Jack Ma z Ali­ba­by — Dneš­né fej­ky sú lep­šie ako ori­gi­nál!

Lýdia Repová / 16. septembra 2016 / Business

Fal­zi­fi­ká­ty zná­mych zna­čiek sa obja­vu­jú na inter­ne­te čoraz čas­tej­šie a rozo­znať ich je nie­ke­dy prob­lém.

Zakla­da­teľ Ali­ba­ba Group Hol­ding Ltd. Jack Ma sa vyjad­ril, že trh s fake-mi sa čoraz viac roz­ras­tá. Dôvo­dom je hlav­ne fakt, že samot­né sve­to­vo zná­me znač­ky pre­nies­li svo­ju výro­bu do lac­nej­ších továr­ní v Číne. Ten­to krok vie­dol k zvá­že­niu počtu napo­do­be­nín na trhu. Zaprí­či­ni­li to prá­ve samot­né továr­ne, kde spo­loč­nos­ti vyrá­ba­jú svo­je pro­duk­ty, tie také­to napo­do­be­ni­ny ponú­ka­jú cez inter­net. Hlav­ným prob­lé­mom však je, že dneš­né napo­do­be­ni­ny sú ove­ľa vie­ro­hod­nej­šie a čas­to, keď­že sa vyrá­ba­jú v rov­na­kých továr­ňach, máva­jú podob­nú kva­li­tu ako tie ori­gi­nál­ne. Navy­še sa ponú­ka­jú ove­ľa lac­nej­šie, čo je pre veľa, hlav­ne mla­dých, zákaz­ní­kov veľ­kým lákad­lom. V pod­sta­te ide o rov­na­ké pro­duk­ty z rov­na­kých mate­riá­lov a podob­ným logom ako má ori­gi­nál. Ma sa však vyjad­ril, že nie fal­zi­fi­ká­ty, ale nový biz­nis model robí prob­lé­my znač­ko­vým spo­loč­nos­tiam.

foto: bloomberg.com

Pri­tom Ali­ba­ba je jed­na zo spo­loč­nos­tí, kto­rá sama pro­du­ku­je fal­zi­fi­ká­ty. Pre­to jej bolo v máji poza­sta­ve­né člen­stvo v Inter­na­ti­ona­lAn­ti­Coun­ter­fe­i­ting­Co­ali­ti­on, nezis­ko­vej orga­ni­zá­cii boju­jú­cej pro­ti fal­šo­va­te­ľom. Ma plá­nu­je v najb­liž­ších desia­tich rokoch dosiah­nuť zisk hla­ve z kra­jín mimo Číny. Tak­tiež sa vyjad­ril, že by radi spo­lu­pra­co­va­li prá­ve so znač­ko­vý­mi spo­loč­nos­ťa­mi, čomu sa venu­je už vyčle­ne­ný tím. Avšak samot­ný prob­lém fal­zi­fi­ká­tov sa ani po tých­to kro­koch nebu­de vedieť vyrie­šiť úpl­ne na 100%.

foto: retaildetail.eu

Ali­ba­ba pat­rí medzi špič­ku inter­ne­to­vých pre­daj­cov. Pred­po­kla­dá sa, že dosia­ho­li viac ako 423 mili­ó­nov zákaz­ní­kov po celom sve­te počas toh­to roka. Prá­ve veľ­ká data­bá­za kto­rou Ali­ba­ba dis­po­nu­je, bude nápo­moc­ná pri rie­še­ní prob­lé­mu fal­zi­fi­ká­tov. Tak isto sa pred­po­kla­dá rast zákaz­ní­kov využí­va­ných túto strán­ku, a to na 2 bili­ó­ny uží­va­te­ľov do roku 2036. Ma sa zame­ria­va aj na dosia­hnu­tie toh­to cie­ľa, kto­rý by znač­ne pomo­hol poľ­no­hos­po­dár­skej čas­ti Číny. Tak isto plá­nu­je aj expan­do­vať do Indie, Indo­né­zie či Mala­y­sie. Ten­to krok by mala pomôcť spo­loč­nos­ti lep­šie pocho­piť lokál­ne trhy. Ma mys­lí aj na budúc­nosť, a pre­to sa 90 per­cent dôle­ži­tých stret­nu­tí nahrá­va na video, pomo­cou kto­ré­ho budú vedieť budú­ce gene­rá­cie ana­ly­zo­vať túto veľ­kú spo­loč­nosť.

Či im však ich opat­re­nia a nové postu­py pomô­žu eli­mi­no­vať fal­zi­fi­ká­ty na ich strán­ke ale­bo je aj toto len malý roz­ruch oko­lo prob­lé­mu, kto­rý sa len ťaž­ko rie­ši, to sa uvi­dí v budúc­nos­ti.

zdroj: bloomberg.com zdroj titul­nej foto: forbes.com

Pridať komentár (0)