Používanie mobilov bude na slovenských základných školách obmedzené

Mária Ambrozová / 22. októbra 2018 / Zo Slovenska

Žiaci ich budú môžcť po­u­ží­vať už len ako učebnú po­môcku

A je to tu. Po vzore Fran­cúz­ska aj Slo­ven­sko ob­me­dzí najm­lad­ším žia­kom po­u­ží­va­nie mo­bil­ných te­le­fó­nov po­čas vy­učo­va­nia. Za­tiaľ čo kra­jina gal­ského ko­húta so svo­jim zá­ka­zom prišla v ra­di­kál­nej­šom znení (smart­fóny tu ne­smú po­u­ží­vať deti v ma­ter­ských, na zá­klad­ných a dob­ro­voľne aj na stred­ných ško­lách a ani po­čas pre­stá­vok; viac si pre­čí­taš TU), my doma za­čí­name o niečo po­mal­šie. Podľa in­for­má­cií te­raz.sk priamo z Mi­nis­ter­stva škols­tva SR, bude dieťa môcť po­u­žiť mo­bilný te­le­fón iba v odô­vod­ne­ných prí­pa­doch so sú­hla­som vy­uču­jú­ceho, tried­neho uči­teľa, ria­di­teľa alebo jeho po­ve­re­ného zá­stupcu.

Hoci už dnes nie­ktoré školy majú v svo­jich sta­nová uve­dené, že žiaci ne­smú po­čas vy­učo­va­nia po­u­ží­vať svoje mo­bilné te­le­fóny, iné im to na­opak po­vo­ľujú bez ob­me­dze­nia. Aj po za­ve­dení no­vinky na slo­ven­ských zá­klad­ných ško­lách budú môcť žiaci mo­bily vy­uží­vať pri vý­učbe ako po­môcku, no re­zort škols­tva upred­nost­ňuje kvôli veľ­kosti ob­ra­zo­viek vy­uží­va­nie tab­le­tov, pri kto­rých ne­plá­nuje za­viesť ob­me­dze­nia.

Zdroj: te­raz.sk

Pridať komentár (0)