Slovenka precestovala Island takmer zadarmo. Takto sa jej to podarilo

Marianna Mikešová / 25. júna 2018 / Rozhovory

  • Mnohí sní­vajú o ces­to­vaní a ob­ja­vo­vaní sveta, no ne­ve­dia sa od­hod­lať
  • Pri­tom je toľko mož­ností, ako ces­to­vať po­merne lacno a aj popri oby­čaj­nej práci v kan­ce­lá­rii
  • Da­niela sa takto jed­no­du­cho vy­brala ro­biť dob­ro­voľ­níčku na Is­land a za­žila úžasné dob­ro­druž­stvo
zdroj: Polar girl Photography
  • Mnohí sní­vajú o ces­to­vaní a ob­ja­vo­vaní sveta, no ne­ve­dia sa od­hod­lať
  • Pri­tom je toľko mož­ností, ako ces­to­vať po­merne lacno a aj popri oby­čaj­nej práci v kan­ce­lá­rii
  • Da­niela sa takto jed­no­du­cho vy­brala ro­biť dob­ro­voľ­níčku na Is­land a za­žila úžasné dob­ro­druž­stvo

Na­ozaj ne­platí, že pl­niť si ces­to­va­teľ­ské sny mô­žeš až po tom, ako zís­kaš skvelú fre­e­lan­cer­skú prácu alebo za­ro­bíš kopu pe­ňazí. Dá sa to hneď te­raz a skve­lým spô­so­bom, ako na to, môže byť na­prí­klad dob­ro­voľ­níc­tvo. Nie­lenže tak spra­víš dobrý sku­tok a po­mô­žeš tam, kde je to po­trebné, ale mô­žeš spoz­nať nové miesta lac­nej­šie. Vra­víš si, že predsa pra­cu­ješ a na ta­kéto niečo mô­žeš za­bud­núť? Slo­venka Danka sa roz­hodla pod­nik­núť dob­ro­druž­stvo na­priek tomu, že má kla­sickú prácu v of­fice.

I got my very first ca­mera when I was 10 years old. I still re­mem­ber how exci­ted I used to be eve­ry­time my mum took films to the lo­cal store and we wai­ted for pho­tog­raphs. It se­ems al­most un­be­lie­vable in the age of di­gi­tal pho­tog­raphy. I fell for pho­tog­raphy 2 years ago again. Since then I use m43 ca­me­ras and love it. It is al­most the same fe­e­ling except no need to wait for the pic­tu­res any more. What ins­pi­res you to go out and take pic­tu­res?🐣and Happy Eas­ter eve­ry­one🌼 ↠ ↠ ↠ #girlst­hat­wan­der #vi­su­al­life #tra­ve­lin­la­dies #rad­girls­col­lec­tive #lu­mixg80 #chan­gingp­ho­tog­raphy #dnes­ces­tu­jem #girl­swith­ca­me­ras #pho­tog­raphy #lr_gat­her #pa­naczsk #whps­ho­woff #mir­ror­less­ge­eks #girl­sa­roundt­he­world #tra­vel­girl­diary

Prís­pe­vok, ktorý zdieľa Da­niela❄️ (@po­lar.girl),

Dob­ro­voľ­níc­tvo sa pri­tom ne­musí tý­kať len kra­jín tre­tieho sveta, ale aj ta­kej zau­jí­ma­vej des­ti­ná­cie, akou je Is­land. Tento ča­ro­vný os­trov ohňa a ľadu si vy­brala aj preto, že pod­ľahla kráse se­ver­ských kra­jín. Už po­čas štú­dia na vy­so­kej škole a po ňom istý čas žila vo Švéd­sku, dnes už síce žije v Bra­ti­slave, no pra­cuje pre fín­sku firmu, takže se­ver je v jej ži­vote stále prí­tomný. Každú možnú prí­le­ži­tosť vy­užije na to, aby mohla pre­skú­mať ďal­šiu vy­snenú kra­jinu.

Po­tre­bo­vala som na ne­jaký čas vy­pnúť od po­čí­tača a vždy som chcela vy­skú­šať prácu dob­ro­voľ­níka. Na in­ter­nete je dnes ko­pec mož­ností a strá­nok, kde si člo­vek nájde čo by ho ba­vilo. Ja som si na­šla pro­jekt cez www.wor­ka­way.info. Je to vy­ni­ka­júci spô­sob, ako si mô­žeš tak­mer za­darmo vy­skú­šať ži­vot v cu­dzej kra­jine a pop­ri­tom ces­to­vať. No a Is­land som si vy­brala najmä kvôli prí­rode. Bola som tu pred­tým ako tu­rista a táto kra­jina ma tak oslo­vila, že mi bola jasné, že sa sem mu­sím vrá­tiť. Oslo­vila som jednu ro­dinu a strá­vila s nimi tak­mer me­siac na ma­lič­kej farme na juhu os­trova,“ po­ve­dala Danka.

