Kre­a­tív­ny mar­ke­tér doru­čil svoj živo­to­pis v šiš­kách

Martin Halada / 7. októbra 2016 / Zaujímavosti

Mar­ke­tér, kto­rý pres­ne vie, čo chce a nekom­pro­mis­ne si za tým ide. Navy­še jeho rie­še­nia sú ori­gi­nál­ne. Roz­mýš­ľa out of box. Ale­bo in box? Posúď sám.

Lukas Yla pra­co­val v oblas­ti mar­ke­tin­gu už päť rokov. Po tom­to čase sa však roz­ho­dol spra­viť zme­nu. Pre­sťa­ho­val sa z Euró­py do USA. Vedel však, že nájsť si prá­cu vo svo­jej oblas­ti nebu­de na pre­pl­ne­nej mar­ke­tin­go­vej scé­ne San Fran­cis­ca nič jed­no­du­ché. Pre­to sa roz­ho­dol, že svo­je schop­nos­ti demon­štru­je zamest­ná­va­te­ľom inak, ako len for­mou doku­men­tu s náz­vom Živo­to­pis.

cv-doughnut-delivery-796x478

foto: thenextweb.com

Lukas sa pre­zlie­kol za poslíč­ka, svoj živo­to­pis umiest­nil do kra­bi­ce so šiš­ka­mi a balí­ček tak­to doru­čil pria­mo do rúk poten­ci­onál­ne­ho zamest­ná­va­te­ľa. Keď si hlad­ný šéf otvo­ril ška­tu­ľu šišiek, ako prvé obja­vil obál­ku s nápi­som: “Väč­ši­na živo­to­pi­sov skon­čí v koši. Môj vo Vašom bru­chu.” Po jej otvo­re­ní na stôl vypa­dol Luka­sov živo­to­pis, v kto­rom uvie­dol: “Ako ste si moh­li všim­núť, poze­rám sa na veci inak, a čo je naj­dô­le­ži­tej­šie, dokon­ču­jem ich”. Lukas pri­po­jil aj link na svoj Lin­ke­dIn pro­fil, aby ho tam zamest­ná­va­teľ mohol kon­tak­to­vať a neza­bu­dol pop­riať dob­rú chuť pri vychut­ná­va­ní si ohrom­ných a sláv­nych šišiek.

donut

foto: thenextweb.com

Odváž­ny poslí­ček hovo­rí, že už tak­to doru­čil 40 balíč­kov s živo­to­pi­som. Vynies­lo mu to 10 poho­vo­rov, na uzav­re­tie pra­cov­nej zmlu­vy však stá­le čaká. Ale so svo­jim ino­va­tív­nym a odváž­nym nápa­dom je na naj­lep­šej ces­te uspieť.

Zdroj: thenextweb.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: boredpanda/thenextweb

Pridať komentár (0)