Kontroverzná celebrita otvorila v centre Bratislavy šialene ružovú kaviareň

Mária Ambrozová / 8. októbra 2018 / Marketing/Sketcher

  • Pri pre­chádzke po Lau­rin­skej ulici už nie­koľko dní oko­lo­idú­cim ťahá zrak nový pod­nik
  • Láka ich na kávu, fa­rebné ko­láče a ori­gi­nálne drinky
  • Volá sa Pink Gar­den a na sve­domí ho má Zu­zana Plač­ková
zdroj: Instagram/queen.plackova/pink.garden.bratislava
  • Pri pre­chádzke po Lau­rin­skej ulici už nie­koľko dní oko­lo­idú­cim ťahá zrak nový pod­nik
  • Láka ich na kávu, fa­rebné ko­láče a ori­gi­nálne drinky
  • Volá sa Pink Gar­den a na sve­domí ho má Zu­zana Plač­ková

Na Lau­rin­skej ulici číslo 2 sa už ne­jaký ten čas niečo dialo. Vzni­kala tam úplne nová ka­via­reň za­pla­vená ru­žo­vou far­bou. 30. sep­tem­bra sa na Ins­ta­grame ce­leb­rity a in­flu­en­cerky Zu­zany Plač­ko­vej ob­ja­vil oznam: 👑 MOJ SPL­NENÝ SEN 👑 Staré mesto ožije krá­sou ru­žo­vých kve­tov 🌸 PINK GAR­DEN PO­WE­RED BY PLAČ­KOVÁ.“ 475-ti­síc fa­nú­ši­kov dnes vie, kam mie­ria jej najb­liž­šie pod­ni­ka­teľ­ské kroky. Ti­sícky laj­kov na seba ne­ne­chali dlho ča­kať.

 

Po­zrite si tento prís­pe­vok na Ins­ta­grame

 

Prís­pe­vok, ktorý zdieľa Zu­zana Strausz Plač­ková (@qu­een.plac­kova),

Stra­te­gická po­loha blízko tu­ris­tami mi­lo­va­ného Ču­mila, Hlav­ného ná­mes­tia, SND či Pri­ma­ciál­neho pa­láca, v su­sed­stve s pre­vádz­kami ako Mon­dieau či zmrz­liny Art­hur, od­su­dzujú ru­žovú záh­radu v Sta­rom meste na úspech. Mi­ni­málne u tých, ktorí tú­žia po do­ko­na­lej fotke na Ins­ta­gram. Sama au­torka kon­ceptu, známa ako Qu­een Plač­ková, na­pí­sala: Všetky insta ma­niačky máte dvere ot­vo­rené.“

Fa­nú­ši­ko­via na svoje ko­men­táre ne­ne­chali dlho ča­kať. Sú po­chvalné aj ne­ga­tívne. Nie­ktorí si pries­tor in­špi­ro­vaný za­hra­nič­nými „posh“ ka­viar­nič­kami mi­lujú, iní kri­ti­zujú gý­čo­vosť, ale aj malé pries­tory.

V jed­nom zo svo­jich ko­men­tá­rov Plač­ková pri­znala, že jej no­vo­ot­vo­rená ka­via­reň je in­špi­ro­vaná pod­nikmi ako Élan Lon­don (ins­ta­gram TU) alebo Peggy Pors­chen (ins­ta­gram TU) v za­hra­ničí a už pár dní po ot­vo­rení má tak­mer 30-ti­síc fol­lo­we­rov. Ok­rem steny pl­nej ru­žo­vých kve­tov, je tu ru­žový ná­by­tok a do­konca aj ná­poje.

 

Po­zrite si tento prís­pe­vok na Ins­ta­grame

 

Prís­pe­vok, ktorý zdieľa Mon (@mon_hsp),

 

Po­zrite si tento prís­pe­vok na Ins­ta­grame

 

Prís­pe­vok, ktorý zdieľa Mon (@mon_hsp),

Pridať komentár (0)