Sum­mer is of­fi­cially here. I’m more of a win­ter per­son which I don’t un­ders­tand be­cause I was born in July but re­ally lo­oking for­ward for some sunny days by the sea. Ha­ven’t been on a pro­per sum­mer ho­li­day for a long time so next week we fly to Gre­ece for a true girl ge­ta­way. Let’s see if it can beat north💦 ↠ ↠ ↠ #whe­ni­ni­ce­land #be­y­ondt­he­lands_ #theg­re­at­north #da­met­ra­ve­ler #al­pi­ne­ba­bes #eart­hout­do­ors10k #earth_shotz #alwa­y­se­x­plore #folk­life #fo­re­ver­na­ture #roam247 #won­der­more #wo­men­who­ex­plore #won­der­fulp­la­ces #wil­der­ness­na­tion #no­ma­dict #uni­la­dad­ven­ture #tra­vel­girls #rad­girls­life #mys­to­po­ver #ex­plo­re­ou­re­arth #the­wan­derco

Prís­pe­vok, ktorý zdieľa Da­niela❄️ (@po­lar.girl),

Ol­dest swim­ming pool in Ice­land po­we­red by hot wa­ter from Ey­jaf­jal­la­jo­kull vol­cano💦🗻 ↠ ↠ ↠ #ro­amt­hep­la­net #won­der­more #tourt­hep­la­net #ex­plo­re­ou­re­arth #ex­plo­ringt­heg­lobe #we­li­ve­to­ex­plore #ourp­la­net­daily #lets­go­so­me­where #dnes­ces­tu­jem #aga­meof10k #earth_shotz #ex­plo­re­more #theg­lo­be­wan­de­rer #wil­der­ness­na­tion #earth­vibe #folk­s­ce­nery #vi­su­al­so­fad­ven­ture #Out­do­or­To­nes #rsa_out­do­ors #al­la­bou­tad­ven­tu­res #well­tra­vel­led #eart­hout­do­ors #glo­bal­cap­ture #whe­ni­ni­ce­land #dis­co­ve­ri­ce­land #wa­ke­up­re­yk­ja­vik #al­li­ce­land #ins­pi­red­by­i­ce­land #ice­landt­ra­vel

Prís­pe­vok, ktorý zdieľa Da­niela❄️ (@po­lar.girl),

Me­siac na farme bol pre ňu ob­rov­ským zá­žit­kom, vy­skú­šala si, aké to je byť sama upro­stred krás­nej prí­rody ďa­leko od mesta, stresu a de­ad­li­nov. Denne 4 až 5 ho­dín pra­co­vala a ro­bila ma­nu­álne práce, ako kŕ­me­nie slie­pok či na­tie­ra­nie dreva, vo voľ­nom čase cho­dila na vý­lety. Je­diné, čo si mu­sela za­pla­tiť, bola le­tenka a au­to­bus z le­tiska. Mala tiež veľké šťas­tie, že ro­dina, u kto­rej bý­vala, pre­vádz­ko­vala malú ces­tovnú agen­túru. Vďaka tomu sa do­stala na miesta, kde by sama ni­kdy ne­mohla ísť. Vi­dela is­land­ské „high­lands“, bro­dila sa rie­kami v okolí v okolí Þórs­mörku, jaz­dila na snež­ných skút­roch po sopke Ey­jaf­jal­la­jökull, ktorá vy­buchla v roku 2010, kedy sa svet „do­zve­del“, že exis­tuje Is­land.

Un­der the hot stre­ams of Ey­jaf­jal­la­jökull 🗻 ↠ ↠ ↠ #whe­ni­ni­ce­land #eve­ry­da­y­i­ce­land #ro­amt­hep­la­net #won­der­more #tourt­hep­la­net #ex­plo­re­ou­re­arth #ex­plo­ringt­heg­lobe #lets­go­so­me­where #gre­at­north­col­lec­tive #earth­cap­ture #go­ne­out­do­ors #ro­am­toc­re­ate #mo­der­nout­do­ors #dnes­ces­tu­jem #sta­y­an­dwan­der #theg­lo­be­wan­de­rer #wil­der­ness­na­tion #earth­vibe #folk­s­ce­nery #vi­su­al­so­fad­ven­ture #Out­do­or­To­nes #rsa_out­do­ors #al­la­bou­tad­ven­tu­res #well­tra­vel­led #eart­hout­do­ors #glo­bal­cap­ture #ig_ice­land #wil­der­ness­ba­bes #girl­slo­vet­ra­vel #ice­landt­ra­vel @olym­pusczsk

Prís­pe­vok, ktorý zdieľa Da­niela❄️ (@po­lar.girl),

Is­land však nie je fas­ci­nu­júci len nad­po­zem­sky krás­nou kra­ji­nou, ale aj ta­moj­ším štý­lom ži­vota. „Ľu­dia tam žijú akosi po­mal­šie, majú čas na ro­dinu, pria­te­ľov a ni­kam sa ne­po­náh­ľajú. Ne­rie­šia zby­toč­nosti, lebo ťažko fy­zicky pra­cujú a aj tak sú akosi viac uvoľ­není. Pá­čilo sa mi, ako vy­cho­vá­vajú deti, tak trošku li­be­rálne, škan­di­náv­sky. Celý deň sa hrali vonku na trak­tore, na­há­ňali sa me­dzi koňmi a ov­cami, hrali na hu­dob­ných ná­stro­joch a kor­ču­ľo­vali sa po dome. Na­učila som sa, že nie je žiadna ka­ta­strofa byť tro­chu mokrý a špi­navý, aj keď je vonku 10 stup­ňov. Nie je tu dô­le­žité, čo máte na sebe, ani na akom aute jaz­díte,“ uviedla Danka.

