Ino­va­tív­ne slo­ven­ské biz­ni­sy, vďa­ka kto­rým budeš fit

Marianna Mikešová / 14. októbra 2016 / Business

Fit­ness dnes hýbe sve­tom viac než kedy­koľ­vek pred­tým. Snom väč­ši­ny žien už viac nie je vychud­nu­tá model­kov­ská posta­va, ale pev­né telo vybu­do­va­né cvi­če­ním. Sch­war­ze­neg­ge­rov­ský vzhľad v snoch mužov zas naopak poma­ly nahrá­dza funkč­né a zdra­vé telo. Pre­čí­taj si, kto­ré ino­va­tív­ne biz­ni­sy a pro­jek­ty robia Slo­vá­kov zdrav­ší­mi.

Vla­do Zla­toš

Ak hľa­dáš sku­toč­ne odbor­né zna­los­ti z oblas­ti výži­vy, fun­go­va­nia ľud­ské­ho tela, funkč­né­ho pohy­bu a bys­trej mys­le, tu si na správ­nej adre­se. Vla­do Zla­toš roz­ví­ja svo­ju znač­ku a pro­jek­ty spo­lu so svo­jou ženou Tinou Zla­toš Tur­ne­ro­vou. Na jeho blo­gu náj­deš neko­neč­né množ­stvo infor­má­cií o opti­ma­li­zo­va­nej živo­tosprá­ve, kto­ré sú tes­to­va­né v prak­tic­kom živo­te. Vla­do má dokto­rand­ský titul zo štú­dia ľud­skej výži­vy, ale aj množ­stvo ďal­ších kur­zov a cer­ti­fi­ká­tov, či už výži­vo­vých ale­bo tré­ner­ských.

Podob­ne ako via­ce­rí dneš­ní uzná­va­ní výži­vo­vý odbor­ní­ci, ide tro­chu kon­tro­verz­nou ces­tou — ces­tou stra­vy zalo­že­nej na zdra­vých tukoch. Zla­to­šov­ci majú na svo­jom kon­te via­ce­ro kniž­ných pub­li­ká­cií, spo­lu­prác na vývo­ji výži­vo­vých pro­duk­tov, lek­tor­ských videí, kur­zov a pred­ná­šok. Vla­do Zla­toš aktu­ál­ne pra­cu­je tiež na vývo­ji špe­ciál­nej inte­li­gent­nej sto­lič­ky Nese­da, o kto­rej sme písa­li tu.

76982_1695589916575_7555968_n

foto: facebook.com/vlado.zlatos

No Will No Skill Aca­de­my

Táto bra­ti­slav­ská aka­dé­mia pohy­bu je pre kaž­dé­ho, kto hľa­dá zdra­vý pohyb, no nevie ako na to. Aby bolo cvi­če­nie efek­tív­ne, musí sa robiť správ­ne, a na to tre­ba odbor­né skills. Ako naz­na­ču­je už názov pro­jek­tu, dôle­ži­té je kaž­dý deň napre­do­vať a posú­vať sa o kúsok ďalej. Neča­kaj však kla­sic­ké cvi­ky s čin­ka­mi a posi­lo­va­cí­mi stroj­mi, ale funkč­ný pohyb, kto­rý roz­hý­be všet­ky tvo­je sva­ly a kĺby.

Špič­ko­ví tré­ne­ri aka­dé­mie v zlo­že­ní tra­ja muži a jed­na žena, kla­dú dôraz na pod­po­re­nie mobi­li­ty, sta­bi­li­ty, roz­sa­hu pohy­bu aj teles­nej sily, ako aj na ochra­nu zdra­via tvoj­ho chrb­ta. Naučia ťa stoj­ky, pre­me­ty a ďal­šie akro­ba­tic­ké prv­ky, tak­že nudiť sa tu roz­hod­ne nebu­deš. Navy­še ponú­ka­jú aj špe­ciál­ne wor­kou­ty urče­né ženám.

