Keď je sys­tém štát­nej elek­tro­nic­kej schrán­ky kom­pli­ko­va­ný, tre­ba ho “hack­núť”

Marianna Mikešová / 19. mája 2017 / Zo Slovenska

zdroj: Startitup/MINV

To, že štát občas vymys­lí nie­čo, čo nie je úpl­ne pre­mys­le­né, nie je žiad­na novin­ka. Úmy­sel pre­viesť všet­ku úrad­nú komu­ni­ká­ciu s práv­nic­ký­mi oso­ba­mi do elek­tro­nic­kej schrán­ky je mož­no dob­rý, no vo výsled­ku to život uľah­čí štá­tu a nie pod­ni­ka­te­ľom. Ino­va­tív­ne slo­ven­ské pro­jek­ty však so zlo­ži­tým sys­té­mom vybab­ra­li.

O tom, že od 1. júla 2017 budeš ako práv­nic­ká oso­ba pri­jí­mať úrad­né doku­men­ty len do e-schrán­ky, urči­te vieš. Veď štát to do nás hus­tí neja­ký ten mesiac. Túto malú byrok­ra­tic­kú revo­lú­ciu komu­ni­ku­je spo­lu s postu­pom, ako sa k akti­vá­cii schrán­ky dopra­co­vať. Keď­že aj návod na zosta­ve­nie skri­ne z Ikea znie jed­no­duch­šie, niet divu, že pod­ľa šta­tis­tík zostá­va asi 100-tisíc šta­tu­tá­rov, kto­rí na pre­chod na e-schrán­ku stá­le nie sú pri­pra­ve­ní. 

Na to, aby si si ako pod­ni­ka­teľ schrán­ku akti­vo­val, musíš pod­stú­piť doslo­va krí­žo­vú ces­tu. Začne sa náv­šte­vou polí­cie kvô­li vyba­ve­niu nové­ho občian­ske­ho pre­uka­zu s elek­tro­nic­kým čipom a BOK. Keď si ho po istej dobe čaka­nia vyz­dvih­neš, obdr­žíš aj elek­tro­nic­kú čítač­ku. V pohod­lí domo­va si do svoj­ho počí­ta­ča nain­šta­lu­ješ “len” tri soft­vé­ro­vé prog­ra­my. Pri kaž­dom pou­ži­tí schrán­ky pou­ži­ješ čítač­ku a zadáš nie­koľ­ko čísel­ných kódov.

Foto: Star­ti­tup

Ino­vá­cie nevy­da­re­ných ino­vá­cií

Easy? Ani veľ­mi nie. Ani dvom ino­va­tív­nym slo­ven­ským pro­jek­tom sa to nepoz­dá­va­lo a nezá­vis­le na sebe sa roz­hod­li prí­sť s rie­še­ním, kto­ré ťa od byrok­ra­cie odbre­me­ní. Jed­ným z nich je Slovensko.Digital, kto­ré je posta­ve­né na digi­ta­li­zo­va­ní slu­žieb štá­tu, dru­hým je star­tup Zele­ná poš­ta, kto­rý oslo­bo­dzu­je ľudí od cho­de­nia na poštu. K rie­še­niu prob­lé­mu sa posta­vi­li podob­ne a pri­ná­ša­jú tak­mer iden­tic­ké služ­by. Ino­vu­jú tak nie­čo, čo samo o sebe má byť ino­vá­ci­ou, len nie úpl­ne poda­re­nou.

Foto: printscreen/zelenaposta.sk

V služ­be Slovensko.Digital nazva­nej Gov­Box aj vo svo­jej schrán­ke Zele­nej pošty môžeš pri­jí­mať poštu doru­če­nú štá­tom do e-schrán­ky bez toho, aby si potre­bo­val absol­vo­vať vyš­šie spo­me­nu­té mar­tý­rium. Všet­ky doku­men­ty ti prí­du jed­no­du­cho do tvo­jej emai­lo­vej schrán­ky, tak ako sa na 21. sto­ro­čie pat­rí. Nepot­re­bu­ješ si vyba­vo­vať občian­sky či nosiť so sebou čítač­ku. Nut­ná je len náv­šte­va u notá­ra, pred kto­rým pod­pí­šeš spl­no­moc­ne­nie, aby jed­na z tých­to inšti­tú­cií moh­la spra­vo­vať tvo­ju e-schrán­ku.

