Let´s talk about: Ako vytvo­riť úspešný ver­nostný prog­ram?

Michal Sorkovský / 28. júna 2016 / Business

Sedem krát spadni a osem krát vstaň. Toto japon­ské prí­slo­vie je typické pre každú cestu k úspe­chu. Odvážne roz­hod­nu­tia, pokusy, chyby, omyly. Tým všet­kým si musíš prejsť, ak chceš niečo dosiah­nuť. Exis­tuje však skratka. Volá sa infor­má­cie – skú­se­nosti.

Odkiaľ vziať infor­má­cie a skú­se­nosti? Na odbor­ných kon­fe­ren­ciách ich náj­deš málo­kedy. Buď nejdú do hĺbky alebo nepos­ky­tujú pries­tor na dis­ku­siu.

V Blu­e­webe majú oči otvo­rené, stre­tá­vajú sa s mno­hými úspeš­nými ľuďmi, a radi budujú dobré vzťahy. Od dob­rých vzťa­hov je len krô­čik k spo­lu­práci. Oslo­vili ich s ponu­kou na spo­lu­prácu a vznikli:

Let´s talk about – dis­kusné stret­nu­tia úspeš­ných e-sho­pá­rov, úspeš­ných pod­ni­ka­te­ľov z on-line sveta, obchodu

  • na kaž­dom stret­nutí je pozvaní hosť, a to nie hoci­jaký. Mar­tin Štrba z Mar­ti­nusu, Tomáš Sroka zo Zľa­vo­matu sú mená, ktoré v online pod­ni­kaní uro­bili do Slo­ven­ska dieru;
  • mode­rá­to­rom je Michal Poppe, spo­lu­ma­ji­teľ Blu­e­webu;
  • v sále s kapa­ci­tou do 50 miest môže každý zúčast­nený polo­žiť hos­ťovi otázku osobne alebo pro­stred­níc­tvom chat apli­ká­cie;
  • stret­nu­tia pre­bie­hajú v Banke Žilina, kapa­cita sály je 50 miest, dostup­nosť ukáž­ková;
  • časový roz­sah 2 hodiny umožní vyž­mý­kať z hosťa všetky infor­má­cie a skú­se­nosti.

CDRabPtUUAEGB6w

Už je za nami nie­koľko prvých LTA-čiek, nech sa páči – malá ochut­návka

LTA č. 1 s Mar­ti­nom Štr­bom:

Mar­ti­nus má 600 dodá­va­te­ľov. Táto infor­má­cia spus­tila na 1. LTA lavínu otá­zok súvi­sia­cich s aktu­ali­zá­ciou skla­do­vých zásob, objed­ná­va­ním tovaru, logis­ti­kou a zákaz­níc­kym ser­vi­som. Mar­tin Štrba sypal fakty ako z rukáva a so zará­ža­jú­cou otvo­re­nos­ťou.

Zamest­na­nec Mar­ti­nusu zodvihne denne v logis­tike 1,5 tony a vybaví pri­bližne 500 objed­ná­vok. Napriek tomu sa firma môže pochvá­liť níz­kou fluk­tu­áciou. Môžu za to aj bene­fity a prí­jemná, otvo­rená, pra­covná kul­túru.

6 dní je doda­cia doba, ktorú vám budú zákaz­níci akcep­to­vať. Aspoň na Slo­ven­sku. Zákaz­níci v Čechách sú nároč­nejší. Viac porov­ná­vajú cenu a poža­dujú kratší ter­mín doda­nia.

Per­so­na­li­zá­ciu na webe ovláda e-shop Mar­ti­nus-u od prvej náv­števy. Mar­tin Štrba pre­zra­dil ako ju rie­šia v news­lett­roch, aké apli­ká­cie pou­ží­vajú, ako postu­pujú. Počú­vať, aké prob­lémy rieši naj­väčší e-shop na Slo­ven­sku bol obrov­ský záži­tok.

Mar­ti­nus má silný brand. Pomáha im v kaž­dom smere. Naprí­klad aj pri pri­jí­maní zamest­nan­cov. Firma sa umiest­ňuje medzi naj­že­la­nej­šími zamest­ná­va­teľmi. Silný brand si však musíte zaslú­žiť. Mar­ti­nus sa posta­vil za Alfa Bio, štrajk uči­te­ľov. Nebojí sa pove­dať svoj názor.

LTA č. 2 s Tomá­šom Sro­kom:

Tomáša nemusí poznať každý. Stál však za úspeš­nými a zná­mymi pro­jektmi, ktoré dnes využíva mnoho ľudí. Pod­ni­kať začať veľmi mladý. Spolu so spo­lu­žiakmi zalo­žil firmu WMS s.r.o., ktorá tov­rila weby a e-shopy. Neskôr spus­til por­tál Zarohom.sk, kotrý úspešne pre­dal.

V extrémne krát­kom čase pomo­hol vybu­do­val Zľa­vo­mat, úspešnú firmu, s nie­koľ­kými desiat­kami zamest­nan­cov.

Sám hovorí, že to bol výsle­dok tvr­dej práce a najmä práce s ľuďmi: „Nie­kto si môže pomys­lieť, že so Zľa­vo­ma­tom sme zachy­tili módnu vlnu a úspech pri­šiel sám od seba. V sku­toč­nosti je za tým, ale veľmi veľké množ­stvo práce a vyda­nej ener­gie. Doká­zali sme vys­kla­dať šikovný tím ľudí, zís­kať si dôveru zákaz­ní­kov a sprá­vať sa férovo ku svo­jim obchod­ným par­tne­rom.” Dnes pra­cuje na roz­voji služby Lif­tago na Slo­ven­sku, ktorá slúži na objed­ná­va­nie taxí­kov.

Môžeš sa tešiť — najb­liž­šie LTA je už 29. júna

Ten­to­raz nebude hosť jeden, ale hneď dvaja. Bohuš Hla­vatý a Vla­di­mír Šafa­rín ti pre­zra­dia, ako vytvo­riť úspešný ver­nostný prog­ram. Vďaka nemu dokážu pre­dať viac lís­tkov online ako rakúske stre­diská.

Príď si po skú­se­nosti z praxe od úspeš­ných líd­rov vo svo­jej pro­fe­sii, spoz­naj nových ľudí a zaži jedi­nečnú atmo­sféru. Bol by v tom čert, aby sa na teba niečo nena­le­pilo.

Vidíme sa 29. júna 2016. Neza­budni sa regis­tro­vať.

zdroj: tla­čová správa, zdroj foto­gra­fií: lts.sk

Pridať komentár (0)