K1 Attack: Ori­gi­nál­ny superš­port zo Slo­ven­ska

Ľudovít Nastišin / 16. januára 2016 / Business

O znač­ke Attack sa hovo­rí ako o ďal­šej slo­ven­skej auto­mo­bil­ke. Jej prí­beh je od vzni­ku po súčas­nosť naozaj zau­jí­ma­vý a v mno­hom aj inšpi­ra­tív­ny. Veď si len skús­te pred­sta­viť, čo všet­ko by vás čaka­lo, ak by ste si chce­li vytvo­riť vlast­né auto (nie však svoj­ské kús­ky z domá­cej gará­že). O Attac­ku sme sa poroz­prá­va­li s Pet­rom, maji­te­ľom fir­my B-racing, kto­rá je v súčas­nos­ti jedi­ným výrob­com toh­to auto­mo­bi­lu.

Vráť­me sa teda v krát­kos­ti na samot­ný začia­tok. Ako vzni­kol prvý auto­mo­bil Attack?

Prvý Attack bol vyro­be­ný v roku 2000 spo­loč­nos­ťou K-1 Sty­ling & Tuning, na čele s Dic­kom Kvet­ňan­ským a dizaj­né­rom Jura­jom Mit­rom. Jed­ná sa o ľah­ký dvoj­miest­ny road­ster, kto­rý je dodá­va­ný ako sta­veb­ni­ca. Po zakú­pe­ní dar­cov­ské­ho auta, z kto­ré­ho sa pou­ži­jú pohon­né agre­gá­ty je mož­né zosta­viť plno­hod­not­ný špor­to­vý auto­mo­bil. Ako je zrej­mé zo samot­né­ho náz­vu, vozid­lo malo ata­ko­vať ame­ric­ký trh nie­čím novým, ori­gi­nál­nym.

image_1437381572

Kde je táto znač­ka dnes a čo všet­ko už dosiah­la?

Naša spo­loč­nosť zača­la na Attac­ku pra­co­vať od začiat­ku jej zalo­že­nia, teda od roku 2011. Rela­tív­ne rých­lo sa nám poda­ri­lo vrá­tiť ori­gi­nál­ny kit Attac­ku po nie­koľ­kých rokoch nečin­nos­ti späť na trh. Sú s tým spo­je­né moder­ni­zá­cie, nové apli­ká­cie, nové prí­slu­šen­stvo.

Čo sa sta­lo s pôvod­ným kit-om Attac­ku, pre­čo zapa­dol pra­chom?

Bohu­žiaľ, ani Attac­ku sa nevy­hol osud, aký pos­ti­hol podob­né kity. S ras­tú­cim záuj­mom zákaz­ní­kov sa začal zvy­šo­vať aj dopyt po pre­da­ji kom­plet­ne pos­kla­da­né­ho auta. Logic­ky tak potom priš­lo roz­hod­nu­tie poza­sta­viť pre­daj samot­ných kitov a pre­dá­vať iba kom­plet­ne pos­kla­da­né auto. Bohu­žiaľ, ale eko­no­mic­ká krí­za, kto­rá nás zasiah­la v roku 2008, pre­dov­šet­kým v oblas­ti špor­to­vých auto­mo­bi­lov, nám neumož­ni­la pokra­čo­vať v našich plá­noch.

Skús nám v krát­kos­ti pred­sta­viť celú rodi­nu Attack, keď­že už dáv­no sa nejed­ná o jedi­né auto.

V súčas­nos­ti ponú­ka­me nie­koľ­ko ver­zií kitu. Sna­ží­me sa tak pokryť základ­né požia­dav­ky zákaz­ní­kov — od jed­no­du­ché­ho a rých­le­ho zosta­ve­nia s niž­šou finanč­nou nároč­nos­ťou, po zákaz­ní­kov so špor­to­vý­mi ambí­cia­mi, ale­bo so zmys­lom pre luxus. Od základ­né­ho mode­lu posta­ve­né­ho na plat­for­me Hon­dy Accord 4G sme roz­ší­ri­li ponu­ku o moto­ry radu “K” z Civic 7G a Accord 7G. Zastú­pe­ná je aj varian­ta pre­pl­ňo­va­né­ho moto­ra tur­bo­dú­chad­lom z Toy­o­ty MR2. Pre ulti­mát­ny zame­ra­ných zákaz­ní­kov je tu okru­ho­vý špe­ciál Attack GTR. Všet­ky kity ponú­ka­me aj v pra­vo­stran­nej ver­zii.

