Kontrolný úrad zavaril predajcom: Zhabal viac ako 21 ton ovocia a zeleniny

  • ŠVPS SR pri marcových kontrolách naprieč Slovenskom odhalila viaceré nedostatky
  • Prezrela desiatky ton potravín a vyše 21 ton z nich zadržali
Žena s košíkom pozerá zloženie produktu v potravinách.
Freepik/@freepik
  • ŠVPS SR pri marcových kontrolách naprieč Slovenskom odhalila viaceré nedostatky
  • Prezrela desiatky ton potravín a vyše 21 ton z nich zadržali

V marci vykonali inšpektori regionálnych veterinárnych a potravinových úradov 3 800 úradných kontrol potravín, ktoré sa týkali rastlinných aj živočíšnych produktov. Tieto kontroly sa týkali 1 122 právnych subjektov a 1 835 prevádzok.

Pri 220 z týchto kontrol boli zistené nedostatky, o ktorých informovala Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) na svojej webovej stránke.

Z týchto kontrol bolo zistených celkovo 764 nedostatkov. Okrem toho bolo 83 kontrol vykonaných mimo riadneho pracovného času, pričom sa týkali 47 právnických osôb a 66 prevádzok, pričom nedostatky boli zistené pri 18 kontrolách.

Hygienické nedostatky nasledovali vysoké pokuty

Najčastejšie nedostatky zistené pri úradných kontrolách potravín v marci sa týkali hygieny budov a prevádzok, označovania výrobkov, čistoty zariadení a hygieny predaja.

V tom istom mesiaci boli do systému rýchleho varovania pre potraviny a krmivá (RASFF) predložené dve oznámenia o nebezpečných výrobkoch, pretože spĺňali kritériá na oznámenie.

Prvý prípad sa týkal dúhových cukríkov Nerds a druhý arašidov, ktoré obsahovali nad prípustné limity aflatoxínu B1, látky, o ktorej je známe, že spôsobuje hepatocelulárny karcinóm u ľudí a zvierat, píšu Topky.

Počas úradných kontrol inšpektori uložili okamžité nápravné opatrenia na zistené nedostatky a udelili 56 pokút na mieste v celkovej výške 3 460 eur.

„Závažnejšie nedostatky boli riešené v správnom konaní opatreniami a sankciami stanovenými zákonom č. 152/95 Z.z. o potravinách,“ uvádza Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS SR). V sledovanom období nadobudlo právoplatnosť 81 rozhodnutí o uložení pokuty v správnom konaní v celkovej výške 111 050 eur, pričom najvyššia potvrdená pokuta dosiahla 25 000 eur.

Počas týchto kontrol bolo odobratých 977 vzoriek potravín a surovín, z toho 334 vzoriek z výrobných priestorov a 516 z maloobchodnej siete. Výsledky týchto kontrol sú zverejnené na webovej stránke ŠVPS svsp.sk.

Pri viac ako 10 % prípadoch boli zistené nedostatky

V uvedenom mesiaci vykonali inšpektori oprávnení kontrolovať obchodnú kvalitu čerstvého ovocia a zeleniny 214 kontrol, pričom nedostatky zistili v 28 prípadoch. Z toho 197 kontrol sa uskutočnilo v maloobchodných jednotkách, jedna u prvovýrobcov a 16 vo veľkoobchodných skladoch.

Inšpektori na mieste posúdili dodržiavanie obchodných noriem pri 1 331 plodinách, pričom zistili, že 54 plodín nespĺňalo osobitné alebo všeobecné normy, čo predstavuje 4,1 % nevyhovujúceho tovaru.

V galérii sa môžeš pozrieť na fotografie z jednotlivých inšpekcií ŠVSP.

halohalo1
zdroj: ŠVSP

halohalo2
zdroj: ŠVSP

V maloobchodných jednotkách sa posudzovalo 1 237 plodín, pričom 53 plodín nespĺňalo požadované normy. Na úrovni prvovýrobcov sa zistilo, že jedna plodina vyhovuje, a vo veľkoobchodných skladoch sa hodnotilo 91 plodín, pričom jedna plodina nevyhovela normám, informuje ŠVSP.

Inšpektori skontrolovali celkovo 107 474,23 kg tovaru, z čoho 21 659,95 kg nevyhovelo osobitným alebo všeobecným obchodným normám.

V maloobchodných jednotkách bolo zistených 527,95 kilogramov nevyhovujúceho tovaru, zatiaľ čo vo veľkoobchodných skladoch bolo zistených 21 087,0 kilogramov nevyhovujúcich výrobkov. V prípade dovážaného tovaru bola vykonaná jediná kontrola.

Celkovo sa hodnotilo 57 druhov ovocia a zeleniny, pričom 11 plodín sa posudzovalo podľa osobitných noriem, 44 podľa všeobecných noriem a 2 podľa noriem EHK OSN.

Osem správnych konaní začatých regionálnymi veterinárnymi a potravinovými orgánmi bolo ukončených právoplatnými rozhodnutiami, v dôsledku ktorých boli uložené pokuty v celkovej výške 8 450 eur, píšu Topky.

Zdroje: ŠVSP, Topky

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá