Každému piatemu Slovákovi chýba na pokrytie výdavkov viac ako 300 eur

Lenka Sidorová / 9. januára 2019 / Zo Slovenska

  • Slo­vá­kom k spo­koj­nosti chý­bajú de­siatky až stovky eur
  • Ne­dos­ta­tok pe­ňazí trápi vý­razne viac žien ako mu­žov

Traja z de­sia­tich Slo­vá­kov vstu­pujú do roku 2019 s tým, že ich ča­kajú vý­razne vyš­šie vý­davky na po­tra­viny, služby či úh­radu ener­gií. Ďal­ších viac ako 40 per­cent oča­káva as­poň mierne zvý­še­nie ta­kýchto ná­kla­dov. Dr­vivá väč­šina ľudí sa vy­jad­rila, že by po­tre­bo­vali viac pe­ňazí. Tre­tina Slo­vá­kov by ak­tu­álne na po­kry­tie všet­kých po­trieb po­ža­do­vala na­vyše oproti svo­jim príj­mom sumu od 150 do 300 eur.

Pri­bližne pä­tine opý­ta­ných chýba viac ako 300 eur. S tým sú­vi­sia aj ná­roky Slo­vá­kov na výšku svo­jich zá­rob­kov. Dve tre­tiny ľudí to­tiž uviedli, že nie sú spo­kojní so sú­čas­nou výš­kou svojho platu. Šty­rid­sať­päť per­cent oča­káva v tomto roku jeho zvý­še­nie. Vy­plýva to z re­pre­zen­ta­tív­neho pries­kumu pre spo­loč­nosť Home Cre­dit.

Tre­tina Slo­vá­kov by po­tre­bo­vala na­vyše 150 až 300 eur me­sačne

„Zvý­šené me­sačné vý­davky na chod do­mác­ností sa­moz­rejme zna­me­najú väčší tlak na ro­dinné roz­počty, čo však mno­hým fi­nančne veľmi ne­vy­chá­dza. Ako nám uká­zali vý­sledky pries­kumu, de­väť z de­sia­tich opý­ta­ných by ak­tu­álne po­tre­bo­valo na po­kry­tie všet­kých po­trieb ne­jaké pe­niaze na­vyše,“ ko­men­tuje vý­sledky pries­kumu ana­ly­tik trhu Ja­ro­slav On­dru­šek zo spo­loč­nosti Home Cre­dit. Tak­mer 30% opý­ta­ných by po­tre­bo­valo na­viac oproti svo­jim príj­mom od 150 do 300 eur, ďal­ších 21% res­pon­den­tov 100 až 150 eur a 19% ľudí po­tre­buje na­vyše viac ako 300 eur. „Je zau­jí­mavé, že v tejto sku­pine Slo­vá­kov s po­tre­bou viac ako 300 euro­vého na­vý­še­nia príj­mov je raz toľko žien ako mu­žov,“ pri­bli­žuje J. On­dru­šek. No a je tu aj sku­pina skrom­nej­ších, 18% Slo­vá­kov by sta­čilo pri­lep­še­nie si o sumu do 100 eur.

Dve tre­tiny ľudí nie sú spo­kojní s pla­tom

S vyš­šími vý­dav­kami a plá­no­va­ním bu­dúc­nosti idú ruka v ruke aj oča­ká­va­nia v ob­lasti zá­rob­kov. Dve tre­tiny Slo­vá­kov sa v pries­kume vy­jad­rili, že nie sú spo­kojní s výš­kou svo­jej mzdy. Šty­rid­sať­päť per­cent ľudí oča­káva, že v roku 2019 budú na­ko­niec za­rá­bať as­poň o niečo viac. Tre­tine z nich by sta­čilo zvý­še­nie me­sač­ného zá­robku o sumu do 100 eur. Se­dem per­cent opý­ta­ných čaká na­vý­še­nie mzdy o viac ako 150 eur a päť per­cent ľudí v roz­me­dzí od 100 do 150 eur.

Plá­nujú sa in­ves­tí­cie do do­mác­ností ale aj od­dy­chu

Množ­stvo Slo­vá­kov v roku 2019 plá­nuje rôzne väč­šie in­ves­tí­cie, pre­dov­šet­kým do vy­ba­ve­nia do­mác­ností. Za ná­by­tok, teda na­prí­klad novú se­dačku, po­steľ, stôl či skriňu plá­nuje tak­mer 40 per­cent ľudí v roku 2019 mi­núť sumu do 1000 eur. Do spot­re­bi­čov, ako sú tre­bárs práčka, chlad­nička, mraz­nička alebo rúra na pe­če­nie, chce 27% opý­ta­ných in­ves­to­vať v prie­behu roka do 500 eur, ďal­ších dva­násť per­cent od 500 do 1000 eur.

Ne­malé pros­triedky však Slo­váci hod­lajú mi­núť aj na od­dych a zá­bavu. Tre­tina z nich má v pláne mi­núť na do­vo­lenky čias­tku od 500 do 1500 eur. Každý piaty si vy­stačí aj so su­mou do 500 eur. Sa­moz­rejme, sú tu aj takí, ktorí minú na do­vo­lenky oveľa viac. Se­dem per­cent opý­ta­ných má na to roz­po­čet od 1500 do 3000 eur a dve per­centá do­konca viac ako 3000.

„Keď sa po­zrieme na to, z akých zdro­jov chcú ľu­dia in­ves­tí­cie do do­mác­ností ale aj do od­dy­chu uhrá­dzať, väč­šina to plá­nuje vy­krý­vať najmä z vlast­ných úspor. Na­sle­dujú pô­žičky z banky alebo ne­ban­ko­vej spo­loč­nosti a na tre­ťom mieste je to po­tom po­ži­čia­va­nie si pe­ňazí od ro­diny alebo pria­te­ľov,“ uzat­vára Ja­ro­slav On­dru­šek zo spo­loč­nosti Home Cre­dit.

Pridať komentár (0)