LEAF Academy ukázala svoj pripravovaný kampus. Na Slovensku podobný projekt nemá obdoby

TS / 11. októbra 2018 / Architektúra

  • Me­dzi­ná­rodná stredná in­ter­nátna škola LEAF Aca­demy v tre­ťom roku svo­jej exis­ten­cie spus­tila vý­stavbu svojho bu­dú­ceho kam­pusu
  • Mo­derný areál na sve­to­vej úrovni sa bude na­chá­dzať v obci Viš­tuk, ktorá spája vý­hody blíz­kosti Bra­ti­slavy a mož­nosti spo­lu­práce s miest­nymi ko­mu­ni­tami v re­gi­óne
zdroj: LEAF Academy
  • Me­dzi­ná­rodná stredná in­ter­nátna škola LEAF Aca­demy v tre­ťom roku svo­jej exis­ten­cie spus­tila vý­stavbu svojho bu­dú­ceho kam­pusu
  • Mo­derný areál na sve­to­vej úrovni sa bude na­chá­dzať v obci Viš­tuk, ktorá spája vý­hody blíz­kosti Bra­ti­slavy a mož­nosti spo­lu­práce s miest­nymi ko­mu­ni­tami v re­gi­óne

LEAF Aca­demy, kto­rej po­sla­ním je roz­voj mla­dých ľudí s po­ten­ciá­lom stať sa v bu­dúc­nosti líd­rami, tak bude schopná vý­razne roz­ší­riť rady svo­jich štu­den­tov
Nový kam­pus v jeho pr­vej fáze po­skytne na 94 000 m2 pries­tor na štú­dium a ži­vot až 400 štu­den­tom a tiež uči­te­ľom, ich ro­di­nám a os­tat­ným za­mest­nan­com školy.

Pro­jekt no­vého škol­ského kam­pusu pre­šiel do re­a­li­zač­nej fázy pr­vým sláv­nost­ným vý­ko­pom za účasti ria­di­teľa školy Ma­teja Sa­páka, ar­chi­tekta Petra Steca, ria­di­teľky Bogle Ar­chi­tects Bar­bory Mar­ke­cho­vej a sta­rostu obce Viš­tuk, Ľu­bo­míra Je­lí­neka. Týmto sym­bo­lic­kým ak­tom od­štar­to­vali vý­stavbu uni­kát­neho škol­ského are­álu, aký na Slo­ven­sku nemá ob­dobu.

LEAF Aca­demy je me­dzi­ná­rodná stredná in­ter­nátna škola, ktorá po­sky­tuje vzde­la­nie sve­to­vej úrovne ak­tív­nym štu­den­tom, bez ohľadu na ich so­ci­oeko­no­mické zá­ze­mie. Ria­di­teľ LEAF Aca­demy, Ma­tej Sa­pák, vy­svet­ľuje ako kam­pus na­plní ví­ziu školy: “Vlastný kam­pus, ktorý v sebe bude spá­jať pries­tor na vzde­lá­va­nie, šport, bý­va­nie a štu­dent­ské ak­ti­vity, po­môže po­sil­niť ko­mu­nitu, vy­tvo­riť pries­tor, kde štu­denti môžu ob­ja­vo­vať a roz­ví­jať svoje silné stránky a cha­rak­ter. Na­šou am­bí­ciou je stať sa ok­rem vy­tvo­re­nia vhod­ného pro­stre­dia v rámci kam­pusu tiež ak­tív­nou sú­čas­ťou ma­lo­kar­pat­ského re­gi­ónu a or­ga­nicky sa pre­po­jiť s ko­mu­ni­tami a or­ga­ni­zá­ciami v okolí.”

Kľú­čo­vým pred­me­tom a zruč­nos­ťou, ku kto­rej LEAF Aca­demy sys­te­ma­ticky ve­die svo­jich štu­den­tov, je pod­ni­kavé lí­der­stvo, kto­rému bude v rámci are­álu školy ve­no­vaná sa­mos­tatná bu­dova. V nej sa bude na­chá­dzať množ­stvo co­wor­kin­go­vých pries­to­rov pre štu­den­tov, s cie­ľom pod­po­riť ino­va­tívne mys­le­nie a vzá­jomnú spo­lu­prácu. Ich sú­čas­ťou bude aj dielňa ur­čená na vý­voj pro­to­ty­pov pro­duk­tov, ktoré na LEAF Aca­demy vzni­kajú na ho­di­nách pod­ni­ka­vého lí­der­stva. Pod­po­rou pre štu­den­tov bude aj miest­nosť s naj­mo­der­nej­šou tech­ni­kou, ur­čená na ich expe­ri­menty v rámci prog­ra­mo­va­nia a ro­bo­tiky.

