„Krajina úspešných ľudí – 100 rokov úspešného biznisu v Česku a na Slovensku“

Redakcia / 10. januára 2019 / Zo Slovenska

CEO Fó­rum Slo­ven­sko je vý­ni­moč­nou plat­for­mou, ktorá je ur­čená pre ge­ne­rál­nych ria­di­te­ľov a pre všet­kých, ktorí sa chcú osob­nostne a pro­fe­sijne vzde­lá­vať. Je to in­te­rak­tívny for­mát umož­ňu­júci ne­twor­king, vý­menu skú­se­ností a ak­tívne uče­nie sa. Tento rok sa po­du­ja­tie usku­toční 12. – 13. feb­ru­ára 2019 v Bra­ti­slave a ne­sie sa v du­chu hesla Kra­jina úspeš­ných ľudí – 100 ro­kov úspeš­ného biz­nisu v Česku a na Slo­ven­sku.

Na po­du­jatí sa zú­častní vyše sto­päť­de­siat biz­nis líd­rov, ktorí pri­nesú  pre­zen­tá­cie a  živé dis­ku­sie. Prís­pevky reč­ní­kov pred­sta­vujú to naj­lep­šie z praxe a sú pre­zen­to­vané ta­kou for­mou, aby po­znatky z nich každý účast­ník mo­hol ap­li­ko­vať už na druhý deň. V ex­klu­zív­nom pa­neli pred­ná­ša­jú­cich vás čaká tak­mer dvad­sať­päť reč­ní­kov zo spo­loč­ností ako Sy­gic, Stock Slo­ven­sko, Kar­loff, METRO, Ja­guar Land Ro­ver, Star­bucks, Re­gi­oJet, Zľa­vo­mat.sk a i.

Ok­rem iného sa mô­žete te­šiť na množ­stvo pa­ne­lo­vých dis­ku­sií, pre­zen­tá­cií a dis­ku­sií pri okrúh­lych sto­loch. Sú­čas­ťou kon­fe­ren­cie sú aj dva in­te­rak­tívne works­hopy – o tom, čo sa môže CEO na­učiť od pro­fe­si­onál­nej hĺb­ko­vej po­tá­pačky, a o tom, ako sa vy­hnúť syn­drómu vy­ho­re­nia. V rámci pre­zen­tá­cií sa zo­zná­mite s úspechmi slo­ven­ských a čes­kých fi­riem, do­zviete sa o sta­bi­lite ver­zus ste­re­otype v dl­ho­do­bom za­mest­naní, vplyve ume­lej in­te­li­gen­cie na svet biz­nisu, mi­le­niá­loch na pra­cov­nom trhu a zis­títe, prečo je značka kľú­čom k srd­ciam zá­kaz­ní­kov.

Príďte sa po­zrieť na no­vinky z rôz­nych ob­lastí pod­ni­ka­nia a na prí­nos, ktorý pri­niesli do praxe. Na­učte sa niečo nové, in­špi­rujte sa a zís­kajte nové kon­takty. Te­šíme sa na stre­tu­tie s Vami na po­du­jatí CEO Fó­rum Slo­ven­sko.

O spo­loč­nosti EBCG

Spo­loč­nosť EBCG bola za­lo­žená v roku 2010 Ro­ma­nom Slo­vin­com a Šte­fa­nom Na­ďom a or­ga­ni­zuje doma i v za­hra­ničí me­dzi­ná­rodné stra­te­gické kon­fe­ren­cie, fóra a od­borné ško­le­nia. Ich cie­ľom je po­môcť kli­en­tom zís­kať kva­litné ob­chodné in­for­má­cie z pr­vej ruky a učiť sa od tých naj­lep­ších. EBCG zá­ro­veň pro­pa­guje Slo­ven­sko v za­hra­ničí, po­máha mestu Bra­ti­slava v MICE ces­tov­nom ru­chu a dáva za­čí­na­jú­cim slo­ven­ským fir­mám pries­tor na zvi­di­teľ­ne­nie sa. Na ich po­du­ja­tia cho­dia reč­niť pred­sta­vi­te­lia naj­výz­nam­nej­ších slo­ven­ských a sve­to­vých fi­riem, no aj ľu­dia zo štát­neho sek­tora. Ro­man Slo­vi­nec sa vý­znamne po­die­ľal aj na za­lo­žení a fun­go­vaní klubu fi­nanč­ných ria­di­te­ľov CFO Club na Slo­ven­sku, ktorý je ne­zis­ko­vou plat­for­mou na vý­menu in­for­má­cií, zna­lostí a mož­nos­ťou nad­vä­zo­va­nia ne­for­mál­nych kon­tak­tov z pro­stre­dia fi­nanč­ného sek­tora.

Pridať komentár (0)