Lenka Deyl: Slovenka, ktorú pracuje z rôznych kútov sveta

Barbora Varádyová / 19. októbra 2018 / Marketing/Sketcher

zdroj: Lenka Deyl
  • Je stále na ces­tách a na in­ter­nete, ktorý ju spája s kli­entmi z ce­lého sveta
  • Náš roz­ho­vor pre­bie­hal po­čas ob­do­bia, kedy sa Lenka sťa­ho­vala do Fran­cúz­ska. Ok­rem fre­e­lan­cingu sme pre­brali štú­dium gra­fic­kého di­zajnu v Pitts­burghu, a tiež nový pro­jekt na slo­ven­skej scéne INAK cre­a­tive

Lenka, ako si sa na­šla s gra­fic­kým di­zaj­nom?

Svoju cestu ku gra­fic­kému di­zajnu som si na­šla na stred­nej škole, no už od mala som ink­li­no­vala ku kres­le­niu a ma­ľo­va­niu. Fas­ci­no­vali ma ľu­dia, ktorí zdie­ľali moju zá­ľubu a rada som sa od nich učila. Mo­jím ob­ľú­be­ným hrač­kár­stvom boli ob­chody s ume­lec­kými po­tre­bami a pa­pier­nic­tvá. Rôzne pa­lety fa­rieb, množ­stvo dru­hov pa­piera, ce­ru­ziek a pier boli pre mňa ra­jom a už vtedy pre­dur­čo­vali moju bu­dúc­nosť. Na­po­kon ma moja zá­ľuba do­viedla až ku gra­fic­kému di­zajnu, kto­rému sa dnes ve­nu­jem.

Štu­do­vala si v Pitts­burghu, prečo tam?

Spolu s ro­di­nou sme sa do Pitts­burghu pre­sťa­ho­vali keď som mala 15 ro­kov. Na Slo­ven­sku som ešte do­kon­čila zá­kladnú školu a tam som už na­stú­pila na strednú. Ja­zy­ková ba­ri­éra mi ot­vo­rila dvere k inému ja­zyku a to ume­lec­kému. V tom som sa ve­dela naj­lep­šie vy­jad­riť a to ma pri­viedlo až k jeho štú­diu. Mala som via­cero po­núk z rôz­nych vy­so­kých škôl, ale roz­hodla som sa pre men­šiu, lo­kálnu vy­sokú školu, ktorá mala v tom čase vý­borný di­zaj­nový prog­ram. Po roz­ho­vore s pro­fe­sormi, štu­dentmi a náv­števe cam­pusu mi hneď bolo jasné, že moje roz­hod­nu­tie bude jed­no­du­ché. Na­roz­diel od uni­ver­zity sa u nás pred­ná­šalo men­šiemu po­čtu štu­den­tov, čím vzni­kol osob­nejší kon­takt me­dzi pro­fe­so­rom a štu­den­tom. Priamy fe­ed­back mi po­sky­tol rast a usmer­ne­nie k oča­ká­va­ným vý­sled­kom.

Ako pre­bieha štú­dium gra­fic­kého di­zajnu na ame­ric­kej uni­ver­zite?

Keďže moja škola je li­be­ral art school, prvý se­mes­ter sme mali pred­nášky v rôz­nych ob­las­tiach vše­obecne za­me­ra­ných na in­te­lek­tu­álne schop­nosti a to v rámci his­tó­rie, pí­sa­nia, fi­lo­zo­fie či cu­dzieho ja­zyka. Od dru­hého se­mes­tra sa pred­ná­šalo už iba vo zvo­le­nom od­bore. To za­hŕňalo ho­diny kres­le­nia, fo­to­gra­fo­va­nia a po­čí­ta­čo­vej gra­fiky. V od­bore gra­fic­kého di­zajnu to bolo o niečo zau­jí­ma­vej­šie, lebo po ukon­čení dru­hého roč­níka sme mali soph­more re­view, pri kto­rom došlo k ohod­no­te­niu štu­dent­ských prác pred ko­mi­siou gra­fic­kého di­zajnu. Tí roz­hodli, či štu­dent spĺňa kri­té­riá nato, aby po­kra­čo­val ďa­lej alebo nie. Nie­ktorí spo­lu­žiaci ukon­čili štú­dium alebo zme­nili od­bor, ja som po­kra­čo­vala ďa­lej. Zvyšné dva roky sme ve­no­vali zá­kla­dom a prin­cí­pom di­zajnu a ap­li­ko­vali ich do se­mes­trál­nych prác, alebo praxe v po­dobe stáže. V po­sled­nom se­mes­tri sme mali port­fó­lio show, kto­rou sme uzav­reli naše 4 roky štú­dia ba­ka­lár­skym dip­lo­mom. Po­čas štú­dia ma vie­dol môj škol­ský coun­se­lor a pro­fe­sor, ktorý ma usmer­ňo­val a na­plá­no­val môj roz­vrh tak, aby som všetko po­trebné včas ab­sol­vo­vala.

