Keď nie je štú­dium ako štú­dium

LG jr. / 1. januára 2015 / Zaujímavosti

Podľa nového reb­ríčka vyso­kých škôl vydá­va­ného Cen­ter for World Uni­ver­sity Ran­kings sa naj­lep­šou vyso­kou ško­lou v Európe stala Uni­ver­sity of Cam­bridge.

Cen­ter for Uni­ver­sity Ran­kings je inšti­tú­cia síd­liaca v Jed­dah (Saud­ská Ará­bia) a pri tvorbe nového ran­kingu brali do úvahy via­cero fak­to­rov, napr.: kva­lita vzde­lá­va­nia, pre­stíž jed­not­li­vých čle­nov fakúlt a kva­litu výskumu danej fakulty.

Okrem Cam­bridgu a Oxfordu sa medzi naj­lep­šími uni­ver­zi­tami v Európe obja­vilo ešte ďal­ších päť škôl zo Spo­je­ného Krá­ľov­stva. Silné zastú­pe­nie uni­ver­zít majú v reb­ríčku ďalej aj kra­jiny ako Švaj­čiar­sko, Nemecko a Fran­cúz­sko.

Uni­ver­zity v Cam­bridge a Oxford sú okrem európ­skeho ran­kingu vysoko hod­no­tené na celo­sve­to­vej úrovni, kde sú na štvr­tej a pia­tej priečke. Sve­to­vou jed­not­kou medzi uni­ver­zi­tami je ame­rická Har­vard Uni­ver­sity.

A teraz ran­king čisto európ­skych uni­ver­zít..

zdroj: BI

Pridať komentár (0)