Keď máme všetky tie presné metódy cie­le­nia, na čo nám je kre­a­tíva??

Peter Csemez / 10. septembra 2015 / Business

Cie­le­nie podľa záuj­mov, geo­gra­fic­kej polohy, retar­ge­ting… Nestačí len zobra­zo­vať správne pro­dukty správ­nym ľuďom?

Tech­no­ló­gie sa vyví­jajú a s nimi aj mar­ke­ting. O spot­re­bi­te­ľoch vieme viac, než kedy­koľ­vek pred­tým – a máme omnoho viac pro­duk­tov, než kedy­koľ­vek pred­tým. Pri nákupe si môžeme vybe­rať z 10 variá­cií toho istého pro­duktu od rôz­nych zna­čiek, každú našu potrebu doká­žeme uspo­ko­jiť lep­šie a pohodl­nej­šie než kto­rá­koľ­vek pred­chá­dza­júca gene­rá­cia. A ak náho­dou na niečo ešte neexis­tuje rie­še­nie, ktoré by sa dalo pre­dá­vať, exis­tuje preň kicks­tar­te­rov­ská kam­paň.

*Pre­dať správny pro­dukt správ­nym ľuďom je omnoho jed­no­duch­šie, ako kedy­koľ­vek v minu­losti. *Tak prečo nám nestačí iba pre­kryť dáta o uží­va­te­ľoch s kata­lógmi esho­pov a začať kli­en­tom posie­lať fak­túry?

Spot­re­bi­te­lia nena­ku­pujú hla­vou

…alebo aspoň nie tou čas­ťou, kde sídli raci­onálne roz­ho­do­va­nie. Reklama musí spot­re­bi­te­ľovi udrieť na strunu. Musí ho zasiah­nuť priamo do stredu mozgu – tam, kde vzni­kajú nefil­tro­vané emočné reak­cie.

Keď ľudia naku­pujú, svoje roz­hod­nu­tie raci­ona­li­zujú až dávno potom, ako sa roz­hodli. Keby sme boli roboti a roz­ho­do­vali by sme sa striktne raci­onálne, kre­a­tíva by nemala zmy­sel. Chva­la­bohu že žiaľ­bohu, nie sme roboti. Preto potre­bu­jeme kre­a­tívu, ktorá ľudí rozo­smeje, zosmutní, šokuje, prek­vapí…

Kre­a­tíva robí skratky

Počuli ste prí­behy o kre­a­tív­coch, ktorí strá­vili celý víkend v práci a výsled­kom bol jeden head­line z troch slov? Sú prav­divé.* Cie­ľom reklamy je v čom naj­men­šom roz­sahu* (pre­tože spot­re­bi­te­lia neradi venujú svoju pozor­nosť reklame) pri­niesť čo naj­viac infor­má­cií (pre­tože kli­enti majú zlo­žité pro­dukty a kom­plexné značky).

Bez týchto men­tál­nych skra­tiek – úderný head­line, silný vizuál, hack­nuté médium – by sme neboli schopní doru­čiť reklamné posols­tvo. A teraz vôbec neho­vo­ríme o pre­pl­ne­nosti mediál­neho pries­toru. Hovo­ríme o fil­trač­ných pro­ce­soch v mozgu, ktoré pre­pus­tia iba to naj­dô­le­ži­tej­šie.* Tieto fil­tre pre­púš­ťajú iba kva­litnú kre­a­tívu.*

Silná kre­a­tíva a chi­rur­gicky presné cie­le­nie sú neza­sta­vi­teľné kombo

O výkon­nost­nom mar­ke­tingu, ban­ne­roch, ppcč­kach či mediál­nom plá­no­vaní sme toho už popí­sali veľa. To, čo by však bolo presné mediálne plá­no­va­nie bez kre­a­tívy, by bola aj kre­a­tíva bez výkon­nost­nej časti. Tieto dva piliere idú ruka v ruke a spo­ločne sú neza­sta­vi­teľné.

zdroj: blog.paravan.sk

Pridať komentár (0)