Kre­a­tív­ny otec spra­vil zo svo­jich detí super­hr­di­nov – pomo­cou šálok

Lukáš Timko / 24. júla 2015 / Zaujímavosti

Šál­ky na kávu zme­ni­li deti Lan­ca Cur­ra­na na super­hr­di­nov. Na Ins­ta­gra­me pod has­ta­gom #bre­ak­fas­tmugs­hot náj­de­te fot­ky, kto­ré odfo­til Lan­ce tak, že pred tvá­rou svo­jich deti podržal šál­ku s tvá­rou super­hr­di­nu.

Efekt je naozaj doko­na­lý! Hneď ako zave­sil tie­to fot­ky na Ins­ta­gram, zača­li ho sle­do­vať ďal­ší a zbier­ka fotiek so šál­kou super­hr­di­nu ale­bo inej posta­vič­ky pred tvá­rou dru­hé­ho člo­ve­ka sa zača­la pek­ne roz­ras­tať.

Lan­ce Cur­ran nie je oby­čaj­ný chla­pík, sám seba opí­sal ako ria­di­teľ skla­du a cisár obcho­du s komiks­mi pre @Threadless okrem toho je aj spo­lu­za­kla­da­te­ľom Arca­de Bre­we­ry (pivo­var). Pivo z toh­to pivo­va­ru, je výni­moč­né naj­mä svo­jim úžas­ným dizaj­nom… ale o tom už v našom ďal­šom člán­ku, kto­rý vám pri­ne­sie­me čosko­ro!

Výber tých naj­lep­ších #bre­ak­fas­tmugs­hot fotiek náj­de­te niž­šie ale­bo aj na Ins­ta­gra­me:

Pridať komentár (0)