Marika sa z Londýna vrátila na Slovensko, kde založila značku združujúcu dizajnérske talenty

Linda Cebrová / 10. augusta 2018 / Zo Slovenska

zdroj: archív:Marika Gardonová
  • Mladú Slo­ven­sku jej cit pre vkusný a poc­tivý di­zajn pri­vie­dol až k vlast­nému e-shopu
  • Dnes ve­die značku NURA, pod kto­rou náj­deš ručne ro­bené šperky od rôz­nych ši­kov­ných di­zaj­né­rov

Ma­rika Gar­do­ňová po­chá­dza z Pú­chova, no vzde­lá­va­nie ju pri­viedlo do Lon­dýna, kde štu­do­vala Eko­nó­miu na Uni­ver­sity of Lon­don. Ne­skôr pra­co­vala v rôz­nych od­vet­viach: in­ves­tič­nom ban­kov­níc­tve, fas­hion-tech a tech star­tu­poch (Barc­lays Ca­pi­tal, Not Just a La­bel, LYST, Vi­su­alDNA). Po ná­vrate na Slo­ven­sko viedla je­den di­zaj­nový ob­chod v Bra­ti­slave, z kto­rého sa na­po­kon roz­hodla od­ísť a vy­tvo­riť mul­tib­rand e-shop NURA.

“Vždy som mala v práci rada rôz­no­ro­dosť úloh a mož­nosť skú­šať rôzne vý­zvy, NURA mi toto umož­ňuje,” ho­vorí Ma­rika pre Star­ti­tup.

Aj keď Ma­rika toho veľa pre­ces­to­vala, vždy sa plá­no­vala vrá­tiť na Slo­ven­sko. Na ne­jaký čas ju na­s­päť pri­viedla práca pre lon­dýn­sky tech­no­lo­gický star­tup. Do­stala na sta­rosť vy­bu­do­va­nie po­bočky v Bra­ti­slave. Vtedy zis­tila, že Bra­ti­slava sa za tých 6 ro­kov zme­nila a pri tro­che snahy sa dá aj tu nájsť zo­pár prí­jem­ných miest na ži­vot.

Ma­rika mala vždy blízko ku kva­lit­ným di­zaj­nér­skym pro­duk­tom. “Mys­lím, že keď člo­vek vie, že jeho ná­hr­del­ník vy­ro­bil kon­krétny ši­kovný člo­vek, ktorý do neho dal nie­len svoju ručnú prácu a tvo­ri­vosť, ale aj roky štú­dií a expe­ri­men­to­va­nia, tak má z jeho no­se­nia úplne iný po­cit,” ho­vorí Ma­rika.

Aj sama Ma­rika ta­kéto pro­dukty vy­hľa­dá­vala, no ne­našla žiadne miesto, kde by bol vý­ber šper­kov s jed­not­nou es­te­ti­kou. “Exis­tuje mnoho por­tá­lov, kde náj­dete vý­robky, di­zaj­né­rov, často sú ale po­mie­šané spolu s “hobby vý­rob­cami” alebo sú na­toľko štý­lovo roz­ma­nité, že si člo­vek s vy­hra­ne­ným vku­som len ťažko nájde to svoje,” kon­šta­tuje Ma­rika.

 

Idea, ktorá viedla ku vzniku e-shopu NURA, bola ušet­riť čas ur­či­tej sku­pine ľudí a zdru­žiť šper­ká­rov a di­zaj­né­rov, ktorí majú v po­nuke kva­litné a nad­ča­sové šperky.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (7)
zdroj: ar­chív:Ma­rika Gar­do­nová

“Vá­hala som kvôli dobre zná­mym šta­tis­ti­kám, ktoré uvá­dzajú, že 70 % no­vých pro­jek­tov zlyhá (nie­ktoré uvá­dzajú aj 90 %). Ako ”eko­nóm” sa sna­žím po­čú­vať skôr moju ra­ci­onálnu stránku, ale na­po­kon som si po­ve­dala, že po­čúv­nem srdce a in­ves­tu­jem svoj čas a prácu do tohto pro­jektu, vy­skú­šam a uvi­dím. A za­tiaľ mô­žem po­ve­dať, že ne­ľu­tu­jem. Je úžasné sle­do­vať rásť “vlastné dieťa” aj keď to pri­náša veľa ná­mahy a, sa­moz­rejme, rá­tam aj s tým, že toto ne­bude moja po­sledná práca,” ho­vorí o roz­behu biz­nisu Ma­rika.


NURA je o ori­gi­nál­nych, kva­lit­ných a nad­ča­so­vých šper­koch, ktoré spája ur­čitá es­te­tika, na­zvime to mi­ni­ma­liz­mus (aj keď toto slovo sa čo­raz viac po­u­žíva na ozna­če­nie ho­ci­čoho).

“Sna­žíme sa vy­be­rať pro­dukty, ktoré vy­dr­žia roky a člo­vek ich aj roky bude chcieť no­siť, pre­tože to nie sú se­zónne zá­le­ži­tosti ale kúsky, ktoré sú kva­litné, ľahko kom­bi­no­va­teľné a na­vr­hnuté tak, aby ne­pod­lie­hali rýchlo sa me­nia­cim tren­dom,” opi­suje Ma­rika.

Ta­kéto pro­dukty sa po­tom môžu na­zý­vať aj etické alebo vy­rá­bané udr­ža­teľ­ným spô­so­bom, keďže nie sú na jedno po­u­ži­tie a pro­ces ich tvorby ne­za­ťa­žuje naše ži­votné pro­stre­die ani ne­vy­ko­ris­ťuje pra­covnú silu roz­vo­jo­vých kra­jín. Tento fak­tor je pre tím NURA ob­zvlášť dô­le­žitý.


Každý šperk, ktorý NURA po­núka, je ručne ro­bený, či už priamo di­zaj­né­rom alebo skú­se­nými šper­kármi, s kto­rými di­zaj­nér spo­lu­pra­cuje. Každý kú­sok je teda ori­gi­nál, každý prejde ru­kami nie­koho, kto do jeho vý­roby dáva cit a lásku a roky štú­dia alebo me­siace expe­ri­men­to­va­nia.

Šperky sú vy­rá­bané z rôz­nych dra­hých aj bež­nej­ších ko­vov. Di­zaj­néri sa väč­ši­nou špe­cia­li­zujú na 1 alebo 2 ma­te­riály. Na NURA náj­deš šperky zo zlata, striebra, po­zlá­te­ného striebra, medi, mo­sa­dze alebo ne­hr­dza­ve­jú­cej ocele.

 

 


Ak máš ta­lent a am­bí­ciu, pre NURA mô­žeš tvo­riť aj ty. V NURA stále hľa­dajú no­vých ši­kov­ných di­zaj­né­rov. Mal by si sa však sto­tož­ňo­vať s ur­či­tými hod­no­tami, akými sú nad­ča­sový a mi­ni­ma­lis­tický di­zajn, poc­tivá a kva­litná ručná vý­roba, ale aj ce­nová do­stup­nosť a ur­čitá ori­gi­na­lita.

Pridať komentár (0)