Keď máme všet­ky tie pres­né metó­dy cie­le­nia, na čo nám je kre­a­tí­va??

Peter Csemez / 10. septembra 2015 / Business

Cie­le­nie pod­ľa záuj­mov, geo­gra­fic­kej polo­hy, retar­ge­ting… Nesta­čí len zobra­zo­vať správ­ne pro­duk­ty správ­nym ľuďom?

Tech­no­ló­gie sa vyví­ja­jú a s nimi aj mar­ke­ting. O spot­re­bi­te­ľoch vie­me viac, než kedy­koľ­vek pred­tým – a máme omno­ho viac pro­duk­tov, než kedy­koľ­vek pred­tým. Pri náku­pe si môže­me vybe­rať z 10 variá­cií toho isté­ho pro­duk­tu od rôz­nych zna­čiek, kaž­dú našu potre­bu doká­že­me uspo­ko­jiť lep­šie a pohodl­nej­šie než kto­rá­koľ­vek pred­chá­dza­jú­ca gene­rá­cia. A ak náho­dou na nie­čo ešte neexis­tu­je rie­še­nie, kto­ré by sa dalo pre­dá­vať, exis­tu­je preň kicks­tar­te­rov­ská kam­paň.

*Pre­dať správ­ny pro­dukt správ­nym ľuďom je omno­ho jed­no­duch­šie, ako kedy­koľ­vek v minu­los­ti. *Tak pre­čo nám nesta­čí iba pre­kryť dáta o uží­va­te­ľoch s kata­lóg­mi esho­pov a začať kli­en­tom posie­lať fak­tú­ry?

Spot­re­bi­te­lia nena­ku­pu­jú hla­vou

…ale­bo aspoň nie tou čas­ťou, kde síd­li raci­onál­ne roz­ho­do­va­nie. Rekla­ma musí spot­re­bi­te­ľo­vi udrieť na stru­nu. Musí ho zasiah­nuť pria­mo do stre­du moz­gu – tam, kde vzni­ka­jú nefil­tro­va­né emoč­né reak­cie.

Keď ľudia naku­pu­jú, svo­je roz­hod­nu­tie raci­ona­li­zu­jú až dáv­no potom, ako sa roz­hod­li. Keby sme boli robo­ti a roz­ho­do­va­li by sme sa strikt­ne raci­onál­ne, kre­a­tí­va by nema­la zmy­sel. Chva­la­bo­hu že žiaľ­bo­hu, nie sme robo­ti. Pre­to potre­bu­je­me kre­a­tí­vu, kto­rá ľudí rozo­sme­je, zosmut­ní, šoku­je, prek­va­pí…

Kre­a­tí­va robí skrat­ky

Poču­li ste prí­be­hy o kre­a­tív­coch, kto­rí strá­vi­li celý víkend v prá­ci a výsled­kom bol jeden head­li­ne z troch slov? Sú prav­di­vé.* Cie­ľom rekla­my je v čom naj­men­šom roz­sa­hu* (pre­to­že spot­re­bi­te­lia nera­di venu­jú svo­ju pozor­nosť rekla­me) pri­niesť čo naj­viac infor­má­cií (pre­to­že kli­en­ti majú zlo­ži­té pro­duk­ty a kom­plex­né znač­ky).

Bez tých­to men­tál­nych skra­tiek – úder­ný head­li­ne, sil­ný vizu­ál, hack­nu­té médium – by sme nebo­li schop­ní doru­čiť reklam­né posols­tvo. A teraz vôbec neho­vo­rí­me o pre­pl­ne­nos­ti mediál­ne­ho pries­to­ru. Hovo­rí­me o fil­trač­ných pro­ce­soch v moz­gu, kto­ré pre­pus­tia iba to naj­dô­le­ži­tej­šie.* Tie­to fil­tre pre­púš­ťa­jú iba kva­lit­nú kre­a­tí­vu.*

Sil­ná kre­a­tí­va a chi­rur­gic­ky pres­né cie­le­nie sú neza­sta­vi­teľ­né kom­bo

O výkon­nost­nom mar­ke­tin­gu, ban­ne­roch, ppcč­kach či mediál­nom plá­no­va­ní sme toho už popí­sa­li veľa. To, čo by však bolo pres­né mediál­ne plá­no­va­nie bez kre­a­tí­vy, by bola aj kre­a­tí­va bez výkon­nost­nej čas­ti. Tie­to dva pilie­re idú ruka v ruke a spo­loč­ne sú neza­sta­vi­teľ­né.

zdroj: blog.paravan.sk

Pridať komentár (0)