Ryanair ruší možnosť zobrať si zadarmo na palubu batožinu do 10 kilogramov

  • Cestujúci aerolinky Ryanair si budú môcť na palubu vziať len malú tašku
  • Tú môžu umiestniť pod sedadlo pred sebou
  • Cena za batožinu do 10 kilogramov sa bude pohybovať od 6 do 10 eur.
let
Pixabay
  • Cestujúci aerolinky Ryanair si budú môcť na palubu vziať len malú tašku
  • Tú môžu umiestniť pod sedadlo pred sebou
  • Cena za batožinu do 10 kilogramov sa bude pohybovať od 6 do 10 eur.

Írska nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair od novembra zruší svoju dlhodobú prax povoľovať príručnú batožinu do 10 kilogramov. Ryanair zmenu zdôvodnil meškaniami, ktorá podľa neho spôsobujú cestujúci s príliš veľkým množstvom príručnej batožiny. Za batožinu strednej veľkosti do 10 kilogramov cestujúci najnovšie zaplatí 6 až 8 eur, ak ju budú chcieť uzamknúť do priestoru nad hlavou. Ak sa bude nachádzať v batožinovom priestore cena bude 8 až 10 eur.

Všetky konkurenčné aerolinky EasyJet, Wizz Air a Norwegian Air Shuttle v súčasnosti povoľujú celkom zadarmo stredne veľkú príručnú batožinu pre lety na krátke vzdialenosti, napísala agentúra Reuters. Ryanair si však od chystaného opatrenia žiadne dodatočné príjmy nesľubuje. Firma tiež uviedla, že zvýši povolené rozmery pre všetky typy batožiny.

Níz­ko­ná­kla­dová le­tecká spo­loč­nosť Ry­anair začiatkom leta 2018 ozná­mila po­kles svo­jich zis­kov o 20 % na 319 mi­li­ó­nov eur, pri­čom naj­väčší ka­meň úrazu vidí v zvy­šo­vaní cien pa­liva (z 50 na 80 do­lá­rov za ba­rel) a ná­kla­doch na platy pi­lo­tov, ktorí navyše začali počas tohtoročnej letnej sezóny vo veľkom štrajkovať.

Mi­chael O’Le­ary, vý­konný ria­di­teľ spo­loč­nosti, po­tvr­dil, že po­kles oča­ká­vali. A práve ru­še­nie ďal­ších le­tov pre Ry­anair pri­náša nové ná­klady v po­dobe kom­pen­zá­cií svo­jich zá­kaz­ní­kov za de­siatky mi­li­ó­nov eur. Aj na­priek ne­prí­jem­nos­tiam Ry­anair aj na­ďa­lej oča­káva, že tento rok splní svoj cieľ a do­siahne kon­co­ročný zisk 1,25 – 1,35 mi­liárd eur.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech