Keď nie je štú­dium ako štú­dium

LG jr. / 1. januára 2015 / Zaujímavosti

Pod­ľa nové­ho reb­ríč­ka vyso­kých škôl vydá­va­né­ho Cen­ter for World Uni­ver­si­ty Ran­kings sa naj­lep­šou vyso­kou ško­lou v Euró­pe sta­la Uni­ver­si­ty of Cam­brid­ge.

Cen­ter for Uni­ver­si­ty Ran­kings je inšti­tú­cia síd­lia­ca v Jed­dah (Saud­ská Ará­bia) a pri tvor­be nové­ho ran­kin­gu bra­li do úva­hy via­ce­ro fak­to­rov, napr.: kva­li­ta vzde­lá­va­nia, pre­stíž jed­not­li­vých čle­nov fakúlt a kva­li­tu výsku­mu danej fakul­ty.

Okrem Cam­brid­gu a Oxfor­du sa medzi naj­lep­ší­mi uni­ver­zi­ta­mi v Euró­pe obja­vi­lo ešte ďal­ších päť škôl zo Spo­je­né­ho Krá­ľov­stva. Sil­né zastú­pe­nie uni­ver­zít majú v reb­ríč­ku ďalej aj kra­ji­ny ako Švaj­čiar­sko, Nemec­ko a Fran­cúz­sko.

Uni­ver­zi­ty v Cam­brid­ge a Oxford sú okrem európ­ske­ho ran­kin­gu vyso­ko hod­no­te­né na celo­sve­to­vej úrov­ni, kde sú na štvr­tej a pia­tej prieč­ke. Sve­to­vou jed­not­kou medzi uni­ver­zi­ta­mi je ame­ric­ká Har­vard Uni­ver­si­ty.

A teraz ran­king čis­to európ­skych uni­ver­zít..

zdroj: BI

Pridať komentár (0)