Je ľud­stvo na sto­pe ôsme­mu divu sve­ta?

interez.sk / 16. júna 2017 / Zaujímavosti

zdroj: rieka Rotohamana, JSilver/ Wikipedia

Vul­ka­nic­ká erup­cia pod­ľa dote­raj­ších pred­po­kla­dov zrov­na­la ružo­vé a bie­le tera­sy jaze­ra Roto­ma­ha­na na sever­nom ostro­ve Nové­ho Zélan­du so zemou. Najb­liž­ších 131 rokov boli stra­te­né a našli sa jedi­ne ich frag­men­ty. Rôz­ne výsku­my priš­li s odliš­ný­mi hypo­té­za­mi o osu­de toh­to divu sve­ta. Obja­vi­la sa však štú­dia, kto­rá na zákla­de infor­má­cii z den­ní­ka jed­né­ho geoló­ga tvr­dí, že sme sa nemý­li­li len v pred­po­kla­doch o osu­de, ale aj o pres­nej loka­li­te toh­to prí­rod­né­ho divu sve­ta.

Bolo to 10. júna 1886, keď erup­cia sop­ky Mount Tara­we­ra pri jaze­re Roto­ma­ha­na na sever­nom ostro­ve Nové­ho Zélan­du pod­ľa dote­raj­ších pred­po­kla­dov úpl­ne zni­či­la ružo­vé a bie­le tera­sy jaze­ra Roto­ma­ha­na. Natla­ko­va­ná mag­ma sa pred­ra­la na povrch a pri stre­te s rie­kou sa odo­hra­lo divad­lo, kto­ré z fyzi­kál­ne­ho hľa­dis­ka dopo­siaľ nie je plne chá­pa­né a to, že sa roz­pú­ta­la séria obrov­ských expló­zii. Ener­gia, kto­rá bola vypus­te­ná pri tých­to expló­ziách je porov­na­teľ­ná s výbu­chom Cár bom­by, naj­sil­nej­šej vodí­ko­vej bom­by, aká bola kedy otes­to­va­ná. V rám­ci uda­los­tí na tej­to rie­ke, bol zni­če­ný aj ôsmy prí­rod­ný div sve­ta, ružo­vé a bie­le tera­sy jaze­ra Roto­ma­ha­na.

rie­ka Roto­ha­ma­na, JSilver/ Wiki­pe­dia

Pát­ra­nie po pozos­tat­koch tých­to terás bolo dlho­do­bo neús­peš­né, no naj­nov­šie štú­dia z roku 2016, zve­rej­ne­ná v Jour­nal of New Zea­land Stu­dies, hovo­rí, že mož­no sa im poda­ri­lo zis­tiť, pre­čo sme ten­to div dodnes nenaš­li. Toto pre­hlá­si­li vďa­ka den­ní­ku z 19. sto­ro­čia, kto­rý pat­ril geoló­go­vi Fer­di­nan­do­vi von Hochs­tet­te­ro­vi. Ten­to den­ník sa nedáv­no dostal do rúk his­to­ri­ka a výskum­né­ho kni­hov­ní­ka, kto­rí priš­li k záve­ru, že pres­ne popi­su­je, kde sa ružo­vé a bie­le tera­sy nachá­dza­li.

Na zákla­de Hochs­tet­te­ro­vých pozná­mok, sa výskum­né­mu tímu mate­ma­tic­ky poda­ri­lo pres­ne určiť, kde musel Hochs­tet­ter stáť, keď ten­to div sve­ta pred toľ­ký­mi rok­mi opí­sal.

Pod­ľa ich ana­lý­zy boli tera­sy roz­de­le­né na tri čas­ti a nena­chá­dza­li sa až tak úpl­ne blíz­ko jaze­ra Roto­ma­ha­na. Pred­po­kla­da­jú, že opi­sy, kto­ré vytvo­ri­li Bri­ti v obdo­bí kolo­ni­zá­cie, boli skôr zasní­va­né a nepres­né a že sa pomý­li­li až o 35 met­rov. Vyžia­da­li si teda geolo­gic­kú expe­dí­ciu na ove­re­nie, či je mies­to opí­sa­né v den­ní­ku správ­ne.

maľ­ba bie­lych terás, Char­les Blom­field / Wiki­pe­dia

Ak by sa teda tie­to nové poznat­ky uká­za­li ako prav­di­vé, poda­ri­lo by sa roz­lúš­tiť jed­nu z naj­väč­ších vedec­kých záhad. Pria­mi sved­ko­via tej­to uda­los­ti, domo­ro­dí Mau­ri, kto­rí sa v danom obdo­bí nachá­dza­li v oko­lí, boli buď na mies­te mŕt­vi, ale­bo utiek­li a nikto z nich o osu­de terás neve­del podať sve­dec­tvo.

V roku 2011 našli exper­ti, kto­rí skú­ma­li dno jaze­ra Roto­ma­ha­na obrov­ské frag­men­ty ružo­vých terás. Priš­li teda k záve­ru, že nikdy nebo­li úpl­ne zni­če­né, ale že roz­lo­ha jaze­ra sa po erup­cii dras­tic­ky zväč­ši­la a tera­sy pono­ri­la. Päť rokov na to však ten istý tím na zákla­de pozo­ro­va­ní sona­rom vyhlá­sil, že sa mýli­li a expló­zie boli dosta­toč­ne sil­né na to, aby tera­sy úpl­ne zni­či­li.

Táto nová štú­dia zalo­že­ná na Hochs­tet­te­ro­vom den­ní­ku naopak pred­po­kla­dá, že aj keď doš­lo ku znač­nej deštruk­cii, tera­sy sa nena­chá­dza­li tak blíz­ko vody ako sa pred­po­kla­da­lo a prav­de­po­dob­ne sú stá­le cel­kom zacho­va­lé a ukry­té pod nános­mi bla­ta a popo­lu.

Aj keď sa už obja­vi­li rôz­ne hypo­té­zy o sku­toč­nom osu­de ôsme­ho divu sve­ta, nedá sa pop­rieť, že táto štú­dia pri­ná­ša nový vie­tor do tej­to záha­dy. Či však mal Fer­di­nand von Hochs­tet­ter prav­du, sa ešte len dozvie­me.

zdroj: interez.sk

Pridať komentár (0)