Vedel by si uviesť neja­kú krát­ku a výstiž­nú vetu, kto­rou by sa dal Attack zhr­núť? Nie­čo ako do pár sekun­do­vé­ho spo­tu v pre­stáv­ke Super­bo­wlu.

Jim Youngs (Šéf­re­dak­tor ame­ric­ké­ho maga­zí­nu Kit Car) o Attac­ku napí­sal:

Neria­di­te ho, oble­čie­te si ho ako trič­ko a je vám jed­no, či je čis­té ale­bo pre­po­te­né, jed­no­du­cho vám sedí.”

Teraz troš­ku z biz­nis hľa­dis­ka. Attack urči­te nie je auto pre všet­kých, ale sú jeho priaz­niv­ci len isté typy ľudí ale­bo sa vie votrieť do priaz­ne aj šir­šej verej­nos­ti?

Trú­fam si pove­dať, že vďa­ka svoj­mu ori­gi­nál­ne­mu a nad­ča­so­vé­mu dizaj­nu doká­že zau­jať mužov aj ženy, bez roz­die­lu veku. Pokiaľ sa baví­me o reál­nych zákaz­ní­koch, máš prav­du, že sa jed­ná o užšiu sku­pi­nu ľudí.

Čo hovo­ríš na pod­ni­ka­nie v stre­de Euró­py? Aké sú tvo­je skú­se­nos­ti?

Aby sme uspe­li, bolo nám jas­né, že sa musí­me viac orien­to­vať na zákaz­ní­kov zo zámor­ských štá­tov. Bohu­žiaľ, situ­ácia v Euró­pe nie je, čo sa týka kit-caro­vé­ho prie­mys­lu úpl­ne opti­mál­na. Či už sa baví­me o nároč­nej­šej legis­la­tí­ve, ale­bo o samot­nej men­ta­li­te poten­ciál­nych zákaz­ní­kov. Ľudia tu nie sú zvyk­nu­tí minúť väč­šiu sumu peňa­zí a ešte vlo­žiť do pro­jek­tu svo­je úsi­lie.

Nie­koľ­ko takých zákaz­ní­kov v Euró­pe napriek tomu je, tí sa potom tešia zaslú­že­nej pozor­nos­ti a obdi­vu, kedy­koľ­vek sa obja­via v cest­nej pre­máv­ke.

Kam by ste to s Attac­kom chce­li v budúc­nos­ti dotiah­nuť?

Fanú­ši­ko­via náš­ho vozid­la tvo­ria jed­nu veľ­kú rodi­nu, kto­rá je rozp­tý­le­ná po celom sve­te. Cieľ je jas­ný, veľa nových a spo­koj­ných čle­nov.

Robí­te pre svo­jich exis­tu­jú­cich zákaz­ní­kov aj nie­čo na viac, neja­ký nadš­tan­dard? Potom ako si zákaz­ník auto kúpi, je to všet­ko už len na ňom ale­bo sa sna­ží­te tie­to “vzťa­hy” udr­žia­vať?

Pokiaľ majú nápa­dy, kto­ré chcú ďalej kon­zul­to­vať, majú našu plnú pod­po­ru. Osved­či­lo sa nám, že naši zákaz­ní­ci sú záro­veň moti­vá­ci­ou pre svo­je oko­lie, kto­ré si chce násled­ne náš kit kúpiť tiež. Po novom tiež pre­mýš­ľa­me o mož­nos­ti pre­ve­ze­nia v Attac­ku GTR na uzav­re­tom okru­hu pre našich ver­ných zákaz­ní­kov.

Tro­chu osob­nej­šie, aká bola tvo­ja ces­ta k roz­hod­nu­tiu, že pod­ni­ka­nie je pre teba to pra­vé? Pre­šiel si si aj fázou zamest­nan­ca ale­bo si sa do toho pus­til ihneď?

Som pre­sved­če­ný o tom, že vo svo­jom živo­te by sme sa mali sna­žiť o to, aby sme si spl­ni­li sny. Po dokon­če­ní vyso­kej ško­ly bolo roz­hod­nu­tie pod­ni­kať voľ­ba, nad kto­rou som dlho nepre­mýš­ľal.

Čo by si na záver odpo­ru­čil mla­dým začí­na­jú­cim pod­ni­ka­te­ľom?

Aby veri­li pre­dov­šet­kým sami sebe, vo svoj pro­dukt, nene­cha­li sa odra­diť pesi­mis­tic­kým oko­lím. Úspech nepri­chá­dza okam­ži­te, je zaslú­že­ný.

Pridať komentár (0)