Kre­a­tívny otec spra­vil zo svo­jich detí super­hr­di­nov – pomo­cou šálok

Lukáš Timko / 24. júla 2015 / Zaujímavosti

Šálky na kávu zme­nili deti Lanca Cur­rana na super­hr­di­nov. Na Ins­ta­grame pod has­ta­gom #bre­ak­fas­tmugs­hot náj­dete fotky, ktoré odfo­til Lance tak, že pred tvá­rou svo­jich deti podržal šálku s tvá­rou super­hr­dinu.

Efekt je naozaj doko­nalý! Hneď ako zave­sil tieto fotky na Ins­ta­gram, začali ho sle­do­vať ďalší a zbierka fotiek so šál­kou super­hr­dinu alebo inej posta­vičky pred tvá­rou dru­hého člo­veka sa začala pekne roz­ras­tať.

Lance Cur­ran nie je oby­čajný chla­pík, sám seba opí­sal ako ria­di­teľ skladu a cisár obchodu s komiksmi pre @Threadless okrem toho je aj spo­lu­za­kla­da­te­ľom Arcade Bre­wery (pivo­var). Pivo z tohto pivo­varu, je výni­močné najmä svo­jim úžas­ným dizaj­nom… ale o tom už v našom ďal­šom článku, ktorý vám pri­ne­sieme čoskoro!

Výber tých naj­lep­ších #bre­ak­fas­tmugs­hot fotiek náj­dete niž­šie alebo aj na Ins­ta­grame:

Pridať komentár (0)