­stnú robotu a šancu byť súčas­ťou bež­ného života.

Octago – naj­hu­žev­na­tejší cha­lani v hre pre­vádz­kujú pol­ročný prog­ram pre každé špor­tuch­tivé mesto. Okrem vybu­do­va­nia ihriska na cvi­če­nie s vlast­nou váhou, ktoré spĺňa EÚ štan­dardy ti pri­pra­via aj cvi­čebný plán a množ­stvo tré­nin­go­vých a works­ho­po­vých akti­vít pre verej­nosť.

Bedroom.sk je služba posky­tu­júca mož­nosť inzer­cie pre pre­ná­jom a pre­daj nehnu­teľ­nosti a uží­va­te­ľom zase intu­itívny a prak­tický spô­sob pre náj­de­nie pod­nájmu. Tvor­co­via s ňou bodo­vali aj v HN poradni.

impact inkubator

Ses­sion 3: Impact Social Value by Juraj Kováč

Luft Cowor­king – kde bolo tam bolo, v Ban­skej Štiav­nici, v krás­nych vrchoch, sa jeden dom zme­nil na menší cowor­king. Stal sa občast­ným domo­vom miest­nych fre­e­lan­ce­rov aj pár­dňo­vých pra­cov­ných „turis­tov“. Chcú sa však posu­núť ďalej a do svojho pries­toru pri­niesť vzde­lá­va­nie a per­fektné akcie. Určite sa tam zastav!

TVAR open cre­a­tive HUB – známe tváre z Prog­ress­baru aj z dob­rých akcií. Venujú sa rea­li­zá­cii nápa­dov a ich pre­ta­ve­nie do reál­nej hmot­nej podoby pro­to­typu vďaka moder­ným tech­no­ló­giam ako je napr. 3D tlač. Fun­guje to jed­no­du­cho. Klik­neš na ich webku www.tvaroch.sk vybe­rieš si o aký model máš záu­jem, zadáš para­metre a vytvo­ria ti na mieru tvoj zre­ál­nený pro­to­typ. Dá sa pove­dať, že v tejto moder­nej dobe plnia sny ;)

Hento toto! – chrá­nená dielňa pod záš­ti­tou orga­ni­zá­cie Bol raz jeden člo­vek. Pro­stred­níc­tvom ume­lec­kej tvorby a výroby pečiva pomá­hajú ľuďom s men­tál­nym pos­ti­hnu­tím začle­niť sa do spo­loč­nosti.

Dobrá vec – s jed­no­znač­ným náz­vom napo­ve­dajú tvor­co­via, čomu sa venujú. Cez ich por­tál môžeš nakú­piť hneď v nie­koľ­kých veľ­kých e-sho­poch a čias­tku zo sumy veno­vať pre­fe­ro­va­nému občian­skemu zdru­že­niu, škole či útulku. Nakú­piš aj pomô­žeš.

impact inkubator

Chem­Play – cho­dia na gym­pel a baví ich ché­mia. Neve­dia sa zmie­riť s tým, že nás ostat­ných až tak nie.Vytvo­rili hru, ktorá slúži ako učebná pomôcka – zatiaľ v online podobe, no ako pre­zra­dili na prvej ses­sion Kenovi, hľa­dajú deve­lo­pera, ktorý ju časom pre­taví do tej online-ovej.

Adbox.io - Záchrana pre všet­kých, kto­rých roz­ču­ľo­vala nepo­da­rená reklama v mobil­ných apli­ká­ciách. Nevhodné for­máty, ose­kané, zväč­šené časti ban­ne­rov, neres­pon­zívne – celé zle. Vďaka tejto plat­forme budú môcť tvor­co­via apli­ká­cii a firmy vkla­dať a pris­pô­so­bo­vať reklamu práve ich danému roz­hra­niu a pri­pra­viť si tak reklamný setup namieru. Pilo­tom sa stala appka Den­níka N – minúta po minúte.

Cir­kus­Kus  pre nie­koho návrat do det­ských čias, pre nie­koho plno­hod­notný biz­nis plán posta­vený na výučbe, works­ho­poch, spo­lu­práci s even­to­vými agen­tú­rami aj pomoci sociálne slab­ším rodi­nám a deťom. O tom, že cir­ku­sová škola vplýva nie­len na fyzický, ale aj psy­chický roz­voj či zlep­še­nie soft skills už niet pochýb!

Akti­vi­zér – por­tál pre všet­kých, ktorí vo svo­jom voľ­nom čase vyhľa­dá­vajú aktívny oddych. Z naj­väč­šej data­bázy akti­vít v Bra­ti­slav­skom kraji je možné vyfil­tro­vať najv­hod­nej­šie akti­vity pre jed­not­livca, par­tie alebo rodiny. Akti­vi­zér sa skladá zo 4 modu­lov – data­báza, hľa­dám event, hľa­dám spo­lu­hráča a hod­no­te­nie.

impact incubator

Spo­je­nie týchto pro­jek­tov je výni­močné. Spo­lo­čen­sky pros­pešné pro­jekty tak majú mož­nosť naučiť sa od komerč­nej­ších nápa­dov, ako posta­viť biz­nis plán, a naopak, pod­ni­ka­teľ­ské rie­še­nia uvi­dia, čo je to sila komu­nity a ako sa dá vybu­do­vať si značku aj vďaka nezis­ko­vým akti­vi­tám. Advan­ced Stage čaká najb­liž­šie zefek­tív­ne­nie ich pro­jek­to­vého ria­de­nia, pozrú sa na svoj mar­ke­ting z pohľadu dát a vylep­šia UX svo­jich strá­nok.

Zdroj: impacthub.sk

Pridať komentár (0)