Po vlast­ných skú­se­nos­tiach s ergo­nó­mi­ou a pou­ží­va­teľ­ským kom­for­tom štát­nej elek­tro­nic­kej schrán­ky a celé­ho pro­ce­su akti­vá­cie a pou­ží­va­nia sme hľa­da­li a našli rie­še­nie ako jed­no­duch­šie sprí­stup­niť sprá­vy pri­ja­té do elek­tro­nic­kej schrán­ky,” pove­dal CEO Zele­nej pošty Adrián Csu­ba. 

Foto: printscreen/slovensko.digital

Zdar­ma či za popla­tok?

Napriek tomu, že tie­to dve kon­ku­renč­né služ­by sa javia byť totož­né, je tu malý roz­diel. Kým Zele­ná poš­ta sa roz­hod­la pomôcť šta­tu­tá­rom pove­dz­me z dob­rej vôle a kom­plet­ne zdar­ma, Slovensko.Digital sa roz­hod­lo služ­bu spo­plat­niť. Za pri­po­je­nie na Gov­Box zapla­tíš 9 eur, čo spo­lu s náv­šte­vou notá­ra a zasla­nia spl­no­moc­ne­nia pred­sta­vu­je čias­t­ku pri­bliž­ne 15 eur.

To však nie je všet­ko, pre­to­že ďal­ších 8 eur zapla­tíš mesač­ne za reál­ne využí­va­nie Gov­Bo­xu — teda v prí­pa­de, že ti do schrán­ky prí­de aspoň jed­na sprá­va. Slovensko.Digital tie­to nie úpl­ne sym­bo­lic­ké poplat­ky zdô­vod­ňu­je potre­bou dlho­do­bej udr­ža­teľ­nos­ti orga­ni­zá­cie. Svo­jím využí­va­ním Gov­Bo­xu tak prak­tic­ky pod­po­ríš Slovensko.Digital, no ten­to popla­tok si pri­dáš k tým mno­hým ďal­ším nákla­dom, kto­ré ako práv­nic­ká oso­ba máš.

Foto: Pexels

Chce­me, aby tu dlho­do­bo bola orga­ni­zá­cia, kto­rá bude pre­sa­dzo­vať lep­šie služ­by štá­tu. To sa nám poda­rí len vte­dy, ak bude­me mať sta­bil­né zákla­dy a nebu­de­me sa spo­lie­hať len na gran­ty. Naroz­diel od komerč­ných pro­jek­tov tu nej­de o zisk, ale o verej­nop­ros­peš­né akti­vi­ty. Pou­ži­tie príj­mov z Gov­Box pre­to veľ­mi trans­pa­ren­tne zve­rej­ní­me,” uvie­dol pre Star­ti­tup CEO Slovensko.Digital Ján Har­gaš.

Stá­le je tu medze­ra

Kaž­dá z kon­ku­reč­ných slu­žieb tiež posky­tu­je aký­si bonus navy­še. V Gov­Bo­xe je to zasie­la­nie týž­den­né­ho sumá­ru z obdr­ža­nej pošty a v Zele­nej pošte zas mož­nosť nechať si zasie­lať poštu aj na svo­ju adre­su pomo­cou Slo­ven­skej pošty. Tre­ba však podot­knúť, že aj tie­to rie­še­nia majú jed­nu medze­ru. Ani Slovensko.Digital ani Zele­ná poš­ta totiž nenaš­li rie­še­nie pre odo­sie­la­nie správ pomo­cou e-schrán­ky, pre kto­ré bude stá­le potreb­ný zlo­ži­tý štá­tom odpo­rú­ča­ný spô­sob pri­hla­so­va­nia.

Pokiaľ šta­tu­tár bude chcieť nie­čo odo­sie­lať, tak nami odpo­rú­ča­ný spô­sob sta­čiť nebu­de. V tom prí­pa­de to bude musieť spra­viť pro­stred­níc­tvom slovensko.sk a bude potre­bo­vať aj nový občian­sky pre­ukaz a elek­tro­nic­kú čítač­ku,” upo­zor­nil Adrián Csu­ba.

Foto: MINV

Oce­ňu­je­me, že ino­va­tív­ne slo­ven­ské pro­jek­ty hľa­da­jú rie­še­nia reál­nych prob­lé­mov a sme pre­sved­če­ní, že pod­ni­ka­te­ľom ušet­ria množ­stvo času a ner­vov. Je len na tebe, či a kto­rú z nich využi­ješ.

Pridať komentár (0)