To jediné, čo je dosta­točne silné na to, aby si pre­ko­nal všetky životné pre­kážky

Michaela Lišková / 18. októbra 2016 / Tools a produktivita

Pred­tým, ako tento člá­nok zamiet­neš s tým, že sú to bludy, spý­taj sa sám seba, čo sku­točne milu­ješ. Pre­tože vášeň ochabne. 

Nie nadarmo sa píšu tisícky kníh na túto tému. Keď sa na nie­čom zhodne toľko múd­rych hláv, niečo na tom predsa byť musí.

Odpo­veď na všetky otázky je vraj láska. Prečo? Láska je tou naj­vyš­šou for­mou ľud­skej moti­vá­cie. Niž­šia moti­vá­cia, ako je naprí­klad hľa­da­nie pôžitku, roz­koše, napl­ne­nia, či vyhý­ba­nie sa bolesti alebo trestu, sa ani len nemôžu porov­ná­vať so silou lásky.

Pre­tože, keď milu­ješ, všetka pozor­nosť sme­ruje z teba na určitú osobu alebo vec. A keď niečo milu­ješ, toto niečo sta­viaš aj nad svoje potreby a si ochotný uro­biť čokoľ­vek, len aby veci fun­go­vali.

photo-1469460684636-7c3d8da2241e

Zmena je život

Hovorí sa, že keď chceš zlep­šiť svoj život, musíš sa zme­niť ako osoba. A tento ter­mín môže byť pre nie­kto­rých z nás mätúci, pre­tože túžba byť stále auten­tic­kým spô­so­buje, že sa ľudia pohy­bujú v blud­nom kruhu. Tvoja „napra­vená“ iden­tita ti môže zabra­ňo­vať v dušev­nom raste. Tvoja iden­tita nie je napra­vená. Ale môžeš sa zme­niť. Musíš sa zme­niť.

Keď nie­koho sku­točne milu­ješ, budeš tým, koho tá dotyčná osoba potre­buje. Vždy chceme byť pre nich tými, kto­rých chcú a potre­bujú. Meníme sa, robíme kom­pro­misy, ale popri tom aj ras­tieme. Všetky tvoje myš­lienky budú sme­ro­vané k tejto osobe a jej šťas­tiu, nie tvojmu vlast­nému.

Ak milu­ješ to, čo robíš, je to to isté. Začneš sa vzde­lá­vať, aby si sa o prob­léme naučil viac, stret­neš ľudí, s kto­rými by si sa do reči možno nikdy nedal, zís­kaš skú­se­nosti. Budeš tvrdo pra­co­vať, zly­háš, budeš sa cítiť hlúpo a možno aj menej­cenne, ale nevzdáš to. Pre­tože to chceš to dosiah­nuť.

Nie je to o tebe. Mnohí veria, že láska je namie­rená na niečo mimo nás. Ak sú veci stále iba o tebe, budeš sa trá­piť nad tým, aké pocity v tebe ľudia, veci, zly­ha­nia zane­chá­vajú, ale nesú­stre­díš sa na to, koľko dobra môžeš dať svetu.

Zabudni na seba a daj sa do práce. Staň sa tým, koho svet potre­buje. Iba tým, že sa oddáš nie­čomu inému miesto neus­tá­leho zame­ria­va­nia sa na seba samého, sa dopra­cu­ješ k zlep­še­niu. Zame­rať celé svoje ja, na niečo iné ako sám seba, je nád­herný spô­sob života.

photo-1464746133101-a2c3f88e0dd9

Uve­dom si, kde si a pra­cuj na tom, kde chceš byť

Ak chceš lepší život ako ten, ktorý práve máš, musíš byť nie­kým iným, ako tým, kým práve si. Ben­ja­min Dis­ra­eli pove­dal: „Člo­vek nie je výtvo­rom okol­ností, to okol­nosti sú výtvormi člo­veka.“

Tvoje okol­nosti sú obra­zom teba.

Takže ak sú tvoje vzťahy viac toxické ako napl­ňu­júce, koho je to vina?
Ak si na tom s peniazmi úplne biedne, koho je to vina?
Ak nezná­šaš svoju prácu, koho je to vina?

Samoz­rejme, že nie všetko je také jed­no­značné a týmito sku­toč­nos­ťami sa skrýva mnoho ďal­ších fak­to­rov, ktoré treba často brať do úvahy. Ale život sa oby­čajne pris­pô­so­buje tvo­jím štan­dar­dom. Takže pokiaľ sa nezme­níš ty sám, tvoje okol­nosti sa nezme­nia určite.

Jed­no­du­cho pove­dané: Nebu­deš žiť svoje sny, pokiaľ sa nesta­neš člo­ve­kom, ktorý tieto sny vytvára. Milu­ješ dosť na to, aby sa stal tým člo­ve­kom, kto­rým sa stať chceš? Pre­tože láska je jediná vec, ktorá je dosť silná na to, aby si pre­ko­nal všetky pre­kážky, ktoré ťa dote­raz nepus­tili ďalej.

Namiesto toho, aby si sa stra­cho­val o niečo, k čomu možno poci­ťu­ješ iba vášeň, sa sústreď na to, v čo veríš. Naučíš sa milo­vať veci, kto­rým veríš, a do kto­rých si vlo­žil toľko ener­gie. Veď to poznáš. Ak sa odo­vzdáš dru­hej osobe, túto osobu milu­ješ. Ak pra­cu­ješ na ťaž­kom pro­jekte, tento pro­jekt milu­ješ a pova­žu­ješ ho za svoj. Láska pochá­dza z práce. Nie je to pocit. Je to pre­cí­tená akcia. Čo milu­ješ ty?

Zdroj: medium.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie a pou­ži­tých foto­gra­fií: unsplash.com

Pridať komentár (0)