Bratislavskí cyklisti ukázali, čo si myslia o parkovaní áut na cyklochodníkoch

Linda Cebrová / 11. októbra 2018 / Zo Slovenska

  • Par­ko­va­nie na cyk­lo­chod­ní­koch je v Bra­ti­slave priam no­vým špor­tom
  • Cyk­listi sa preto roz­hodli dať ne­dis­cip­li­no­va­ným vo­di­čom na­ozaj kre­a­tívnu prí­učku
zdroj: Facebook/Útrapy Bratislavského cyklistu
  • Par­ko­va­nie na cyk­lo­chod­ní­koch je v Bra­ti­slave priam no­vým špor­tom
  • Cyk­listi sa preto roz­hodli dať ne­dis­cip­li­no­va­ným vo­di­čom na­ozaj kre­a­tívnu prí­učku

Cyk­lis­tika v Bra­ti­slave je ad­re­na­lí­nový šport, na ktorý sa však od­hod­láva čo­raz viac ľudí. V meste po­ma­lým tem­pom pri­bú­dajú spolu s no­vými výš­ko­vými bu­do­vami aj krat­šie či dl­h­šie úseky, nie­kedy aj bi­zar­ných cyk­lo­chod­ní­kov. Tie však často ne­slú­žia len cyk­lis­tom, ale aj vo­di­čom áut. Pre­dov­šet­kým vo­zid­lám zá­so­bo­va­nia, ktoré vi­dia ze­lené pruhy cyk­lo­trasy ako ide­álne miesto na za­sta­ve­nie či par­ko­va­nie.

Ta­kýchto prí­pa­dov pri­búda čo­raz viac. Po­stupne sa tak za­čali na zná­mej fa­ce­bo­oko­vej stránke Út­rapy Bra­ti­slav­ského cyk­listu ob­ja­vo­vať fotky vo­di­čov, ktorí si ro­bia z cyk­lot­rás par­ko­visko, aby za­žili as­poň akú-takú ve­rejnú hanbu. Na­koľko boj proti ta­kýmto vo­di­čom je ča­sto­krát márny, cyk­listi sa roz­hodli na ne­us­tále sa zhor­šu­júcu si­tu­ácia re­a­go­vať v skutku kre­a­tív­nym spô­so­bom. Po vzore ich ko­le­gov z mesta Stutt­gart uká­zali, čo si o par­ko­vaní na cyk­lo­tra­sách na­ozaj mys­lia.

Za 5 ro­kov sa po­čet cyk­lis­tov viac ako zdvoj­ná­so­bil

Sved­čia o tom vý­sledky toh­to­roč­ného sčí­ta­nia cyk­lis­tov v hlav­nom meste, ktorý uro­bila Cyk­lo­ko­alí­cia. Naj­vyšší, viac ako dvoj­ná­sobný ná­rast po­čtu pre­chá­dza­jú­cich cyk­lis­tov, Cyk­lo­ko­alí­cia za­zna­me­nala na Ra­čian­skom mýte (+172%), v lo­ka­lite Ka­men­ného ná­mes­tia (+138%), Ša­fá­ri­kovho ná­mes­tia (+136%), v do­tyku Mosta Apollo s cyk­lo­tra­sou Pri­bi­nova (+126%), Tr­nav­skom mýte (+108%) a v Petr­žalke na prie­chode od Chor­vát­skeho ra­mena cez Ru­sov­skú cestu (+99%).

„Teší nás, že naše ak­ti­vity mo­ti­vujú stále viac oby­va­te­ľov v Bra­ti­slave pre­sad­núť na bi­cy­kel a od­ľah­čiť tak au­to­mo­bi­lové záp­chy a MHD. Zá­ro­veň sa po­tvr­dili zis­te­nia zo za­hra­ni­čia – tam, kde vzni­kajú nové cyk­lo­trasy, vi­díme naj­vyšší ná­rast po­čtu cyk­lis­tov. Dô­ka­zom je bez­pečná, od­de­lená cyk­lo­trasa z Petr­žalky cez Starý most až po Ná­mes­tie SNP, v kto­rej ko­ri­dore sme za­zna­me­nali naj­vý­raz­nejší ná­rast,” uvie­dol Da­niel Du­riš, pre­zi­dent Cyk­lo­ko­alí­cie.

Po­čet cyk­lis­tov podľa jed­not­li­vých ro­kov

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (1)
zdroj: cyk­lo­ko­alí­cia

 

V Bra­ti­slave je jasne vi­dieť, že aj drobné a lacné opat­re­nia (ako napr. vy­zna­če­nie cyk­lop­rie­chodu alebo pro­ti­smeru pre cyk­lis­tov) ro­bia cyk­lo­dop­ravu at­rak­tív­nej­šiu a zá­ro­veň umož­ňujú cyk­lis­tom pre­ko­nať ba­ri­éry na ich do­chádz­ko­vých tra­sách. Ne­mali by sme však za­spať na vav­rí­noch, na­koľko je po­trebné tla­čiť na kom­pe­tent­ných, aby o roz­voji cyk­lo­dop­ravy v meste nie len ho­vo­rili, ale sľuby re­a­li­zo­vali aj v praxi. Ak chceš ve­dieť, kde všade sa v hlav­nom meste mô­žeš vo­ziť po cyk­lo­tra­sách bez­pečne, stiahni si ap­li­ká­ciu Cyk­lo­trasy.Bra­ti­slava.

Pridať komentár (0)