Nový kam­pus štu­den­tom po­skytne pries­tor na roz­voj v ob­lasti roz­voja cha­rak­teru a po­trebnú se­ba­ref­le­xiu, či už vďaka lo­ka­li­toe kam­pusu v do­tyku s prí­ro­dou, alebo pries­to­rom in­te­ri­é­rov a ex­te­ri­é­rov. Ok­rem toho budú štu­denti za­po­jení aj do sta­rost­li­vosti o kam­pus, budú sa po­die­ľať na­prí­klad na údržbe záh­rady, či upra­to­vaní.

Na všet­kých fá­zach príp­ravy pro­jektu sa po­die­ľali špič­koví do­máci a za­hra­niční ar­chi­tekti – od ide­ového kon­ceptu, cez ur­ba­niz­mus, ar­chi­tek­túru až po ná­vrh von­kaj­ších pries­to­rov a in­te­ri­é­rov. Vzni­kol tak pro­jekt, ktorý zod­po­vedá sve­to­vým ná­ro­kom na stre­doš­kol­ský areál 21. sto­ro­čia. Ar­chi­tek­túra kam­pusu sa vy­zna­čuje ino­va­tív­nym di­zaj­nom, ktorý sa od­vo­láva na ar­chi­tek­túru vi­diec­kych sta­vieb. Po­čas vý­stavby a pre­vádzky kam­pusu bude tiež kla­dený mi­mo­riadny dô­raz na udr­ža­teľ­nosť a eko­ló­giu.

Re­zi­denčné časti pro­jektu aš­pi­rujú na cer­ti­fi­ká­ciu BRE­EAM na naj­vyš­šej úrovni – Outs­tan­ding, ktorá na Slo­ven­sku za­tiaľ ne­bola ude­lená žiad­nej re­zi­denč­nej bu­dove. Ide­ový kon­cept kam­pusu bol vy­tvo­rený ar­chi­tek­tom Pet­rom Ste­com a ar­chi­tektmi z ate­li­éru Soma ar­chi­tec­ture. Ná­sledne ho rozp­ra­co­val re­no­mo­vaný ar­chi­tek­to­nický ate­liér Bogle Ar­chi­tects. Ten zá­ro­veň na­vrhol aj prvú fázu vý­stavby, na kto­rej spo­lu­pra­cuje s kra­jin­nými ar­chi­tektmi z Ate­li­éru Krej­čí­ři­kovci.

,,Na­vrho­va­nie in­ter­nát­nej školy s ta­kým uni­kát­nym štu­dij­ným prog­ra­mom bolo pre nás po­te­še­ním a vý­zvou zá­ro­veň. Vi­diecka lo­ka­lita Viš­tuku po­núka všetky pred­po­klady na vy­tvo­re­nie prog­re­sív­neho kam­pusu, ktorý cit­livo za­padne do oko­li­tého pro­stre­dia. Naše skú­se­nosti s na­vrho­va­ním vzde­lá­va­cích bu­dov po ce­lom svete nám po­mohli vo vy­tvo­rení in­špi­ra­tív­neho a zá­ro­veň ino­va­tív­neho vzde­lá­va­cieho pro­stre­dia pre štu­den­tov,” ho­vorí Bar­bora Mar­ke­chová, ria­di­teľka Bogle Ar­chi­tects.

Ok­rem škol­ských bu­dov, la­bo­ra­tó­rií a ume­lec­kých pries­to­rov bude sú­čas­ťou are­álu aj štu­dent­ský in­ter­nát a uči­teľ­ské byty. Ne­bude chý­bať ani te­lo­cvičňa, von­kaj­šie špor­to­viská, kniž­nica a le­kár­ska am­bu­lan­cia, ktoré LEAF Aca­demy plá­nuje sprí­stup­niť aj ob­ča­nom Viš­tuku. Sú­čas­ťou pro­jektu bude tak­tiež re­vi­ta­li­zá­cia úze­mia Gref­tov (Sta­rých Sa­dov) na le­so­park s chod­níč­kami, det­ským ih­ris­kom, am­fi­te­át­rom, trie­dami v prí­rode a od­dy­cho­vými al­tán­kami.

Zmeny, ktoré škol­ský kam­pus pri­ne­sie, ko­men­to­val aj sta­rosta obce Viš­tuk: „Veľmi si vá­žime, že zá­stup­co­via školy s nami od za­čiatku ot­vo­rene dis­ku­tujú o svo­jom zá­mere, o čom sú prie­bežne in­for­mo­vaní aj ob­ča­nia. Re­a­li­zá­ciou tohto pro­jektu obec zís­kava sil­ného par­tnera do bu­dú­cich vzá­jomne vý­hod­ných pro­jek­tov, čo môže byť pre našu obec veľ­kým roz­vo­jo­vým im­pul­zom, pri­ne­sie to ľu­ďom prácu, nové mož­nosti re­a­li­zá­cie a mla­dým ľu­ďom mož­nosť roz­ší­riť si ob­zory,” ho­vorí sta­rosta obce, Ľu­bo­mír Je­lí­nek.

Zdroj: TS

Pridať komentár (0)