Ako sa žije fre­e­lan­ce­rovi v Ame­rike?

Úžasne, ale aj ná­ročne. Je to je­di­nečná pro­fe­sia, no s veľ­kou kon­ku­ren­ciou. V dneš­nej dobe pri dneš­nej tech­no­ló­gii sa kto­koľ­vek môže na­zvať alebo stať di­zaj­né­rom. Za­čiatky sú vždy ná­ročné, či už v tomto alebo inom od­bore. Av­šak keď na­be­rieš mo­men­tum a odo­vzdáš kva­litné vý­sledky, práca príde sama. V Ame­rike je to o niečo jed­no­duch­šie vďaka množ­stvu por­tá­lov, ktoré po­sky­tujú pra­covné po­nuky práve fre­e­lan­ce­rom. Di­zajn sa ale vo vše­obec­nosti vníma a hod­notí v Ame­rike inak ako na Slo­ven­sku.

Aký naj­väčší fail sa ti stal pri práci?

Za­tiaľ stálo pri mne šťas­tie a ne­jaký ob­ro­vi­tán­sky fail ako taký som ne­mala, no chýb som na­ro­bila. Hlavne v úvode mo­jej ka­ri­éry, keď som sa mu­sela na­učiť nie­len tvo­riť, ale aj ko­mu­ni­ko­vať s kli­en­tom a usmer­ňo­vať ho k vhod­nému rie­še­niu. Pro­ces, ktorý som si ča­som vy­tvo­rila sa stal mo­jou stá­lou po­môc­kou k tomu, aby ze­fek­tív­nil spo­lu­prácu a zlep­šil ko­mu­ni­ká­ciu.

Ako vy­zerá tvoj pro­ces tvorby?

Svoj pro­ces ako fre­e­lan­cer som si ča­som nie­koľ­ko­krát upra­vila a vy­lep­šila. Mo­jím cie­ľom je od kli­enta zís­kať tie naj­dô­le­ži­tej­šie in­for­má­cie a do­ko­nale ich pre­lo­žiť do gra­fic­kej po­doby. K tomu som si osvo­jila úvodný do­taz­ník, ktorý mi po­máha zís­kať po­trebné in­for­má­cie k tomu, aby som po­cho­pila roz­sah pro­jektu. Na zá­klade toho po­šlem kli­en­tovi ce­novú po­nuku a po jej schvá­lení sa mô­žem pus­tiť do tvo­re­nia. Celý môj kre­a­tívny po­stup za­čína mo­od­bo­ar­dom kde si zhr­niem in­špi­rá­cie a smer, kto­rým sa ube­riem. Každý pro­jekt je in­di­vi­du­álny, ale ob­vykle si všetko ručne na­kres­lím. Väč­ši­nou už pr­votné nák­resy s kli­en­tom od­ko­mu­ni­ku­jem, aby sme spo­ločne do­speli k najv­hod­nej­šiemu rie­še­niu. Po­tom pri­pra­vím gra­fiku v di­gi­tál­nej po­dobe. Ná­sledne pri­chys­tám pre kli­enta pre­zen­tá­ciu a v prí­pade ne­ja­kých vý­hrad uro­bím úp­ravy. Tento pro­ces mám od­skú­šaný a ove­rený. Vy­ho­vuje mi aj preto, lebo kli­ent je od za­čiatku sú­čas­ťou pro­jektu. Je to vzá­jomná spo­lu­práca.

Máš kli­en­tov z rôz­nych kú­tov sveta a popri tom stí­haš ces­to­vať, ako si zvyk­neš zor­ga­ni­zo­vať prácu?

Vraví sa, že ak si na voľ­nej nohe, si sám sebe pá­nom. Prav­dou ale je, že čas ma ob­čas do­behne. Nie­kedy je to ná­roč­nej­šie ob­zvlášť ak sú de­ad­liny a k tomu ča­sový po­sun. Ne­raz sa stane, že som aj po no­ciach hore. Som veľký per­fek­ci­onista, čo sa mi nie­kedy vy­pom­stí. No táto pro­fe­sia je ako stvo­rená pre mňa. Pri mo­jom čas­tom ces­to­vaní je to ide­álne, keďže po­tre­bu­jem k práci vlastne len pa­pier, ce­ruzku a lap­top, ktoré mám ne­us­tále pri sebe. Tým pá­dom som fle­xi­bilná a pre kli­enta stále do­stupná.

