Ino­va­tívne slo­ven­ské biz­nisy, vďaka kto­rým budeš fit

Marianna Mikešová / 14. októbra 2016 / Business

Fit­ness dnes hýbe sve­tom viac než kedy­koľ­vek pred­tým. Snom väč­šiny žien už viac nie je vychud­nutá model­kov­ská postava, ale pevné telo vybu­do­vané cvi­če­ním. Sch­war­ze­neg­ge­rov­ský vzhľad v snoch mužov zas naopak pomaly nahrá­dza funkčné a zdravé telo. Pre­čí­taj si, ktoré ino­va­tívne biz­nisy a pro­jekty robia Slo­vá­kov zdrav­šími.

Vlado Zla­toš

Ak hľa­dáš sku­točne odborné zna­losti z oblasti výživy, fun­go­va­nia ľud­ského tela, funkč­ného pohybu a bys­trej mysle, tu si na správ­nej adrese. Vlado Zla­toš roz­víja svoju značku a pro­jekty spolu so svo­jou ženou Tinou Zla­toš Tur­ne­ro­vou. Na jeho blogu náj­deš neko­nečné množ­stvo infor­má­cií o opti­ma­li­zo­va­nej živo­tospráve, ktoré sú tes­to­vané v prak­tic­kom živote. Vlado má dokto­rand­ský titul zo štú­dia ľud­skej výživy, ale aj množ­stvo ďal­ších kur­zov a cer­ti­fi­ká­tov, či už výži­vo­vých alebo tré­ner­ských.

Podobne ako via­cerí dnešní uzná­vaní výži­vový odbor­níci, ide tro­chu kon­tro­verz­nou ces­tou — ces­tou stravy zalo­že­nej na zdra­vých tukoch. Zla­to­šovci majú na svo­jom konte via­cero kniž­ných pub­li­ká­cií, spo­lu­prác na vývoji výži­vo­vých pro­duk­tov, lek­tor­ských videí, kur­zov a pred­ná­šok. Vlado Zla­toš aktu­álne pra­cuje tiež na vývoji špe­ciál­nej inte­li­gent­nej sto­ličky Neseda, o kto­rej sme písali tu.

76982_1695589916575_7555968_n

foto: facebook.com/vlado.zlatos

No Will No Skill Aca­demy

Táto bra­ti­slav­ská aka­dé­mia pohybu je pre kaž­dého, kto hľadá zdravý pohyb, no nevie ako na to. Aby bolo cvi­če­nie efek­tívne, musí sa robiť správne, a na to treba odborné skills. Ako naz­na­čuje už názov pro­jektu, dôle­žité je každý deň napre­do­vať a posú­vať sa o kúsok ďalej. Neča­kaj však kla­sické cviky s čin­kami a posi­lo­va­cími strojmi, ale funkčný pohyb, ktorý roz­hýbe všetky tvoje svaly a kĺby.

Špič­koví tré­neri aka­dé­mie v zlo­žení traja muži a jedna žena, kladú dôraz na pod­po­re­nie mobi­lity, sta­bi­lity, roz­sahu pohybu aj teles­nej sily, ako aj na ochranu zdra­via tvojho chrbta. Naučia ťa stojky, pre­mety a ďal­šie akro­ba­tické prvky, takže nudiť sa tu roz­hodne nebu­deš. Navyše ponú­kajú aj špe­ciálne wor­kouty určené ženám.

11012009_408120779368576_7263899709927406964_n

foto: facebook.com/nowillnoskillacademy

No Limits

Úspeš­nou mla­dou ženou vo svete fit­ness je Nina Peráč­ková, maji­teľka Pole dance štú­dia v Bra­ti­slave a inštruk­torka rov­no­men­ného cvi­če­nia. Pole dance v sebe spája tanec, pokro­čilú akro­ba­ciu aj silové prvky a je veľmi efek­tív­nym nástro­jom na zís­ka­nie zdra­vého, pev­ného a pruž­ného tela. Nina sa k nemu dostala náho­dou, keď chcela skú­siť niečo nové, no záro­veň iné než tanec alebo cvi­če­nie v posil­ňovni.

Pole dance ju stál množ­stvo úsi­lia a mod­rín, no navrá­til jej seba­ve­do­mie a chuť zdo­ko­na­ľo­vať sa. Teraz už je sku­toč­nou pro­fe­si­onál­kou a do svo­jich zostáv pri­dáva nové ino­va­tívne prvky. Má za sebou absol­vo­va­nie odbor­ných works­ho­pov s odbor­níč­kami v tomto fachu a teraz takéto kurzy sama orga­ni­zuje. Niet divu, že úspešná inštruk­torka inšpi­ruje k pohybu množ­stvo mla­dých slo­ven­ských diev­čat.

13620197_903255766468103_545794275688624552_n

foto: facebook.com/nolimitspds

Kom­pava

Spo­loč­ností, vyví­ja­jú­cich špor­tové výži­vové dopl­nky, je ako rýb v mori, ktoré sa pred­há­ňajú o väč­šiu korisť. No aj na tomto trhu náj­deš také, ktoré robia veci tro­chu inak. Kom­pava je jed­nou z nich, pre­tože už 15 rokov ide ces­tou zdra­via a vo svo­jich pro­duk­toch obchá­dza škod­livé kon­zer­vačné látky, syn­te­tické far­bivá či gene­ticky modi­fi­ko­vané suro­viny. To všetko odráža filo­zo­fiu zakla­da­teľky firmy Žel­míry Komo­re­cho­vej, kto­rou je maxi­málna funkč­nosť, no záro­veň aj bez­peč­nosť. Nemu­síme totiž ani hovo­riť, čo všetko sa nachá­dza v mno­hých výži­vo­vých dopl­n­koch, ktoré náj­deš na trhu.

