Jed­lé vod­né bub­li­ny. Ten­to geniál­ny vyná­lez čosko­ro nahra­dí plas­to­vé fľa­še

interez.sk / 13. apríla 2017 / Eko

zdroj: crowdcube/Ooho!

Plas­to­vé fľa­še by moh­li byť čosko­ro minu­los­ťou. Usi­lu­je sa o to spo­loč­nosť Ooho!, kto­rá navrh­la sku­toč­ne úžas­nú revo­lú­ciu v bale­ní vody. Vodu plá­nu­je namies­to neeko­lo­gic­kých plas­to­vých fliaš, umiest­ňo­vať do oba­lov, kto­ré sú plne eko­lo­gic­ké a ich neškod­nosť sa dá potvr­diť už len tým, že pokoj­ne ten­to obal môže­te zjesť. 

Bub­li­ny sú vyro­be­né z prí­rod­né­ho extrak­tu vytvo­re­né­ho z mor­ských rias. Ten­to pro­dukt sa tak stá­va nezá­vis­lým na rope a plas­te a posú­va nás do eko­lo­gic­kej budúc­nos­ti. Keď­že sú bub­li­ny vyro­be­né z prí­rod­né­ho a jed­lé­ho mate­riá­lu sú plne odbú­ra­teľ­né v prí­ro­de. Ak by ste bub­li­nu nez­jed­li a zaho­di­li, tak tá sa v prí­ro­de roz­lo­ží za pri­bliž­ne 4 až 6 týž­dňov.

skippingrockslab.com/Ooho!
skippingrockslab.com/Ooho!

Tím pred­sta­vil ten­to veľ­mi zau­jí­ma­vý kon­cept už v roku 2013. Od tej doby tvrdo pra­co­va­li, aby svoj kon­cept pre­ta­vi­li do rea­li­ty. Pomo­cou cro­wfun­din­go­vej kam­pa­ne už na pro­jekt vyzbie­ra­li 800 tisíc dolá­rov (754 tisíc eur), čo nasved­ču­je, že tisí­ce ľudí dúfa v úspeš­nosť toh­to jedi­neč­né­ho pro­jek­tu.

skippingrockslab.com/Ooho!
skippingrockslab.com/Ooho!

A má pre­čo. Vzhľa­dom k tomu, že iba v USA sa roč­ne vypro­du­ku­je až 35 miliárd plas­to­vých fliaš, kto­ré sa roz­kla­da­jú stov­ky rokov, je taký­to pro­jekt sku­toč­ne veľ­mi potreb­ný.

crowdcube/Ooho!
skippingrockslab.com/Ooho!
skippingrockslab.com/Ooho!

Pev­ne dúfa­me a verí­me, že čosko­ro sa taká­to voda obja­ví v obcho­doch po celom sve­te a naša pla­né­ta sa koneč­ne odbre­me­ní od jed­nej veľ­kej envi­ron­men­tál­nej záťa­že.

zdroj: interez.sk

Pridať komentár (0)