Katy Perry a jej TOP sle­do­va­nosť !

Simona Babicová / 19. novembra 2014 / Zaujímavosti

Kto by to bol pove­dal, že práve účet spe­váčky Katy Perry dosiahne rekordný počet naj­sle­do­va­nej­šieho pro­filu za posledné obdo­bie.

Pri pred­stave, že Twit­ter ma pri­bližne 271 mili­ó­nov aktív­nych uží­va­te­ľov, ktorí sa aspoň raz za mesiac pri­hlá­sia na svoje konto, Katy Perry zís­kala ako prvá v his­tó­rií viac ako 60 mili­ó­nov uží­va­te­ľov Twit­teru, čo je neuve­ri­teľný výsle­dok.

Účet K. Perry bol takisto prvým účtom Twit­teru s počtom pri­bližne 50 mili­ó­nov náv­štev­ní­kom. Tento počet sa navý­šil až na 60 mili­ó­nov za pri­bližne asi 300 dní.
Medzi pred­chá­dza­júce rekordy Twit­teru pat­rili celeb­rity ako naprí­klad Lady Gaga, Ash­ton Kut­cher. Jus­tin Bie­ber zahviez­dil ako prvý uží­va­teľ s počtom pri­bližne 40 mili­ó­nov fanú­ši­kov.
Podľa Twit­ter Coun­ter je veľká prav­de­po­dob­nosť toho, že Katy Perry získa ďalší milión fanú­ši­kov pri­bližne za dobu 20 dní. Waw! tomu sa povie ale rých­losť. :)

Nuž, a stále všetko naz­na­čuje tomu, že Katy Perry prav­de­po­dobne aj naďa­lej zostane na reb­ríčku Top naj­nav­šte­vo­va­nej­ších a naj­po­pu­lár­nej­ších uží­va­teľ Twit­teru. ;)

Zdroj: mediabistro.com

Pridať komentár (0)