Zakla­da­teľka nie je len mana­žér­kou firmy, ale vyštu­do­vala odbor bio­ché­mie, preto dobre roz­umie tomu, čo robí. O kva­lite jej pro­duk­tov svedčí aj nie­koľko oce­není, cer­ti­fi­ká­tov a spo­lu­práca s mno­hými slo­ven­skými pro­fe­si­onál­nymi špor­tov­cami. Je pros­tým fak­tom, že aj vo fit­ness biz­nise sú v pre­sile muži, preto sa tešíme, keď sa nie­kto­rej žene podarí takýto úspech.

14696867_10205811003629036_1652746126_n

foto: Kom­pava

Octago

Trend ústupu kla­sic­kého cvi­če­nia v posil­ňovni potvr­dzuje aj úspešná mladá spo­loč­nosť Octago, za kto­rou je sku­pinka nad­šen­cov funkč­ného pohybu z Pieš­ťan, na čele s Duša­nom Matuš­kom a Mar­kom Rybá­ri­kom. Je dosť možné, že si už o nich počul, pre­tože sú naozaj pro­ak­tívni. Ich hlav­ným posla­ním je budo­va­nie špe­ciál­nych par­kov pre cvi­če­nie s vlast­nou váhou tela, ktoré môžeš nájsť naprí­klad v Bra­ti­slave, Pieš­ťa­noch, Tren­číne, ale aj v Hain­burgu či Chor­vát­sku. Pre mla­dých, ktorí radi cvi­čia, alebo by sa to ešte len chceli naučiť, orga­ni­zujú chlapci aj letné wor­kou­tové kempy.

Naj­sym­pa­tic­kej­šie na ich pro­jekte je, že ho robia s cie­ľom uká­zať ľuďom kaž­dého veku, ako cvi­čiť zdravo, efek­tívne a prak­ticky zadarmo. Za svoj ino­va­tívny nápad zís­kali už nejedno oce­ne­nie, naj­nov­šie Štu­dent­skú pod­ni­ka­teľ­skú cenu 2015. Octago je prí­kla­dom, ako zo svo­jej vášne vybu­do­vať per­spek­tívny a záro­veň pros­pešný biz­nis.

13310547_654684764684289_4372318570251111691_n

foto: facebook.com/octago

Dušan Plichta

Tento pod­ni­ka­teľ stojí za znač­kou Power­logy, kto­rej cie­ľom je pri­niesť ľuďom kva­litné potra­viny pre lepší výkon, či už fyzický alebo men­tálny. Venuje sa opti­ma­li­zá­cii živo­tosprávy s dôra­zom na zdravé tuky v strave. V jeho port­fó­liu náj­deš kva­litnú orga­nickú kávu, ale aj ore­chové maslá či oleje, ktoré sú bez kon­zer­van­tov a iných nech­ce­ných látok.

Na Duša­no­vom blogu môžeš nájsť množ­stvo moder­ných zdra­vých recep­tov a tipov pre lepší život, ako aj roz­ho­vo­rov s osob­nos­ťami venu­jú­cimi sa zdra­vej výžive. Zasti­hnúť ho môžeš na nie­kto­rej z jeho pred­ná­šok a dis­ku­sií alebo v škole vare­nia. Názory, ktoré pre­sa­dzuje nie sú práve mains­tre­a­mové, preto mu nechýba potrebná odvaha a vytrva­losť. Okrem iného je Dušan víťa­zom súťaže Blo­ger roka 2015 v kate­gó­rii Zdravý životný štýl.

10865989_777870475618209_7204887031465128808_o

foto: facebook.com/dusanplichta.sk

Max Sport

Medzi ino­va­tívne slo­ven­ské značky treba zara­diť aj tohto výrobcu špor­to­vej výživy, ktorý vyvíja ori­gi­nálne a efek­tívne pro­dukty z kva­lit­ných suro­vín. Medzi jeho biz­nis trháky pat­ria jed­no­značne pro­te­i­nové tyčinky rôz­nych chutí s jedi­nečnm dizaj­nom a navyše bez lepku alebo paleo tyčinky vhodné aj pre vegá­nov. Ori­gi­nál­nym pro­duk­tom sú tiež pro­te­i­nové ces­to­vi­nyči truff­les.

Za vývo­jom pro­duk­tov sú spo­lu­práce so Slo­ven­skou tech­nic­kou Uni­ver­zi­tou, diag­nos­tic­kým cen­trom či fyzi­ológmi a atlétmi, ktoré posky­tujú odborné know-how. Max Sport pri výrobe pro­duk­tov využíva via­cero rast­lin­ných pro­te­íno­vých zdro­jov tak, aby vyho­vel vege­ta­riá­nom, vegá­nom a milov­ní­kom zdra­vej výživy. Za svoju prácu zís­kal oce­ne­nie SIAL Inno­va­tion Award 2014 na sve­to­vom potra­vi­nár­skom veľ­trhu v Paríži.

tk_maxsport_-56

foto: Max­sport 

zdroj titul­nej fotky: facebook.com

Pridať komentár (0)