IOT je tu a s ním aj hrozba hac­ko­va­nia našich áut a domác­ností!

Martin Bohunický / 13. mája 2016 / Tools a produktivita

Vírusy a bez­peč­nostné hrozby sme dlho vní­mali ako niečo, čo tak nejak odjak­živa pat­rilo k počí­ta­čom.

A práve táto dôvera pri­niesla po nástupe smart­fó­nov obrov­ský prob­lém. Zrazu mal celý svet v rukách zaria­de­nia, cez ktoré sme rie­šili prak­ticky všetko, vrá­tane pri­hla­so­va­nia sa do inter­net ban­kingu a pla­te­nia cez NFC. Akosi si nikto nech­cel uve­do­miť, akú mož­nosť to pre hac­ke­rov zna­mená. Aj preto sa stali anti­ví­rusy štan­dar­dom mobil­ných tele­fó­nov až o nie­koľko rokov neskôr.

Tieto hrozby si uve­do­mo­val málo­kto, snáď okrem hac­ke­rov, ktorí sa bles­ku­rýchle pre­su­nuli od počí­ta­čov k smart­fó­nom, čo bola v tej dobe omnoho jed­no­duch­šia a efek­tív­nej­šia cesta. Možno si pamä­táš doby, keď bola snáď tre­tina apli­ká­cií v Play Store jed­no­du­cho víru­som.

Dnes už toto všetko vieme a ako Android, tak aj iOS a Win­dows Mobile svoje zaria­de­nia zabez­pe­čili cel­kom slušne.

Avšak tak, ako sa v minu­losti roz­ší­rili smart­fóny, tak sa čoraz rých­lej­šie roz­ši­ruje inter­net vecí (IoT). V praxi to zna­mená, že celý svoj domov, mnohé jeho fun­kcie budeme môcť kon­tro­lo­vať cez smart­fón, resp. cez inter­net. Otáz­kou je: Môže sa his­tó­ria zopa­ko­vať a bude teda inter­net vecí nebez­pečný?

Screen Shot 2016-05-13 at 11.23.40

foto: siemens.com

Zabez­pe­če­nie smart­fónu a zabez­pe­če­nie svojho domova či auta sú tro­chu roz­dielne veci. Cez smart­fón sa môže útoč­ník dostať k úplne iným úda­jom, možno ban­ko­vým účtom, hack­nu­tím “IoT” môže zís­kať prí­stup do nášho domova. A to je pomerne mra­zivá pred­stava. Len si pred­stav, že odídeš na dovo­lenku a nie­kto ti jed­no­du­cho vypne všetky bez­peč­nostné prvky a pre­chá­dza sa medzi tvo­jimi vecami, ako by tam bol doma. Alebo ešte hor­šie, že sa nie­kto cez podobné rie­še­nie dostane do domova, kde je tvoja žena a deti. Keďže inter­net vecí dokáže ovlá­dať aj mnohé spot­re­biče, možno ti nie­kto pomstych­tivý na diaľku jed­no­du­cho spraví doma poriadnu “galibu”. Som si istý, že ani jedna mož­nosť sa ti nepoz­dáva.

A tu pri­šiel slo­ven­ský ESET. Ten sa stal okam­žite jed­ným z líd­rov, čo sa týka zabez­pe­če­nia inter­netu vecí a mnohí kon­ku­renti ho len nasle­dujú. Podľa ana­ly­tic­kej spo­loč­nosti Gar­tner je to v súčas­nosti 4,9 miliardy zaria­dení a do roku 2020 by toto číslo malo narásť až na 25 miliárd.

Sme sved­kami toho, ako sa na inter­ko­nek­ti­vitu všet­kých zaria­dení, sys­té­mov a slu­žieb zame­ria­vajú vlády, prie­my­selné odvet­via a trhy. Od pries­ku­mov trhu cez cestné sig­na­li­začné svetlá, všetky veci sa cez exis­tu­júce tech­no­ló­gie vzá­jomne spá­jajú, v nie­kto­rých prí­pa­doch však bez využi­tia bez­peč­nost­ných pro­to­ko­lov,“ hovorí Pablo Ramos, bez­peč­nostný výskum­ník spo­loč­nosti ESET. „V najb­liž­šej budúc­nosti bude úloha IoT vzras­tať vo fir­mách, ktoré pova­žujú infor­mačnú bez­peč­nosť za jeden z kľú­čo­vých fak­to­rov pri zacho­vaní chodu firmy,“ dodáva Ramos.

eset_pabloramos_informacion_app

foto: infochannel.info

Našťas­tie si už všetci veľmi dobre uve­do­mujú riziká, ktoré plynú zo zabez­pe­če­nia domu podob­nými rie­še­niami, preto ich chcú všetci pri­niesť ešte skôr, než sa tieto sys­témy masovo roz­ší­ria. Pre­tože už si všetci veľmi dobre uve­do­mujú, o čo sa tu hrá a konečne sa pre­stá­vajú hac­keri pod­ce­ňo­vať. Konečne sme pocho­pili, že hac­ko­va­nie nie je bojo­va­nie neja­kých cha­la­nov v miki­nách proti štát­nym webom, ale naozaj hrozba, ktorá je aktu­álna pre kaž­dého z nás.

Preto si mys­lím, že inter­netu vecí sa obá­vať naozaj nemu­síme. Táto skvelá nová tech­no­ló­gia nám môže per­fektne poslú­žiť a ak si dáme pozor, kto nám domov stráži, môžeme byť maxi­málne pokojní.

zdroj titul­nej foto­gra­fie: insideevs.com

Pridať komentár (0)