Japonci investujú do malej slovenskej firmy, o ktorej si možno ani nepočul

TS / 19. decembra 2018 / Startupy

zdroj: Streamstar
  • Malá slo­ven­ská firma Stre­am­star z Bra­ti­slavy uchvá­tila ja­pon­ský tech­no­lo­gický gi­gant JVC­KEN­WOOD
  • Ja­pon­ská spo­loč­nosť sa roz­hodla in­ves­to­vať do Stre­am­staru a vý­razne tak po­sil­niť vzá­jomnú do­te­raj­šiu spo­lu­prácu
  • Kon­cern JVC­KEN­WOOD si od vý­znam­nej in­ves­tí­cie do úspeš­nej slo­ven­skej spo­loč­nosti sľu­buje vý­razné po­sil­ne­nie svojho biz­nisu vo vy­sie­laní cez in­ter­net a tiež vý­voj ďal­ších vy­soko kva­lit­ných rie­šení

Slo­ven­ský zá­zrak

Spo­loč­nosť Stre­am­star vznikla v roku 2013. Špe­cia­li­zuje sa na vý­voj, vý­robu, a pre­daj sys­té­mov na pro­duk­ciu a stre­a­mo­va­nie ži­vých pre­no­sov. So za­ria­de­niami Stre­am­star sa pro­du­kujú de­siatky ti­síc špor­to­vých pre­no­sov ročne v Poľ­sku, Ta­lian­sku, Ma­laj­zii, USA, Ja­pon­sku a Číne. S kon­cer­nom JVC­KEN­WOOD spo­lu­pra­cuje Stre­am­star už od roku 2014 najmä v ob­lasti pre­daja a dis­tri­bú­cie pro­duk­tov.

„In­ves­tí­cia do na­šej spo­loč­nosti po­su­nie vzá­jomnú spo­lu­prácu na novú úro­veň. Vý­znamne sa nám tak po­sú­vajú mož­nosti ďal­šieho vý­skumu a vý­voja ktorý na Slo­ven­sku ro­bíme. Bu­deme môcť tiež po­sil­niť náš tím kva­lit­ných a tech­no­lo­gicky zdat­ných ľudí,“ vy­svet­ľuje CEO spo­loč­nosti Stre­am­star Ra­do­slav Tóth.

Od in­ves­tí­cie do Stre­am­staru (kto­rej hod­notu sa roz­hodli obe strany po­ne­chať v taj­nosti) si JVC­KEN­WOOD ok­rem ďal­šieho skva­lit­ne­nia po­sky­to­va­ných slu­žieb v ob­lasti stre­a­mo­va­nia vi­deo pre­no­sov sľu­buje aj roz­ší­re­nie po­nú­ka­ných slu­žieb s vyš­šou pri­da­nou hod­no­tou.

„Oča­ká­vame šir­šiu di­ver­zi­fi­ká­ciu vy­sie­la­cích a ob­chod­ných for­má­tov pro­stred­níc­tvom in­ter­netu vecí, po­kroky v ob­lasti vy­sie­la­cích tech­no­ló­gií s vy­so­kým roz­lí­še­ním, ako sú for­máty 4K / 8K a rov­nako aj rast špor­to­vého prie­myslu do roku 2020. Práve v re­ak­cii na tieto už pre­bie­ha­júce zmeny v pod­ni­ka­teľ­skom pro­stredí JVC­KEN­WOOD roz­ho­dol in­ves­to­vať do spo­loč­nosti Stre­am­star a bude sa usi­lo­vať o spo­lu­prácu s na­šimi par­tner­skými spo­loč­nos­ťami, ktoré majú silné stránky v ob­las­tiach, ako je pro­duk­cia ži­vých vi­deí, stre­a­mo­va­nie a in­fra­štruk­túra pre­nosu pro­stred­níc­tvom IP sietí,“ uvá­dza spo­loč­nosť JVC­KEN­WOOD vo svo­jom vy­hlá­sení.

Tech­no­lo­gická re­vo­lú­cia

Ja­pon­ský gi­gant a Stre­am­star už majú za se­bou nie­koľ­ko­ročnú úspešnú spo­lu­prácu. Stre­am­star vy­vi­nul tech­no­ló­giu, ktorá je kom­pa­ti­bilná s JVC ka­me­rami, a je schopná pro­stred­níc­tvom ve­rej­ného in­ter­netu po­sie­lať sig­nál po IP sieti priamo do za­ria­de­nia veľ­kosti kuf­ríka. V tom je ná­sledne možné pro­du­ko­vať vy­soko kva­litný zá­znam z via­ce­rých ka­mier.

Do sveta sa tak do­stane priamy pre­nos špor­to­vého po­du­ja­tia alebo kon­certu vo vy­so­kej kva­lite, na kto­rého zo­strih nie je po­trebný veľký pre­no­sový voz. Za­ria­de­nie sa ne­musí do­konca na­chá­dzať ani na šta­di­óne a aj tak po­núka mož­nosť pri­niesť di­vá­kovi živý pre­nos, opa­ko­vané zá­bery, spo­ma­lené zá­bery a to všetko v do­ko­na­lej kva­lite ob­razu. Naj­väč­ším be­ne­fi­tom pre vy­sie­la­te­ľov je  vý­razná fi­nančná úspora.

JVC Ken­wood Cor­po­ra­tion je ja­pon­ská nad­ná­rodná spo­loč­nosť, ktorá je pop­red­ným vý­rob­com špič­ko­vej spot­reb­nej a pro­fe­si­onál­nej elek­tro­niky. S jej ak­ci­ami sa ob­cho­duje na burze. Vznikla zlú­če­ním Vic­tor Com­pany of Ja­pan, Ltd. (JVC) a Ken­wood 1. ok­tóbra 2008.

O Stre­am­star

Spo­loč­nosť vznikla v roku 2013. Špe­cia­li­zuje sa na rie­še­nia ži­vých pre­no­sov cez ve­rejné in­ter­ne­tové siete. Am­bí­ciou bolo vy­vi­núť pro­dukty, ktoré by boli in­te­li­gen­tnej­šie, rých­lej­šie a jed­no­duch­šie zá­ro­veň. Už v ap­ríli 2014 zo­žala firma veľký úspech v Las Ve­gas na veľ­trhu te­le­víz­nych a stre­a­mo­va­cích tech­no­ló­gií. V sú­čas­nosti je so svo­jími ino­va­tív­nymi rie­še­niami trend set­te­rom v ob­lasti stre­a­mo­va­nia.

V po­nuke Stre­am­star je nie­koľko špič­ko­vých pro­duk­tov – soft­ware, har­dware, kom­pletné za­ria­de­nia na re­a­li­zo­va­nie ži­vých pre­no­sov, ktoré nie sú väč­šie ako kuf­rík. Je­den člo­vek je schopný ria­diť živý pre­nos s jed­nám za­ria­de­ním. Tech­no­ló­gie Stre­am­star sa po­u­ží­vajú po ce­lom svete od men­ších uží­va­te­ľov až po veľké TV spo­loč­nosti.

Zdroj: TS

Pridať komentár (0)