11012009_408120779368576_7263899709927406964_n

foto: facebook.com/nowillnoskillacademy

No Limits

Úspeš­nou mla­dou ženou vo sve­te fit­ness je Nina Peráč­ko­vá, maji­teľ­ka Pole dan­ce štú­dia v Bra­ti­sla­ve a inštruk­tor­ka rov­no­men­né­ho cvi­če­nia. Pole dan­ce v sebe spá­ja tanec, pokro­či­lú akro­ba­ciu aj silo­vé prv­ky a je veľ­mi efek­tív­nym nástro­jom na zís­ka­nie zdra­vé­ho, pev­né­ho a pruž­né­ho tela. Nina sa k nemu dosta­la náho­dou, keď chce­la skú­siť nie­čo nové, no záro­veň iné než tanec ale­bo cvi­če­nie v posil­ňov­ni.

Pole dan­ce ju stál množ­stvo úsi­lia a mod­rín, no navrá­til jej seba­ve­do­mie a chuť zdo­ko­na­ľo­vať sa. Teraz už je sku­toč­nou pro­fe­si­onál­kou a do svo­jich zostáv pri­dá­va nové ino­va­tív­ne prv­ky. Má za sebou absol­vo­va­nie odbor­ných works­ho­pov s odbor­níč­ka­mi v tom­to fachu a teraz také­to kur­zy sama orga­ni­zu­je. Niet divu, že úspeš­ná inštruk­tor­ka inšpi­ru­je k pohy­bu množ­stvo mla­dých slo­ven­ských diev­čat.

13620197_903255766468103_545794275688624552_n

foto: facebook.com/nolimitspds

Kom­pa­va

Spo­loč­nos­tí, vyví­ja­jú­cich špor­to­vé výži­vo­vé dopl­n­ky, je ako rýb v mori, kto­ré sa pred­há­ňa­jú o väč­šiu korisť. No aj na tom­to trhu náj­deš také, kto­ré robia veci tro­chu inak. Kom­pa­va je jed­nou z nich, pre­to­že už 15 rokov ide ces­tou zdra­via a vo svo­jich pro­duk­toch obchá­dza škod­li­vé kon­zer­vač­né lát­ky, syn­te­tic­ké far­bi­vá či gene­tic­ky modi­fi­ko­va­né suro­vi­ny. To všet­ko odrá­ža filo­zo­fiu zakla­da­teľ­ky fir­my Žel­mí­ry Komo­re­cho­vej, kto­rou je maxi­mál­na funkč­nosť, no záro­veň aj bez­peč­nosť. Nemu­sí­me totiž ani hovo­riť, čo všet­ko sa nachá­dza v mno­hých výži­vo­vých dopl­n­koch, kto­ré náj­deš na trhu.

Zakla­da­teľ­ka nie je len mana­žér­kou fir­my, ale vyštu­do­va­la odbor bio­ché­mie, pre­to dob­re roz­umie tomu, čo robí. O kva­li­te jej pro­duk­tov sved­čí aj nie­koľ­ko oce­ne­ní, cer­ti­fi­ká­tov a spo­lu­prá­ca s mno­hý­mi slo­ven­ský­mi pro­fe­si­onál­ny­mi špor­tov­ca­mi. Je pros­tým fak­tom, že aj vo fit­ness biz­ni­se sú v pre­si­le muži, pre­to sa teší­me, keď sa nie­kto­rej žene poda­rí taký­to úspech.

14696867_10205811003629036_1652746126_n

foto: Kom­pa­va

Octa­go

Trend ústu­pu kla­sic­ké­ho cvi­če­nia v posil­ňov­ni potvr­dzu­je aj úspeš­ná mla­dá spo­loč­nosť Octa­go, za kto­rou je sku­pin­ka nad­šen­cov funkč­né­ho pohy­bu z Pieš­ťan, na čele s Duša­nom Matuš­kom a Mar­kom Rybá­ri­kom. Je dosť mož­né, že si už o nich počul, pre­to­že sú naozaj pro­ak­tív­ni. Ich hlav­ným posla­ním je budo­va­nie špe­ciál­nych par­kov pre cvi­če­nie s vlast­nou váhou tela, kto­ré môžeš nájsť naprí­klad v Bra­ti­sla­ve, Pieš­ťa­noch, Tren­čí­ne, ale aj v Hain­bur­gu či Chor­vát­sku. Pre mla­dých, kto­rí radi cvi­čia, ale­bo by sa to ešte len chce­li naučiť, orga­ni­zu­jú chlap­ci aj let­né wor­kou­to­vé kem­py.

