To jedi­né, čo je dosta­toč­ne sil­né na to, aby si pre­ko­nal všet­ky život­né pre­káž­ky

Michaela Lišková / 18. októbra 2016 / Lifehacking

Pred­tým, ako ten­to člá­nok zamiet­neš s tým, že sú to blu­dy, spý­taj sa sám seba, čo sku­toč­ne milu­ješ. Pre­to­že vášeň ochab­ne.

Nie nadar­mo sa píšu tisíc­ky kníh na túto tému. Keď sa na nie­čom zhod­ne toľ­ko múd­rych hláv, nie­čo na tom pred­sa byť musí.

Odpo­veď na všet­ky otáz­ky je vraj lás­ka. Pre­čo? Lás­ka je tou naj­vyš­šou for­mou ľud­skej moti­vá­cie. Niž­šia moti­vá­cia, ako je naprí­klad hľa­da­nie pôžit­ku, roz­ko­še, napl­ne­nia, či vyhý­ba­nie sa boles­ti ale­bo tres­tu, sa ani len nemô­žu porov­ná­vať so silou lás­ky.

Pre­to­že, keď milu­ješ, všet­ka pozor­nosť sme­ru­je z teba na urči­tú oso­bu ale­bo vec. A keď nie­čo milu­ješ, toto nie­čo sta­viaš aj nad svo­je potre­by a si ochot­ný uro­biť čokoľ­vek, len aby veci fun­go­va­li.

photo-1469460684636-7c3d8da2241e

Zme­na je život

Hovo­rí sa, že keď chceš zlep­šiť svoj život, musíš sa zme­niť ako oso­ba. A ten­to ter­mín môže byť pre nie­kto­rých z nás mätú­ci, pre­to­že túž­ba byť stá­le auten­tic­kým spô­so­bu­je, že sa ľudia pohy­bu­jú v blud­nom kru­hu. Tvo­ja „napra­ve­ná“ iden­ti­ta ti môže zabra­ňo­vať v dušev­nom ras­te. Tvo­ja iden­ti­ta nie je napra­ve­ná. Ale môžeš sa zme­niť. Musíš sa zme­niť.

Keď nie­ko­ho sku­toč­ne milu­ješ, budeš tým, koho tá dotyč­ná oso­ba potre­bu­je. Vždy chce­me byť pre nich tými, kto­rých chcú a potre­bu­jú. Mení­me sa, robí­me kom­pro­mi­sy, ale pop­ri tom aj ras­tie­me. Všet­ky tvo­je myš­lien­ky budú sme­ro­va­né k tej­to oso­be a jej šťas­tiu, nie tvoj­mu vlast­né­mu.

Ak milu­ješ to, čo robíš, je to to isté. Začneš sa vzde­lá­vať, aby si sa o prob­lé­me naučil viac, stret­neš ľudí, s kto­rý­mi by si sa do reči mož­no nikdy nedal, zís­kaš skú­se­nos­ti. Budeš tvrdo pra­co­vať, zly­háš, budeš sa cítiť hlú­po a mož­no aj menej­cen­ne, ale nevzdáš to. Pre­to­že to chceš to dosiah­nuť.

Nie je to o tebe. Mno­hí veria, že lás­ka je namie­re­ná na nie­čo mimo nás. Ak sú veci stá­le iba o tebe, budeš sa trá­piť nad tým, aké poci­ty v tebe ľudia, veci, zly­ha­nia zane­chá­va­jú, ale nesú­stre­díš sa na to, koľ­ko dob­ra môžeš dať sve­tu.

Zabud­ni na seba a daj sa do prá­ce. Staň sa tým, koho svet potre­bu­je. Iba tým, že sa oddáš nie­čo­mu iné­mu mies­to neus­tá­le­ho zame­ria­va­nia sa na seba samé­ho, sa dopra­cu­ješ k zlep­še­niu. Zame­rať celé svo­je ja, na nie­čo iné ako sám seba, je nád­her­ný spô­sob živo­ta.

photo-1464746133101-a2c3f88e0dd9

Uve­dom si, kde si a pra­cuj na tom, kde chceš byť

Ak chceš lep­ší život ako ten, kto­rý prá­ve máš, musíš byť nie­kým iným, ako tým, kým prá­ve si. Ben­ja­min Dis­ra­e­li pove­dal: „Člo­vek nie je výtvo­rom okol­nos­tí, to okol­nos­ti sú výtvor­mi člo­ve­ka.“

Tvo­je okol­nos­ti sú obra­zom teba.

Tak­že ak sú tvo­je vzťa­hy viac toxic­ké ako napl­ňu­jú­ce, koho je to vina?
Ak si na tom s peniaz­mi úpl­ne bied­ne, koho je to vina?
Ak nezná­šaš svo­ju prá­cu, koho je to vina?

Samoz­rej­me, že nie všet­ko je také jed­no­znač­né a tými­to sku­toč­nos­ťa­mi sa skrý­va mno­ho ďal­ších fak­to­rov, kto­ré tre­ba čas­to brať do úva­hy. Ale život sa oby­čaj­ne pris­pô­so­bu­je tvo­jím štan­dar­dom. Tak­že pokiaľ sa nezme­níš ty sám, tvo­je okol­nos­ti sa nezme­nia urči­te.

Jed­no­du­cho pove­da­né: Nebu­deš žiť svo­je sny, pokiaľ sa nesta­neš člo­ve­kom, kto­rý tie­to sny vytvá­ra. Milu­ješ dosť na to, aby sa stal tým člo­ve­kom, kto­rým sa stať chceš? Pre­to­že lás­ka je jedi­ná vec, kto­rá je dosť sil­ná na to, aby si pre­ko­nal všet­ky pre­káž­ky, kto­ré ťa dote­raz nepus­ti­li ďalej.

Namies­to toho, aby si sa stra­cho­val o nie­čo, k čomu mož­no poci­ťu­ješ iba vášeň, sa sústreď na to, v čo veríš. Naučíš sa milo­vať veci, kto­rým veríš, a do kto­rých si vlo­žil toľ­ko ener­gie. Veď to poznáš. Ak sa odo­vzdáš dru­hej oso­be, túto oso­bu milu­ješ. Ak pra­cu­ješ na ťaž­kom pro­jek­te, ten­to pro­jekt milu­ješ a pova­žu­ješ ho za svoj. Lás­ka pochá­dza z prá­ce. Nie je to pocit. Je to pre­cí­te­ná akcia. Čo milu­ješ ty?

Zdroj: medium.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie a pou­ži­tých foto­gra­fií: unsplash.com

Pridať komentár (0)