Jack Ma z Ali­baby — Dnešné fejky sú lep­šie ako ori­gi­nál!

Lýdia Repová / 16. septembra 2016 / Business

Fal­zi­fi­káty zná­mych zna­čiek sa obja­vujú na inter­nete čoraz čas­tej­šie a rozo­znať ich je nie­kedy prob­lém.

Zakla­da­teľ Ali­baba Group Hol­ding Ltd. Jack Ma sa vyjad­ril, že trh s fake-mi sa čoraz viac roz­rastá. Dôvo­dom je hlavne fakt, že samotné sve­tovo známe značky pre­niesli svoju výrobu do lac­nej­ších tovární v Číne. Tento krok vie­dol k zvá­že­niu počtu napo­do­be­nín na trhu. Zaprí­či­nili to práve samotné továrne, kde spo­loč­nosti vyrá­bajú svoje pro­dukty, tie takéto napo­do­be­niny ponú­kajú cez inter­net. Hlav­ným prob­lé­mom však je, že dnešné napo­do­be­niny sú oveľa vie­ro­hod­nej­šie a často, keďže sa vyrá­bajú v rov­na­kých továr­ňach, mávajú podobnú kva­litu ako tie ori­gi­nálne. Navyše sa ponú­kajú oveľa lac­nej­šie, čo je pre veľa, hlavne mla­dých, zákaz­ní­kov veľ­kým lákad­lom. V pod­state ide o rov­naké pro­dukty z rov­na­kých mate­riá­lov a podob­ným logom ako má ori­gi­nál. Ma sa však vyjad­ril, že nie fal­zi­fi­káty, ale nový biz­nis model robí prob­lémy znač­ko­vým spo­loč­nos­tiam.

foto: bloomberg.com

Pri­tom Ali­baba je jedna zo spo­loč­ností, ktorá sama pro­du­kuje fal­zi­fi­káty. Preto jej bolo v máji poza­sta­vené člen­stvo v Inter­na­ti­ona­lAn­ti­Coun­ter­fe­i­ting­Co­ali­tion, nezis­ko­vej orga­ni­zá­cii boju­jú­cej proti fal­šo­va­te­ľom. Ma plá­nuje v najb­liž­ších desia­tich rokoch dosiah­nuť zisk hlave z kra­jín mimo Číny. Tak­tiež sa vyjad­ril, že by radi spo­lu­pra­co­vali práve so znač­ko­vými spo­loč­nos­ťami, čomu sa venuje už vyčle­nený tím. Avšak samotný prob­lém fal­zi­fi­ká­tov sa ani po týchto kro­koch nebude vedieť vyrie­šiť úplne na 100%.

foto: retaildetail.eu

Ali­baba patrí medzi špičku inter­ne­to­vých pre­daj­cov. Pred­po­kladá sa, že dosia­holi viac ako 423 mili­ó­nov zákaz­ní­kov po celom svete počas tohto roka. Práve veľká data­báza kto­rou Ali­baba dis­po­nuje, bude nápo­mocná pri rie­šení prob­lému fal­zi­fi­ká­tov. Tak isto sa pred­po­kladá rast zákaz­ní­kov využí­va­ných túto stránku, a to na 2 bili­óny uží­va­te­ľov do roku 2036. Ma sa zame­riava aj na dosia­hnu­tie tohto cieľa, ktorý by značne pomo­hol poľ­no­hos­po­dár­skej časti Číny. Tak isto plá­nuje aj expan­do­vať do Indie, Indo­né­zie či Mala­y­sie. Tento krok by mala pomôcť spo­loč­nosti lep­šie pocho­piť lokálne trhy. Ma myslí aj na budúc­nosť, a preto sa 90 per­cent dôle­ži­tých stret­nutí nahráva na video, pomo­cou kto­rého budú vedieť budúce gene­rá­cie ana­ly­zo­vať túto veľkú spo­loč­nosť.

Či im však ich opat­re­nia a nové postupy pomôžu eli­mi­no­vať fal­zi­fi­káty na ich stránke alebo je aj toto len malý roz­ruch okolo prob­lému, ktorý sa len ťažko rieši, to sa uvidí v budúc­nosti.

zdroj: bloomberg.com zdroj titul­nej foto: forbes.com

Pridať komentár (0)