Naj­sym­pa­tic­kej­šie na ich pro­jek­te je, že ho robia s cie­ľom uká­zať ľuďom kaž­dé­ho veku, ako cvi­čiť zdra­vo, efek­tív­ne a prak­tic­ky zadar­mo. Za svoj ino­va­tív­ny nápad zís­ka­li už nejed­no oce­ne­nie, naj­nov­šie Štu­dent­skú pod­ni­ka­teľ­skú cenu 2015. Octa­go je prí­kla­dom, ako zo svo­jej váš­ne vybu­do­vať per­spek­tív­ny a záro­veň pros­peš­ný biz­nis.

13310547_654684764684289_4372318570251111691_n

foto: facebook.com/octago

Dušan Plich­ta

Ten­to pod­ni­ka­teľ sto­jí za znač­kou Power­lo­gy, kto­rej cie­ľom je pri­niesť ľuďom kva­lit­né potra­vi­ny pre lep­ší výkon, či už fyzic­ký ale­bo men­tál­ny. Venu­je sa opti­ma­li­zá­cii živo­tosprá­vy s dôra­zom na zdra­vé tuky v stra­ve. V jeho port­fó­liu náj­deš kva­lit­nú orga­nic­kú kávu, ale aj ore­cho­vé mas­lá či ole­je, kto­ré sú bez kon­zer­van­tov a iných nech­ce­ných látok.

Na Duša­no­vom blo­gu môžeš nájsť množ­stvo moder­ných zdra­vých recep­tov a tipov pre lep­ší život, ako aj roz­ho­vo­rov s osob­nos­ťa­mi venu­jú­ci­mi sa zdra­vej výži­ve. Zasti­hnúť ho môžeš na nie­kto­rej z jeho pred­ná­šok a dis­ku­sií ale­bo v ško­le vare­nia. Názo­ry, kto­ré pre­sa­dzu­je nie sú prá­ve mains­tre­a­mo­vé, pre­to mu nechý­ba potreb­ná odva­ha a vytrva­losť. Okrem iné­ho je Dušan víťa­zom súťa­že Blo­ger roka 2015 v kate­gó­rii Zdra­vý život­ný štýl.

10865989_777870475618209_7204887031465128808_o

foto: facebook.com/dusanplichta.sk

Max Sport

Medzi ino­va­tív­ne slo­ven­ské znač­ky tre­ba zara­diť aj toh­to výrob­cu špor­to­vej výži­vy, kto­rý vyví­ja ori­gi­nál­ne a efek­tív­ne pro­duk­ty z kva­lit­ných suro­vín. Medzi jeho biz­nis trhá­ky pat­ria jed­no­znač­ne pro­te­i­no­vé tyčin­ky rôz­nych chu­tí s jedi­nečnm dizaj­nom a navy­še bez lep­ku ale­bo paleo tyčin­ky vhod­né aj pre vegá­nov. Ori­gi­nál­nym pro­duk­tom sú tiež pro­te­i­no­vé ces­to­vi­ny­či truff­les.

Za vývo­jom pro­duk­tov sú spo­lu­prá­ce so Slo­ven­skou tech­nic­kou Uni­ver­zi­tou, diag­nos­tic­kým cen­trom či fyzi­ológ­mi a atlét­mi, kto­ré posky­tu­jú odbor­né know-how. Max Sport pri výro­be pro­duk­tov využí­va via­ce­ro rast­lin­ných pro­te­íno­vých zdro­jov tak, aby vyho­vel vege­ta­riá­nom, vegá­nom a milov­ní­kom zdra­vej výži­vy. Za svo­ju prá­cu zís­kal oce­ne­nie SIAL Inno­va­ti­on Award 2014 na sve­to­vom potra­vi­nár­skom veľ­tr­hu v Parí­ži.

tk_maxsport_-56

foto: Max­sport 

zdroj titul­nej fot­ky: facebook.com

Pridať komentár (0)