Kre­a­tívny mar­ke­tér doru­čil svoj živo­to­pis v šiš­kách

Martin Halada / 7. októbra 2016 / Zaujímavosti

Mar­ke­tér, ktorý presne vie, čo chce a nekom­pro­misne si za tým ide. Navyše jeho rie­še­nia sú ori­gi­nálne. Roz­mýšľa out of box. Alebo in box? Posúď sám.

Lukas Yla pra­co­val v oblasti mar­ke­tingu už päť rokov. Po tomto čase sa však roz­ho­dol spra­viť zmenu. Pre­sťa­ho­val sa z Európy do USA. Vedel však, že nájsť si prácu vo svo­jej oblasti nebude na pre­pl­ne­nej mar­ke­tin­go­vej scéne San Fran­cisca nič jed­no­du­ché. Preto sa roz­ho­dol, že svoje schop­nosti demon­štruje zamest­ná­va­te­ľom inak, ako len for­mou doku­mentu s náz­vom Živo­to­pis.

cv-doughnut-delivery-796x478

foto: thenextweb.com

Lukas sa pre­zlie­kol za poslíčka, svoj živo­to­pis umiest­nil do kra­bice so šiš­kami a balí­ček takto doru­čil priamo do rúk poten­ci­onál­neho zamest­ná­va­teľa. Keď si hladný šéf otvo­ril ška­tuľu šišiek, ako prvé obja­vil obálku s nápi­som: “Väč­šina živo­to­pi­sov skončí v koši. Môj vo Vašom bru­chu.” Po jej otvo­rení na stôl vypa­dol Luka­sov živo­to­pis, v kto­rom uvie­dol: “Ako ste si mohli všim­núť, poze­rám sa na veci inak, a čo je naj­dô­le­ži­tej­šie, dokon­ču­jem ich”. Lukas pri­po­jil aj link na svoj Lin­ke­dIn pro­fil, aby ho tam zamest­ná­va­teľ mohol kon­tak­to­vať a neza­bu­dol pop­riať dobrú chuť pri vychut­ná­vaní si ohrom­ných a sláv­nych šišiek.

donut

foto: thenextweb.com

Odvážny poslí­ček hovorí, že už takto doru­čil 40 balíč­kov s živo­to­pi­som. Vynieslo mu to 10 poho­vo­rov, na uzav­re­tie pra­cov­nej zmluvy však stále čaká. Ale so svo­jim ino­va­tív­nym a odváž­nym nápa­dom je na naj­lep­šej ceste uspieť.

Zdroj: thenextweb.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: boredpanda/thenextweb

Pridať komentár (0)