Indický startup prišiel na jednoduchý spôsob, ako získať vodu v najsuchších oblastiach

Denisa Patáková / 19. apríla 2018 / Eko

zdroj: reference.com
  • Spo­loč­nosť Uravu Labs sa ak­tu­álne roz­hodla bo­jo­vať proti ne­dos­tatku vody v naj­such­ších ob­las­tiach
  • Za­ria­de­nie by malo do­ká­zať pre­mie­ňať at­mo­sfé­rickú vlh­kosť na vodu
  • Od­ha­duje sa, že táto tech­no­ló­gia by mohla byť do­stupná pre do­mác­nosti do dvoch ro­kov

Prob­lémy, ktoré su­žujú svet a sa­motné ľud­stvo, sa v nie­kto­rých ob­las­tiach často ja­via ako ne­pre­ko­na­teľné a ne­rie­ši­teľné. Spo­loč­nosť Uravu Labs, kto­rej vznik sa da­tuje od roku 2017, sa roz­hodla už pred ne­ja­kým ča­som za­bo­jo­vať proti týmto prob­lé­mom a uká­zať, že sa ešte stále dajú nájsť nové spô­soby a ino­vá­cie, ktoré do­kážu zlep­šiť ži­voty iných. Ak­tu­álne sa roz­hodli za­me­rať na sprí­stup­ne­nie vody pre tie ob­lasti, ktoré su­žuje su­cho.

Sa­motná myš­lienka a tech­no­ló­gia pre­tvá­ra­nia vod­nej pary na vodu nie je vo svete úpl­nou no­vin­kou. Vy­užíva sa už na prie­my­selné a za­vla­žo­va­cie účely. Pô­vodný sys­tém je však po­va­žo­vaný za prí­liš zlo­žitý a ná­kladný. „Vy­ža­duje si vy­sokú vlh­kosť, ako aj spot­rebu ener­gie. My sme chceli vy­tvo­riť jed­no­du­ché za­ria­de­nie,“ uvie­dol Swap­nil Sh­ri­va­stav, je­den zo za­kla­da­te­ľov spo­loč­nosti Uravu. V prí­pade in­dic­kého star­tupu sa teda možno pri­pra­viť na jed­no­du­chosť, ktorú bude cha­rak­te­ri­zo­vať pre­dov­šet­kým ab­sen­cia vy­uží­va­nia elek­tric­kej ener­gie.

Za­ria­de­nie, ktoré do­stalo po­me­no­va­nie „vodný pa­nel“ by malo tvo­riť len nie­koľko zá­klad­ných kom­po­nen­tov, a to hyg­ro­sko­pický ma­te­riál, ktorý po­hl­cuje vlh­kosť vzdu­chu, a so­lárny ko­lek­tor, schopný v krát­kom čase ohriať paru, ktorá sa ná­sledne po oc­hla­dení pre­mení na vodu. „Ide o pa­sívne za­ria­de­nie, ktoré mô­žete ne­chať umiest­nené na stre­che a bude vám ge­ne­ro­vať vodu. Sa­motný pro­ces za­čína v noci a už v prie­behu ve­čera na­sle­du­jú­ceho dňa bu­dete mať vodu k dis­po­zí­cii,“ vy­svet­lil Sh­ri­va­stav. A prečo práve vzduch? „Mys­líme si, že tento zdroj je málo vy­uží­vaný“, do­dáva.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (1)
zdroj: ura­vu­labs.com

Ak­tu­álne sú pro­to­typy schopné vy­pro­du­ko­vať pri­bližne 50 lit­rov vody denne. Ciele tohto star­tupu a jeho au­to­rov sú však sta­no­vené omnoho vyš­šie. Už te­raz to­tiž pra­cujú na roz­ší­rení tejto pro­duk­cie na 2000 lit­rov denne. A keďže si sta­no­vili do­sia­hnu­tie tejto méty na jún tohto roka, veľa času im už ne­zos­táva. Ve­ria však v úspech, na­koľko sa už stihli za­po­jiť do sú­ťaže o cenu XPRIZE, kto­rou sa od­me­ňujú ino­vá­tori, ktorí pri­chá­dzajú so zau­jí­ma­vými rie­še­niami sú­čas­ných glo­bál­nych prob­lé­mov.

Kým sa však bude môcť táto no­vinka re­álne ap­li­ko­vať na stre­chy do­mov, pred­po­kladá sa, že uplynú pri­bližne 2 roky. Zá­kla­dom je do­sia­hnu­tie po­meru, aby bola vý­roba za­ria­de­nia spo­jená s čo naj­niž­šími ná­kladmi, a zá­ro­veň sa vy­pro­du­ko­val čo naj­väčší ob­jem vody. V sú­čas­nosti sa ná­klady na vý­robu jed­ného litra vody po­hy­bujú v roz­me­dzí 1 – 1,2 ru­pie (t.j. cca. 0,01 EUR).

Pred­po­kladá sa, že tak­tiež ne­bude prí­liš jed­no­du­ché pre­sved­čiť trh o sku­toč­nej kva­lite takto vy­pro­du­ko­va­nej vody. Ak sa však po­darí pre­ko­nať všetky pr­votné pre­kážky, ľu­dia ži­júci aj v tých naj­such­ších ob­las­tiach sa budú môcť ko­nečne te­šiť z vody. A to za tú snahu už teda na­ozaj stojí.

Zdroj: qz.com, ura­vu­labs.com

Pridať komentár (0)