Obnova najvzácnejšej budovy bratislavskej Cvernovky je na spadnutie

  • V priebehu niekoľkých týždňov začne obnova objektu Pradiarne 1900
  • Dbá sa aj na budovy v tesnej blízkosti Pradiarne
  • Pradiareň by mala byť dominantou novej štvrte Zwirn
pradiaren_vecer2
Ar­chi­tekti Bouda Ma­sár/ar­chinfo.sk
  • V priebehu niekoľkých týždňov začne obnova objektu Pradiarne 1900
  • Dbá sa aj na budovy v tesnej blízkosti Pradiarne
  • Pradiareň by mala byť dominantou novej štvrte Zwirn

Obnova v plnom prúde

Práce na obnove Pradiarne sa začnú už v priebehu najbližších týždňov. Začalo sa s čistením prístavieb, odstraňovaním technických, dopravných a estetických nedostatkov na budovách, ktoré boli v priebehu rokov k Pradiarni pristavené. Celá budova počas najbližších mesiacov nadobudne vizuál, ktorý bude dbať aj na jej historickú podobu, ktorú jej kedysi vdýchol jej pôvodný architekt David V. Junk. Nový dizajn má na starosti Ateliér Bouda Masár, ktorý sa poztaral aj o rekonštrukciu Bratislavského hradu.

Ako informoval internetový portál Bratislava dnes, dominantným prvkom Pradiarne 1900 budú pôvodné liatinové stĺpy a betónové klenbičky. Tie spolu s kotevnými platňami na fasáde a schodiskami prejdú obnovou pod dohľadom architektov a Krajského pamiatkového úradu. Historický odkaz doplnia aj repliky chladiarenských veží pri vstupe do budúcich podzemných garáží.

Pro­jekt ob­novy vy­z­dvi­huje hod­noty a po­ten­ciál ob­jektu Pra­diarne ot­vo­re­ním pries­toru a pri­zna­ním in­dus­triál­nych prv­kov v in­te­ri­éri. Nadš­tan­dardná svetlá výška viac ako 4 metre umož­ňuje vy­tvo­re­nie ga­lé­ri­ových pries­to­rov. Sub­tílne ori­gi­nálne lia­ti­nové stĺpy umoc­ňujú po­cit veľ­ko­ry­sého pries­toru.

No­vo­vyt­vo­rené pries­tory však budú zá­ro­veň spĺňať ener­ge­tické štan­dardy triedy A a budú dis­po­no­vať cer­ti­fi­kátmi BRE­EAM Excel­lent, ktoré ga­ran­tujú in­ves­to­rovi i kli­en­tom nízke pre­vádz­kové ná­klady.„Spo­je­ním cit­li­vej re­kon­štruk­cie jed­nej z mála tech­nic­kých pa­mia­tok v Bra­ti­slave a naj­vyš­ších tech­no­lo­gic­kých štan­dar­dov vzniknú v bý­va­lej Pra­diarni ab­so­lútne uni­kátne a kre­a­tívne pries­tory, ktoré budú tvo­riť zá­ro­veň jednu z do­mi­nánt no­vej štvrte,“ chváli ná­vrh pro­jek­tová ma­na­žérka YIT Slo­va­kia Sta­ni­slava Pau­lí­ková.

V zmysle pa­miat­ko­vej ob­novy dôjde aj k zmene sú­čas­ného vzhľadu okien na tvar, ktorý bol príz­načný pre tzv. tretiu sta­vebnú etapu ob­jektu. Nad rá­mec pa­miat­ko­vej ochrany pri­stú­pil in­ves­tor k roz­hod­nu­tiu re­špek­to­vať ob­jekt Si­lo­cen­trály ako in­teg­rál­nej sú­časti ob­jektu Pra­diarne, v kto­rej by mal vznik­núť pries­tor pre ka­via­reň a kon­gre­sovú sálu.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech