Inovatívne slovenské biznisy, vďaka ktorým budeš fit

Marianna Mikešová / 14. októbra 2016 / Biznis

Fit­ness dnes hýbe sve­tom viac než ke­dy­koľ­vek pred­tým. Snom väč­šiny žien už viac nie je vy­chud­nutá mo­del­kov­ská po­stava, ale pevné telo vy­bu­do­vané cvi­če­ním. Sch­war­ze­neg­ge­rov­ský vzhľad v snoch mu­žov zas na­opak po­maly na­hrá­dza funkčné a zdravé telo. Pre­čí­taj si, ktoré ino­va­tívne biz­nisy a pro­jekty ro­bia Slo­vá­kov zdrav­šími.

Vlado Zla­toš

Ak hľa­dáš sku­točne od­borné zna­losti z ob­lasti vý­živy, fun­go­va­nia ľud­ského tela, funkč­ného po­hybu a bys­trej mysle, tu si na správ­nej ad­rese. Vlado Zla­toš roz­víja svoju značku a pro­jekty spolu so svo­jou že­nou Ti­nou Zla­toš Tur­ne­ro­vou. Na jeho blogu náj­deš ne­ko­nečné množ­stvo in­for­má­cií o opti­ma­li­zo­va­nej ži­vo­tospráve, ktoré sú tes­to­vané v prak­tic­kom ži­vote. Vlado má do­kto­rand­ský ti­tul zo štú­dia ľud­skej vý­živy, ale aj množ­stvo ďal­ších kur­zov a cer­ti­fi­ká­tov, či už vý­ži­vo­vých alebo tré­ner­ských.

Po­dobne ako via­cerí dnešní uzná­vaní vý­ži­vový od­bor­níci, ide tro­chu kon­tro­verz­nou ces­tou – ces­tou stravy za­lo­že­nej na zdra­vých tu­koch. Zla­to­šovci majú na svo­jom konte via­cero kniž­ných pub­li­ká­cií, spo­lu­prác na vý­voji vý­ži­vo­vých pro­duk­tov, lek­tor­ských vi­deí, kur­zov a pred­ná­šok. Vlado Zla­toš ak­tu­álne pra­cuje tiež na vý­voji špe­ciál­nej in­te­li­gent­nej sto­ličky Ne­seda, o kto­rej sme pí­sali tu.

76982_1695589916575_7555968_n

foto: fa­ce­book.com/vlado.zla­tos

No Will No Skill Aca­demy

Táto bra­ti­slav­ská aka­dé­mia po­hybu je pre kaž­dého, kto hľadá zdravý po­hyb, no ne­vie ako na to. Aby bolo cvi­če­nie efek­tívne, musí sa ro­biť správne, a na to treba od­borné skills. Ako naz­na­čuje už ná­zov pro­jektu, dô­le­žité je každý deň na­pre­do­vať a po­sú­vať sa o kú­sok ďa­lej. Ne­ča­kaj však kla­sické cviky s čin­kami a po­si­lo­va­cími strojmi, ale funkčný po­hyb, ktorý roz­hýbe všetky tvoje svaly a kĺby.

Špič­koví tré­neri aka­dé­mie v zlo­žení traja muži a jedna žena, kladú dô­raz na pod­po­re­nie mo­bi­lity, sta­bi­lity, roz­sahu po­hybu aj te­les­nej sily, ako aj na ochranu zdra­via tvojho chrbta. Na­učia ťa stojky, pre­mety a ďal­šie ak­ro­ba­tické prvky, takže nu­diť sa tu roz­hodne ne­bu­deš. Na­vyše po­nú­kajú aj špe­ciálne wor­kouty ur­čené že­nám.

11012009_408120779368576_7263899709927406964_n

foto: fa­ce­book.com/no­will­nos­kil­la­ca­demy

No Li­mits

Úspeš­nou mla­dou že­nou vo svete fit­ness je Nina Pe­ráč­ková, ma­ji­teľka Pole dance štú­dia v Bra­ti­slave a in­štruk­torka rov­no­men­ného cvi­če­nia. Pole dance v sebe spája ta­nec, po­kro­čilú ak­ro­ba­ciu aj si­lové prvky a je veľmi efek­tív­nym ná­stro­jom na zís­ka­nie zdra­vého, pev­ného a pruž­ného tela. Nina sa k nemu do­stala ná­ho­dou, keď chcela skú­siť niečo nové, no zá­ro­veň iné než ta­nec alebo cvi­če­nie v po­sil­ňovni.

Pole dance ju stál množ­stvo úsi­lia a mod­rín, no na­vrá­til jej se­ba­ve­do­mie a chuť zdo­ko­na­ľo­vať sa. Te­raz už je sku­toč­nou pro­fe­si­onál­kou a do svo­jich zo­stáv pri­dáva nové ino­va­tívne prvky. Má za se­bou ab­sol­vo­va­nie od­bor­ných works­ho­pov s od­bor­níč­kami v tomto fa­chu a te­raz ta­kéto kurzy sama or­ga­ni­zuje. Niet divu, že úspešná in­štruk­torka in­špi­ruje k po­hybu množ­stvo mla­dých slo­ven­ských diev­čat.

13620197_903255766468103_545794275688624552_n

foto: fa­ce­book.com/no­li­mitspds

Kom­pava

Spo­loč­ností, vy­ví­ja­jú­cich špor­tové vý­ži­vové do­pl­nky, je ako rýb v mori, ktoré sa pred­há­ňajú o väč­šiu ko­risť. No aj na tomto trhu náj­deš také, ktoré ro­bia veci tro­chu inak. Kom­pava je jed­nou z nich, pre­tože už 15 ro­kov ide ces­tou zdra­via a vo svo­jich pro­duk­toch ob­chá­dza škod­livé kon­zer­vačné látky, syn­te­tické far­bivá či ge­ne­ticky mo­di­fi­ko­vané su­ro­viny. To všetko od­ráža fi­lo­zo­fiu za­kla­da­teľky firmy Žel­míry Ko­mo­re­cho­vej, kto­rou je ma­xi­málna funkč­nosť, no zá­ro­veň aj bez­peč­nosť. Ne­mu­síme to­tiž ani ho­vo­riť, čo všetko sa na­chá­dza v mno­hých vý­ži­vo­vých do­pl­n­koch, ktoré náj­deš na trhu.

Za­kla­da­teľka nie je len ma­na­žér­kou firmy, ale vy­štu­do­vala od­bor bio­ché­mie, preto dobre roz­umie tomu, čo robí. O kva­lite jej pro­duk­tov svedčí aj nie­koľko oce­není, cer­ti­fi­ká­tov a spo­lu­práca s mno­hými slo­ven­skými pro­fe­si­onál­nymi špor­tov­cami. Je pros­tým fak­tom, že aj vo fit­ness biz­nise sú v pre­sile muži, preto sa te­šíme, keď sa nie­kto­rej žene po­darí ta­kýto úspech.

14696867_10205811003629036_1652746126_n

foto: Kom­pava

Oc­tago

Trend ústupu kla­sic­kého cvi­če­nia v po­sil­ňovni po­tvr­dzuje aj úspešná mladá spo­loč­nosť Oc­tago, za kto­rou je sku­pinka nad­šen­cov funkč­ného po­hybu z Pieš­ťan, na čele s Du­ša­nom Ma­tuš­kom a Mar­kom Ry­bá­ri­kom. Je dosť možné, že si už o nich po­čul, pre­tože sú na­ozaj pro­ak­tívni. Ich hlav­ným po­sla­ním je bu­do­va­nie špe­ciál­nych par­kov pre cvi­če­nie s vlast­nou vá­hou tela, ktoré mô­žeš nájsť na­prí­klad v Bra­ti­slave, Pieš­ťa­noch, Tren­číne, ale aj v Hain­burgu či Chor­vát­sku. Pre mla­dých, ktorí radi cvi­čia, alebo by sa to ešte len chceli na­učiť, or­ga­ni­zujú chlapci aj letné wor­kou­tové kempy.

Naj­sym­pa­tic­kej­šie na ich pro­jekte je, že ho ro­bia s cie­ľom uká­zať ľu­ďom kaž­dého veku, ako cvi­čiť zdravo, efek­tívne a prak­ticky za­darmo. Za svoj ino­va­tívny ná­pad zís­kali už ne­jedno oce­ne­nie, naj­nov­šie Štu­dent­skú pod­ni­ka­teľ­skú cenu 2015. Oc­tago je prí­kla­dom, ako zo svo­jej vášne vy­bu­do­vať per­spek­tívny a zá­ro­veň pros­pešný biz­nis.

13310547_654684764684289_4372318570251111691_n

foto: fa­ce­book.com/oc­tago

Du­šan Plichta

Tento pod­ni­ka­teľ stojí za znač­kou Po­wer­logy, kto­rej cie­ľom je pri­niesť ľu­ďom kva­litné po­tra­viny pre lepší vý­kon, či už fy­zický alebo men­tálny. Ve­nuje sa opti­ma­li­zá­cii ži­vo­tosprávy s dô­ra­zom na zdravé tuky v strave. V jeho port­fó­liu náj­deš kva­litnú or­ga­nickú kávu, ale aj ore­chové maslá či oleje, ktoré sú bez kon­zer­van­tov a iných nech­ce­ných lá­tok.

Na Du­ša­no­vom blogu mô­žeš nájsť množ­stvo mo­der­ných zdra­vých re­cep­tov a ti­pov pre lepší ži­vot, ako aj roz­ho­vo­rov s osob­nos­ťami ve­nu­jú­cimi sa zdra­vej vý­žive. Za­sti­hnúť ho mô­žeš na nie­kto­rej z jeho pred­ná­šok a dis­ku­sií alebo v škole va­re­nia. Ná­zory, ktoré pre­sa­dzuje nie sú práve mains­tre­a­mové, preto mu ne­chýba po­trebná od­vaha a vy­trva­losť. Ok­rem iného je Du­šan ví­ťa­zom sú­ťaže Blo­ger roka 2015 v ka­te­gó­rii Zdravý ži­votný štýl.

10865989_777870475618209_7204887031465128808_o

foto: fa­ce­book.com/du­sanp­lichta.sk

Max Sport

Me­dzi ino­va­tívne slo­ven­ské značky treba za­ra­diť aj tohto vý­robcu špor­to­vej vý­živy, ktorý vy­víja ori­gi­nálne a efek­tívne pro­dukty z kva­lit­ných su­ro­vín. Me­dzi jeho biz­nis tr­háky pat­ria jed­no­značne pro­te­i­nové ty­činky rôz­nych chutí s je­di­nečnm di­zaj­nom a na­vyše bez lepku alebo pa­leo ty­činky vhodné aj pre ve­gá­nov. Ori­gi­nál­nym pro­duk­tom sú tiež pro­te­i­nové ces­to­vi­nyči truff­les.

Za vý­vo­jom pro­duk­tov sú spo­lu­práce so Slo­ven­skou tech­nic­kou Uni­ver­zi­tou, diag­nos­tic­kým cen­trom či fy­zi­ológmi a at­létmi, ktoré po­sky­tujú od­borné know-how. Max Sport pri vý­robe pro­duk­tov vy­užíva via­cero rast­lin­ných pro­te­íno­vých zdro­jov tak, aby vy­ho­vel ve­ge­ta­riá­nom, ve­gá­nom a mi­lov­ní­kom zdra­vej vý­živy. Za svoju prácu zís­kal oce­ne­nie SIAL In­no­va­tion Award 2014 na sve­to­vom po­tra­vi­nár­skom veľ­trhu v Pa­ríži.

tk_maxsport_-56

foto: Ma­x­sport 

zdroj ti­tul­nej fotky: fa­ce­book.com

Pridať komentár (0)