K1 Attack: Ori­gi­nálny superš­port zo Slo­ven­ska

Ľudovít Nastišin / 16. januára 2016 / Business

O značke Attack sa hovorí ako o ďal­šej slo­ven­skej auto­mo­bilke. Jej prí­beh je od vzniku po súčas­nosť naozaj zau­jí­mavý a v mno­hom aj inšpi­ra­tívny. Veď si len skúste pred­sta­viť, čo všetko by vás čakalo, ak by ste si chceli vytvo­riť vlastné auto (nie však svoj­ské kúsky z domá­cej garáže). O Attacku sme sa poroz­prá­vali s Pet­rom, maji­te­ľom firmy B-racing, ktorá je v súčas­nosti jedi­ným výrob­com tohto auto­mo­bilu.

Vráťme sa teda v krát­kosti na samotný začia­tok. Ako vzni­kol prvý auto­mo­bil Attack?

Prvý Attack bol vyro­bený v roku 2000 spo­loč­nos­ťou K-1 Sty­ling & Tuning, na čele s Dic­kom Kvet­ňan­ským a dizaj­né­rom Jura­jom Mit­rom. Jedná sa o ľahký dvoj­miestny road­ster, ktorý je dodá­vaný ako sta­veb­nica. Po zakú­pení dar­cov­ského auta, z kto­rého sa pou­žijú pohonné agre­gáty je možné zosta­viť plno­hod­notný špor­tový auto­mo­bil. Ako je zrejmé zo samot­ného názvu, vozidlo malo ata­ko­vať ame­rický trh nie­čím novým, ori­gi­nál­nym.

image_1437381572

Kde je táto značka dnes a čo všetko už dosiahla?

Naša spo­loč­nosť začala na Attacku pra­co­vať od začiatku jej zalo­že­nia, teda od roku 2011. Rela­tívne rýchlo sa nám poda­rilo vrá­tiť ori­gi­nálny kit Attacku po nie­koľ­kých rokoch nečin­nosti späť na trh. Sú s tým spo­jené moder­ni­zá­cie, nové apli­ká­cie, nové prí­slu­šen­stvo.

Čo sa stalo s pôvod­ným kit-om Attacku, prečo zapa­dol pra­chom?

Bohu­žiaľ, ani Attacku sa nevy­hol osud, aký pos­ti­hol podobné kity. S ras­tú­cim záuj­mom zákaz­ní­kov sa začal zvy­šo­vať aj dopyt po pre­daji kom­pletne pos­kla­da­ného auta. Logicky tak potom prišlo roz­hod­nu­tie poza­sta­viť pre­daj samot­ných kitov a pre­dá­vať iba kom­pletne pos­kla­dané auto. Bohu­žiaľ, ale eko­no­mická kríza, ktorá nás zasiahla v roku 2008, pre­dov­šet­kým v oblasti špor­to­vých auto­mo­bi­lov, nám neumož­nila pokra­čo­vať v našich plá­noch.

Skús nám v krát­kosti pred­sta­viť celú rodinu Attack, keďže už dávno sa nejedná o jediné auto.

V súčas­nosti ponú­kame nie­koľko ver­zií kitu. Sna­žíme sa tak pokryť základné požia­davky zákaz­ní­kov — od jed­no­du­chého a rých­leho zosta­ve­nia s niž­šou finanč­nou nároč­nos­ťou, po zákaz­ní­kov so špor­to­vými ambí­ciami, alebo so zmys­lom pre luxus. Od základ­ného modelu posta­ve­ného na plat­forme Hondy Accord 4G sme roz­ší­rili ponuku o motory radu “K” z Civic 7G a Accord 7G. Zastú­pená je aj varianta pre­pl­ňo­va­ného motora tur­bo­dú­chad­lom z Toy­oty MR2. Pre ulti­mátny zame­ra­ných zákaz­ní­kov je tu okru­hový špe­ciál Attack GTR. Všetky kity ponú­kame aj v pra­vo­stran­nej ver­zii.

