Let´s talk about: Ako vytvo­riť úspeš­ný ver­nost­ný prog­ram?

Michal Sorkovský / 28. júna 2016 / Business

Sedem krát spad­ni a osem krát vstaň. Toto japon­ské prí­slo­vie je typic­ké pre kaž­dú ces­tu k úspe­chu. Odváž­ne roz­hod­nu­tia, poku­sy, chy­by, omy­ly. Tým všet­kým si musíš prejsť, ak chceš nie­čo dosiah­nuť. Exis­tu­je však skrat­ka. Volá sa infor­má­cie – skú­se­nos­ti.

Odkiaľ vziať infor­má­cie a skú­se­nos­ti? Na odbor­ných kon­fe­ren­ciách ich náj­deš málo­ke­dy. Buď nej­dú do hĺb­ky ale­bo nepos­ky­tu­jú pries­tor na dis­ku­siu.

V Blu­e­we­be majú oči otvo­re­né, stre­tá­va­jú sa s mno­hý­mi úspeš­ný­mi ľuď­mi, a radi budu­jú dob­ré vzťa­hy. Od dob­rých vzťa­hov je len krô­čik k spo­lu­prá­ci. Oslo­vi­li ich s ponu­kou na spo­lu­prá­cu a vznik­li:

Let´s talk about – dis­kus­né stret­nu­tia úspeš­ných e-sho­pá­rov, úspeš­ných pod­ni­ka­te­ľov z on-line sve­ta, obcho­du

  • na kaž­dom stret­nu­tí je pozva­ní hosť, a to nie hoci­ja­ký. Mar­tin Štr­ba z Mar­ti­nu­su, Tomáš Sro­ka zo Zľa­vo­ma­tu sú mená, kto­ré v onli­ne pod­ni­ka­ní uro­bi­li do Slo­ven­ska die­ru;
  • mode­rá­to­rom je Michal Pop­pe, spo­lu­ma­ji­teľ Blu­e­we­bu;
  • v sále s kapa­ci­tou do 50 miest môže kaž­dý zúčast­ne­ný polo­žiť hos­ťo­vi otáz­ku osob­ne ale­bo pro­stred­níc­tvom chat apli­ká­cie;
  • stret­nu­tia pre­bie­ha­jú v Ban­ke Žili­na, kapa­ci­ta sály je 50 miest, dostup­nosť ukáž­ko­vá;
  • časo­vý roz­sah 2 hodi­ny umož­ní vyž­mý­kať z hos­ťa všet­ky infor­má­cie a skú­se­nos­ti.

CDRabPtUUAEGB6w

Už je za nami nie­koľ­ko prvých LTA-čiek, nech sa páči – malá ochut­náv­ka

LTA č. 1 s Mar­ti­nom Štr­bom:

Mar­ti­nus má 600 dodá­va­te­ľov. Táto infor­má­cia spus­ti­la na 1. LTA laví­nu otá­zok súvi­sia­cich s aktu­ali­zá­ci­ou skla­do­vých zásob, objed­ná­va­ním tova­ru, logis­ti­kou a zákaz­níc­kym ser­vi­som. Mar­tin Štr­ba sypal fak­ty ako z ruká­va a so zará­ža­jú­cou otvo­re­nos­ťou.

Zamest­na­nec Mar­ti­nu­su zodvih­ne den­ne v logis­ti­ke 1,5 tony a vyba­ví pri­bliž­ne 500 objed­ná­vok. Napriek tomu sa fir­ma môže pochvá­liť níz­kou fluk­tu­áci­ou. Môžu za to aj bene­fi­ty a prí­jem­ná, otvo­re­ná, pra­cov­ná kul­tú­ru.

6 dní je doda­cia doba, kto­rú vám budú zákaz­ní­ci akcep­to­vať. Aspoň na Slo­ven­sku. Zákaz­ní­ci v Čechách sú nároč­nej­ší. Viac porov­ná­va­jú cenu a poža­du­jú krat­ší ter­mín doda­nia.

Per­so­na­li­zá­ciu na webe ovlá­da e-shop Mar­ti­nus-u od prvej náv­šte­vy. Mar­tin Štr­ba pre­zra­dil ako ju rie­šia v news­lett­roch, aké apli­ká­cie pou­ží­va­jú, ako postu­pu­jú. Počú­vať, aké prob­lé­my rie­ši naj­väč­ší e-shop na Slo­ven­sku bol obrov­ský záži­tok.

Mar­ti­nus má sil­ný brand. Pomá­ha im v kaž­dom sme­re. Naprí­klad aj pri pri­jí­ma­ní zamest­nan­cov. Fir­ma sa umiest­ňu­je medzi naj­že­la­nej­ší­mi zamest­ná­va­teľ­mi. Sil­ný brand si však musí­te zaslú­žiť. Mar­ti­nus sa posta­vil za Alfa Bio, štrajk uči­te­ľov. Nebo­jí sa pove­dať svoj názor.

LTA č. 2 s Tomá­šom Sro­kom:

Tomá­ša nemu­sí poznať kaž­dý. Stál však za úspeš­ný­mi a zná­my­mi pro­jekt­mi, kto­ré dnes využí­va mno­ho ľudí. Pod­ni­kať začať veľ­mi mla­dý. Spo­lu so spo­lu­žiak­mi zalo­žil fir­mu WMS s.r.o., kto­rá tov­ri­la weby a e-sho­py. Neskôr spus­til por­tál Zarohom.sk, kot­rý úspeš­ne pre­dal.

V extrém­ne krát­kom čase pomo­hol vybu­do­val Zľa­vo­mat, úspeš­nú fir­mu, s nie­koľ­ký­mi desiat­ka­mi zamest­nan­cov.

Sám hovo­rí, že to bol výsle­dok tvr­dej prá­ce a naj­mä prá­ce s ľuď­mi: „Nie­kto si môže pomys­lieť, že so Zľa­vo­ma­tom sme zachy­ti­li mód­nu vlnu a úspech pri­šiel sám od seba. V sku­toč­nos­ti je za tým, ale veľ­mi veľ­ké množ­stvo prá­ce a vyda­nej ener­gie. Doká­za­li sme vys­kla­dať šikov­ný tím ľudí, zís­kať si dôve­ru zákaz­ní­kov a sprá­vať sa féro­vo ku svo­jim obchod­ným par­tne­rom.” Dnes pra­cu­je na roz­vo­ji služ­by Lif­ta­go na Slo­ven­sku, kto­rá slú­ži na objed­ná­va­nie taxí­kov.

Môžeš sa tešiť — najb­liž­šie LTA je už 29. júna

Ten­to­raz nebu­de hosť jeden, ale hneď dva­ja. Bohuš Hla­va­tý a Vla­di­mír Šafa­rín ti pre­zra­dia, ako vytvo­riť úspeš­ný ver­nost­ný prog­ram. Vďa­ka nemu doká­žu pre­dať viac lís­tkov onli­ne ako rakús­ke stre­dis­ká.

Príď si po skú­se­nos­ti z pra­xe od úspeš­ných líd­rov vo svo­jej pro­fe­sii, spoz­naj nových ľudí a zaži jedi­neč­nú atmo­sfé­ru. Bol by v tom čert, aby sa na teba nie­čo nena­le­pi­lo.

Vidí­me sa 29. júna 2016. Neza­bud­ni sa regis­tro­vať.

zdroj: tla­čo­vá sprá­va, zdroj foto­gra­fií: lts.sk

Pridať komentár (0)