Po­vedz nám niečo o INAK cre­a­tive…

INAK cre­a­tive je pro­jekt, ktorý zdie­ľam spolu Bar­bor­kou Buč­ko­vou a vlastne už aj ce­lým tí­mom kre­a­tív­nych je­din­cov, kto­rého cie­ľom je vy­tvo­riť niečo iné, INAK, pre slo­ven­ského kli­enta. Tvo­ríme gra­fické ná­vrhy, po­nú­kame po­ra­den­stvo, cel­kový mar­ke­ting, sta­rost­li­vosť o so­ciálne siete, vi­deo pro­duk­ciu a pro­fe­si­onálne fo­te­nie. Mali sme tú česť spo­lu­pra­co­vať už s nie­koľ­kými zau­jí­ma­vými ľuďmi a vy­tvo­rili pár krás­nych i funkč­ných zna­čiek. Je to skvelý pro­jekt a som zve­davá kam nás až za­ve­die.

Akým pro­jek­tom sa ve­nu­ješ naj­rad­šej?

Páči sa mi pra­co­vať na rôz­nych pro­jek­toch. Či už mám vy­tvo­riť logo, pre­zen­tá­ciu, web stránku alebo oba­lový di­zajn, pri kaž­dom pro­jekte sa niečo nové do­zviem a ne­ja­kým spô­so­bom sa “chal­lan­gu­jem”. Ak si mám ale vy­brať čo ma naj­viac nad­chne, tak je to bran­ding. Je fas­ci­nu­júce vi­dieť ako sa jedna myš­lienka po­maly vy­víja a vy­tvára sa z nej kon­cept, ktorý sa v ko­neč­nom štá­diu od­pre­zen­tuje v gra­fic­kej po­dobe, a tak si nájde cestu k sa­mot­nému pub­liku. Tieto pro­jekty síce trvajú dl­h­šie, ale cesta k vý­sledku stojí za tie pre­bdené noci!

Kde be­rieš in­špi­rá­ciu?

Vďaka pro­fe­sii môjho man­žela, sa tak­mer každý rok sťa­hu­jeme. Práve tieto cesty a kul­túrne zá­žitky sú zdro­jom in­špi­rá­cie. In­ter­net je tak­tiež spo­ľah­livý pros­trie­dok ako na­prí­klad Pin­te­rest, De­signs­pi­ra­tion alebo sa­motný Ins­ta­gram. Keď už všetko zlyhá, stále sa mô­žem ob­rá­tiť na prí­rodu. Tam bez prob­lé­mov náj­dem rov­no­váhu, pries­tor, alebo kon­ti­nu­itu a to v or­ga­nic­kej po­dobe.

Mala by si pre nás tipy koho sle­do­vať/čí­tať prí­padne, kde sa vzde­lá­vať?

Som veľ­kým fa­nú­ši­kom or­ga­ni­zá­cie AIGA, ktorá má plno zau­jí­ma­vých in­for­má­cií zo sveta di­zajnu. Páči sa mi ako spája in­di­vi­du­ál­nych kre­a­tív­cov v rámci ko­mu­nity, či už pro­stred­níc­tvom vý­stav, rôz­nych se­mi­ná­rov alebo kur­zov. Rada čí­tam Cre­a­tive Bloq, ktorý je často plný dob­rých rád pre fre­e­lan­ce­rov. Vzde­lá­va­nie je v tejto pro­fe­sii ne­vy­hnutné, a preto vy­uží­vam na­prí­klad Skills­hare, ak po­tre­bu­jem vy­pl­niť ne­jaké me­dzery.

Aké sú tvoje plány do bu­dúcna?

Ťažko sa to vy­me­nuje, lebo je ich veľa a väč­šina z nich nie je možná mo­men­tálne usku­toč­niť. Keď sa už ale usa­díme, roz­mýš­ľala som nad ot­vo­re­ním svojho vlast­ného štú­dia, kde by som ok­rem kre­a­tív­nych slu­žieb po­nú­kala pries­tory pre stret­nu­tia, pred­nášky, ver­ni­sáže. Niečo ako do­mov pre kre­a­tívne duše. V blíz­kej bu­dúc­nosti by som za­tiaľ rada zís­kala no­vých a dl­ho­do­bých kli­en­tov, ktorí sa pri­klá­ňajú k myš­lienke skôr vy­nik­núť, než za­pad­núť. Na­priek tomu, že to nie je vždy možné, rada by som sa vy­dala ces­tou sus­tai­nable de­sign a ap­li­ko­vala eko rie­še­nia pre kli­en­tov a ich pro­jekty. Ži­jeme v dobe, kde práve my mô­žeme spra­viť zmenu a rada by som bola toho sú­čas­ťou.

 

 

 

Viac prác od Lenky náj­deš na jej webe. Zá­ku­li­sie kre­a­tív­neho pro­cesu mô­žeš sle­do­vať na jej Ins­ta­grame alebo spo­mí­nané INAK cre­a­tive na Is­ta­grame či na Fa­ce­bo­oku.

Pridať komentár (0)