Slováci vyčarovali z ton šrotu plne funkčné lokomotívy pre Azerbajdžanské železnice

TS / 14. septembra 2018 / Zo Slovenska

zdroj: ŽOS Zvolen/event2all
  • Prvé dve lo­ko­mo­tívy rady ČME-3, ktoré do zvo­len­ských Že­lez­nič­ných opra­vovní a stro­jární, a.s. pri­viezli na pre­lome ap­ríla a mája tohto roku v de­z­olát­nom stave z Azer­baj­džanu, už majú svoju novú tvár
  • Azer­baj­džan­ské že­lez­nice si slo­ven­skú spo­loč­nosť vy­brali na to, aby kom­pletne zre­kon­štru­ovali a vy­ko­nali ge­ne­rálnu opravu týchto lo­ko­mo­tív

Ná­kladná re­kon­štruk­cia lo­ko­mo­tív rady ČME-3, ktoré boli vy­ro­bené kon­com osem­de­sia­tych ro­kov mi­nu­lého sto­ro­čia, trvala tak­mer 5 me­sia­cov. Kvôli oprave ab­sol­vo­vali ná­ročnú, tri­ti­síc­ki­lo­met­rovú trasu z azer­baj­džan­ského Baku cez Gru­zín­sko a Ukra­jinu až do Zvo­lena nie­len po že­lez­nici, ale aj lo­ďou. „Vzhľa­dom k alar­mu­jú­cemu stavu lo­ko­mo­tív pri prí­chode do Čier­nej nad Ti­sou bolo vy­vi­nuté veľké úsi­lie za­mest­nan­cov na do­dr­ža­nie ter­mí­nov odo­vzda­nia a zá­ro­veň aj kva­lity opravy,“ po­ve­dal ge­ne­rálny ria­di­teľ ŽOS Zvo­len, a.s. Ing. Ro­man Pa­laj. Podľa jeho slov na re­kon­štruk­cii pra­co­valo pri­bližne 50 za­mest­nan­cov a bolo na nej od­pra­co­va­ných viac ako 7.000 ho­dín.

Prvé dva kusy z cel­kovo pia­tich lo­ko­mo­tív pre Azer­baj­džan­ské že­lez­nice tak v prie­behu nie­koľ­kých me­sia­cov zís­kali úplne nový vzhľad a sú pri­pra­vené na plnú zá­ťaž. Sú to­tiž ur­čené na ťažký po­sun v sta­ni­ciach, rop­ných ter­mi­ná­loch a prí­sta­voch Kas­pic­kého mora. Ná­klady na opravy sa kvôli zlému tech­nic­kému stavu a ne­kom­plet­nosti lo­ko­mo­tív po­čí­tali na stá­ti­síce eur.

„Teší nás, že si Azer­baj­džan­ské že­lez­nice vy­brali práve ŽOS Zvo­len, a.s. ako par­tnera na túto ná­ročnú úlohu. V re­la­tívne krát­kom čase sme zde­vas­to­vané lo­ko­mo­tívy uviedli do ži­vo­ta­schop­ného a sto­per­cen­tne funkč­ného stavu. Táto funkč­nosť bude pri do­dr­žaní štan­dar­dov údržby za­cho­vaná mi­ni­málne najb­liž­ších 15 ro­kov.

Do sveta sme po­slali jasný sig­nál, že Slo­váci sa do­kážu po­pa­so­vať aj s ta­ký­mito vý­zvami, a to k ab­so­lút­nej spo­koj­nosti za­hra­nič­ného za­dá­va­teľa,“ do­dal Pa­laj. Ako sám po­tvr­dil, zá­kazky ŽOS Zvo­len od za­hra­nič­ných kli­en­tov pre­vy­šujú tie štátne.

Zdroj: TS

Pridať komentár (0)