Vedel by si uviesť nejakú krátku a výstižnú vetu, kto­rou by sa dal Attack zhr­núť? Niečo ako do pár sekun­do­vého spotu v pre­stávke Super­bo­wlu.

Jim Youngs (Šéf­re­dak­tor ame­ric­kého maga­zínu Kit Car) o Attacku napí­sal:

Neria­dite ho, oble­čiete si ho ako tričko a je vám jedno, či je čisté alebo pre­po­tené, jed­no­du­cho vám sedí.”

Teraz trošku z biz­nis hľa­diska. Attack určite nie je auto pre všet­kých, ale sú jeho priaz­nivci len isté typy ľudí alebo sa vie votrieť do priazne aj šir­šej verej­nosti?

Trú­fam si pove­dať, že vďaka svojmu ori­gi­nál­nemu a nad­ča­so­vému dizajnu dokáže zau­jať mužov aj ženy, bez roz­dielu veku. Pokiaľ sa bavíme o reál­nych zákaz­ní­koch, máš pravdu, že sa jedná o užšiu sku­pinu ľudí.

Čo hovo­ríš na pod­ni­ka­nie v strede Európy? Aké sú tvoje skú­se­nosti?

Aby sme uspeli, bolo nám jasné, že sa musíme viac orien­to­vať na zákaz­ní­kov zo zámor­ských štá­tov. Bohu­žiaľ, situ­ácia v Európe nie je, čo sa týka kit-caro­vého prie­myslu úplne opti­málna. Či už sa bavíme o nároč­nej­šej legis­la­tíve, alebo o samot­nej men­ta­lite poten­ciál­nych zákaz­ní­kov. Ľudia tu nie sú zvyk­nutí minúť väč­šiu sumu peňazí a ešte vlo­žiť do pro­jektu svoje úsi­lie.

Nie­koľko takých zákaz­ní­kov v Európe napriek tomu je, tí sa potom tešia zaslú­že­nej pozor­nosti a obdivu, kedy­koľ­vek sa obja­via v cest­nej pre­mávke.

Kam by ste to s Attac­kom chceli v budúc­nosti dotiah­nuť?

Fanú­ši­ko­via nášho vozidla tvo­ria jednu veľkú rodinu, ktorá je rozp­tý­lená po celom svete. Cieľ je jasný, veľa nových a spo­koj­ných čle­nov.

Robíte pre svo­jich exis­tu­jú­cich zákaz­ní­kov aj niečo na viac, nejaký nadš­tan­dard? Potom ako si zákaz­ník auto kúpi, je to všetko už len na ňom alebo sa sna­žíte tieto “vzťahy” udr­žia­vať?

Pokiaľ majú nápady, ktoré chcú ďalej kon­zul­to­vať, majú našu plnú pod­poru. Osved­čilo sa nám, že naši zákaz­níci sú záro­veň moti­vá­ciou pre svoje oko­lie, ktoré si chce následne náš kit kúpiť tiež. Po novom tiež pre­mýš­ľame o mož­nosti pre­ve­ze­nia v Attacku GTR na uzav­re­tom okruhu pre našich ver­ných zákaz­ní­kov.

Tro­chu osob­nej­šie, aká bola tvoja cesta k roz­hod­nu­tiu, že pod­ni­ka­nie je pre teba to pravé? Pre­šiel si si aj fázou zamest­nanca alebo si sa do toho pus­til ihneď?

Som pre­sved­čený o tom, že vo svo­jom živote by sme sa mali sna­žiť o to, aby sme si spl­nili sny. Po dokon­čení vyso­kej školy bolo roz­hod­nu­tie pod­ni­kať voľba, nad kto­rou som dlho nepre­mýš­ľal.

Čo by si na záver odpo­ru­čil mla­dým začí­na­jú­cim pod­ni­ka­te­ľom?

Aby verili pre­dov­šet­kým sami sebe, vo svoj pro­dukt, nene­chali sa odra­diť pesi­mis­tic­kým oko­lím. Úspech nepri­chá­dza okam­žite, je zaslú­žený.

Pridať komentár (0)