Katy Per­ry a jej TOP sle­do­va­nosť !

Simona Babicová / 19. novembra 2014 / Zaujímavosti

Kto by to bol pove­dal, že prá­ve účet spe­váč­ky Katy Per­ry dosiah­ne rekord­ný počet naj­sle­do­va­nej­šie­ho pro­fi­lu za posled­né obdo­bie.

Pri pred­sta­ve, že Twit­ter ma pri­bliž­ne 271 mili­ó­nov aktív­nych uží­va­te­ľov, kto­rí sa aspoň raz za mesiac pri­hlá­sia na svo­je kon­to, Katy Per­ry zís­ka­la ako prvá v his­tó­rií viac ako 60 mili­ó­nov uží­va­te­ľov Twit­te­ru, čo je neuve­ri­teľ­ný výsle­dok.

Účet K. Per­ry bol takis­to prvým účtom Twit­te­ru s počtom pri­bliž­ne 50 mili­ó­nov náv­štev­ní­kom. Ten­to počet sa navý­šil až na 60 mili­ó­nov za pri­bliž­ne asi 300 dní.
Medzi pred­chá­dza­jú­ce rekor­dy Twit­te­ru pat­ri­li celeb­ri­ty ako naprí­klad Lady Gaga, Ash­ton Kut­cher. Jus­tin Bie­ber zahviez­dil ako prvý uží­va­teľ s počtom pri­bliž­ne 40 mili­ó­nov fanú­ši­kov.
Pod­ľa Twit­ter Coun­ter je veľ­ká prav­de­po­dob­nosť toho, že Katy Per­ry zís­ka ďal­ší mili­ón fanú­ši­kov pri­bliž­ne za dobu 20 dní. Waw! tomu sa povie ale rých­losť. :)

Nuž, a stá­le všet­ko naz­na­ču­je tomu, že Katy Per­ry prav­de­po­dob­ne aj naďa­lej zosta­ne na reb­ríč­ku Top naj­nav­šte­vo­va­nej­ších a naj­po­pu­lár­nej­ších uží­va­teľ Twit­te­ru. ;)

Zdroj: mediabistro.com

Pridať komentár (0)