Kali­for­nia sa ofi­ciálne stala prvým štá­tom USA, ktorý zaká­zal ige­li­tové tašky

Martina Ditrichová / 15. november 2016 / Eko

Už pred refe­ren­dom boli tašky zaká­zané v nad­po­lo­vič­nej väč­šine miest. Obča­nia sami roz­hodli o tom, že chcú byť pria­teľ­skí k život­nému pro­stre­diu v celom štáte, aj napriek obrov­skej anti­kam­pani.

Tesná nad­po­lo­vičná väč­šina Kali­forn­ča­nov — 51,97% zapí­sala Kali­for­niu do his­tó­rie ako prvú kra­jinu bez ige­li­to­vých sáč­kov. To aj napriek kam­pani za vyše 5 a pol mili­óna eur spon­zo­ro­vanú zahra­nič­nými výrob­cami.

Kali­forn­skí voliči sa posta­vili proti klam­nej mul­ti­mi­li­ó­no­vej kam­pani zahra­nič­ných výrob­cov,” pove­dal pod­pred­sed­ník kam­pane proti odpadu (CAW) Mark Mur­ray. „Je to významné víťazs­tvo pre životné pro­stre­die, ktoré bude zna­me­nať okam­žitú eli­mi­ná­ciu 25 mili­ó­nov plas­to­vých vre­ciek, ktoré Kali­for­niu zne­čis­ťujú na den­nej báze, čo ohro­zuje voľne žijúce zvie­ratá.”

O roz­hod­nutí sa už pole­mi­zo­valo dlhší čas po tom, čo boli zaká­zané plas­tové vracká v celom San Fran­ciscu v roku 2007 a väč­šina miest v štáte nasle­do­vala tento prí­klad.

plastic-bag-waste-1020x610

zdroj: inhabitat.com

Ame­rická Prog­res­sive Bag Alliance viedla opo­zičnú kam­paň tvr­diac, že nový zákon vezme obča­nom tisíce pra­cov­ných miest a bude to oby­va­te­ľov stáť stovky dolá­rov ročne. Voli­čov pod­porí Fond život­ného pro­stre­dia vytvo­rený z 10-cen­to­vého poplatku z pre­daja látok a ďal­ších alter­na­tív­nych tašiek.

Táto gra­fika ti vysvetlí, prečo sú ige­li­tové tašky nebez­pečné pre našu pla­nétu:

how-convenience-is-killing-our-planet

zdroj: inhabitat.com zdroj titul­nej foto­gra­fie: trueactivist.com

Pridať komentár (0)