Jyro­bike naučí bicyk­lo­vať kaž­dého

Richard Bednár / 11. júna 2014 / Tech a inovácie

Chcete naučiť dieťa bicyk­lo­vať za jeden deň? Že nemožné? Pred­sta­vu­jem vám JYRO­BIKE, jediný bicy­kel, ktorý jazdca udr­žuje auto­ma­ticky vo vzpria­me­nej polohe.

Jyro­Bike pred­sta­vuje rýchly a jed­no­du­chý spô­sob, ako sa naučiť jaz­diť na bicykli. Ak sa dieťa zako­líše, bicy­kel sa ihneď sta­bi­li­zuje a opraví ria­de­nie. Tak sa deti môžu naučiť bicyk­lo­vať bez pomoc­ných kolie­sok.

Uni­kátna tech­no­ló­gia, zalo­žená na prin­cípe gyro­skopu s náz­vom Con­trol Hub, je zabu­do­vaná do pred­ného kolesa a je schopná vytvo­riť sta­bi­li­začnú silu, ktorá odo­láva gra­vi­tač­nej sile. Tá je nasta­vi­teľná, a tak po zlep­šení jazd­ných vlast­ností die­ťaťa sa ovlá­da­nie dá zni­žo­vať, až úplne vypnúť.

Jyro­Bike učí správ­nym jaz­dec­kým zruč­nos­tiam. Záro­veň necháva die­ťaťu dosta­točnú slo­bodu, aby uro­bilo jeden zo svo­jich prvých veľ­kých kro­kov úplne samo. Dodá mu seba­ve­do­mie, a tak urýchly celý pro­ces uče­nia. Veľký strach v prie­behu nie­koľ­kých hodín mení na radosť.

Bicy­kel záro­veň pomáha aj zdra­votne pos­ti­hnu­tým deťom, ktoré by sa jaz­diť nikdy nenau­čili. Dáva im mož­nosť mobi­lity, rov­no­váhy a záro­veň bez­pe­čia. Dizajn je vytvo­rený tak, aby sa páčil širo­kému spek­tru ľudí a bol vizu­álne prí­ťaž­li­vým.

Celá tech­no­ló­gia je posta­vená na myš­lienke, že bicy­kel je sta­bil­nejší, keď sa kolesá pohy­bujú vyš­šou rých­los­ťou. Tím kon­štruk­té­rov zis­til, že ak je rýchlo rotu­júci disk umiest­nený vo vnútri pred­ného kolesa, výsledná gyro­sko­pická sila auto­ma­ticky vytvára rov­no­váhu. To simu­luje vyso­ko­rých­lostnú sta­bi­litu aj pri níz­kych otáč­kach.

Con­trol Hub je napá­janý z baté­rie, je dobí­jací a moto­rom pohá­ňaný rotu­júci zotr­vač­ník. Po zapnutí sa chová ako gyro­skop a posky­tuje sta­bi­li­zu­júcu silu.

Pro­jekt je ešte otvo­rený a môžete ho pod­po­riť. Mini­málny vklad je 5 $. Za 129 $ dosta­nete Con­trol Hub a Wirel­less ovlá­dač, ktorý sa nain­šta­luje na aký­koľ­vek bicy­kel, za 249 $ dosta­nete kom­pletný Jyro bicy­kel. A ak máte 5000 $, tak dosta­nete jeden zo šty­roch ručne vyro­be­ných pro­to­ty­pov na svete.

Počet dní do dead­linu: 20
Cie­ľová suma: 100 000 $
Dosia­hnutá suma: 114 898 $ (1,15 náso­bok)
Počet pod­po­ro­va­te­ľov: 544
Prie­mer na jed­ného pod­po­ro­va­teľa: 211,2 $

foto: 3.bp.blogspot.com 

Pridať komentár (0)