Ako top miesta Danka ces­to­va­te­ľom od­po­rúča vo­do­pády Sel­ja­lands­foss a Skó­ga­foss, ktoré sú síce za­pla­vené tu­ris­tami, ale stále krásne. „Must see“ sú tiež pláž Re­y­nisf­jara Black Sand Be­ach, útesy Dyr­hó­laey, ľa­dov­cová la­gúna Jökul­sár­lón a ne­ďa­leká Dia­mond Be­ach. Uča­ro­vali jej tiež vo­do­pády Go­da­foss a Det­ti­foss, ale aj celý po­lo­os­trov Snæfells­nes na zá­pade os­trova. Po­da­rilo sa jej však vi­dieť aj miesta, kam sa ne­dos­tane každý, ako Kver­nu­foss, Glug­ga­foss a Bru­ar­foss. Danka tiež od­po­rúča stránku hot­po­ti­ce­land.com, kde náj­deš prí­rodné pra­mene a hot poty.

Ice­lan­dic na­ture ma­kes you feel so little🐜 ↠ ↠ ↠ #whe­ni­ni­ce­land #won­der­more #ex­plo­re­ou­re­arth #ex­plo­ringt­heg­lobe #na­kedp­la­net #dis­co­verg­lobe #eart­hof­fi­cial #earth­cap­ture #the­we­e­ko­nins­ta­gram #go­ne­out­do­ors #dis­co­ver­lands­cape #be­vi­su­al­ly­ins­pi­red #earth­pix #world­to­nes #dnes­ces­tu­jem #aga­meof10k #sta­y­an­dwan­der #earth_shotz #ex­plo­re­more #theg­lo­be­wan­de­rer #earth­vibe #folk­s­ce­nery #vi­su­al­so­fad­ven­ture #Out­do­or­To­nes #rsa_out­do­ors #al­la­bou­tad­ven­tu­res #well­tra­vel­led #eve­ry­da­y­i­ce­land #wa­ke­up­re­yk­ja­vik #ex­plo­re­con­test

Prís­pe­vok, ktorý zdieľa Da­niela❄️ (@po­lar.girl),

Have a great ho­li­days with your fa­mily and friends…and ho­pe­fully some snow too🌬 ↠ ↠ ↠ #whe­ni­ni­ce­land #to­pi­ce­landp­hoto #ro­ame­arth #won­der­more #ex­plo­ringt­heg­lobe #gre­at­north­col­lec­tive #na­kedp­la­net #dis­co­verg­lobe #eart­hof­fi­cial #earth­cap­ture #the­we­e­ko­nins­ta­gram #go­ne­out­do­ors #ro­am­toc­re­ate #mo­der­nout­do­ors #be­vi­su­al­ly­ins­pi­red #earth­pix #dnes­ces­tu­jem #earth_shotz #ex­plo­re­more #folk­s­ce­nery #glo­bal­cap­ture #be­y­ondt­he­lands_ #vi­su­als­hotz #nexts­top­na­ture #the­dis­co­ve­rer #out­side_pro­ject #the­mo­dern­da­y­ex­plo­rer #won­der­lus­ti­ce­land #hor­se­so­fi­ce­land #go­ne­a­wo­li­ce­land

Prís­pe­vok, ktorý zdieľa Da­niela❄️ (@po­lar.girl),

Zrejme nič z toho sa však ne­vy­rovná po­lár­nej žiari. Vi­dieť ju je však dosť o šťastí a tr­pez­li­vosti. „Pr­vý­krát som ju vi­dela v Nór­sku, keď sme si uro­bili vý­let za po­lárny kruh. Celý čas bolo za­mra­čené, cez deň pr­šalo a my sme za­čí­nali byť zú­falí, že od­ídeme do­mov skla­maní. Po­slednú noc sme 3 ho­diny stáli vonku v snehu a ča­kali, až sa uká­zala. Pa­mä­tám si, ako sme za­čali kri­čať a po­ska­ko­vať od šťas­tia. Fo­to­apa­ráty cva­kali z kaž­dej strany, ja som vtedy mala iba po­ži­čanú zrkad­lovku, ktorú som ne­ve­dela ovlá­dať. Nie­kedy vtedy som za­čala po­ku­ká­vať po vlast­nom fo­ťáku. Na Is­lande to bolo omnoho jed­no­duch­šie, mala som viac ako tri týždne a sta­čilo sa prejsť v noci v py­žame po dvore. Je to zá­ži­tok na celý ži­vot,“ spo­mína Danka.

Spo­je­nie ta­jom­nej a fas­ci­nu­jú­cej kra­jiny s mož­nos­ťou vi­dieť zá­zrak po­lár­nej žiari láka ces­to­va­te­ľov na ce­lom svete. Zrejme sa ešte ne­na­šiel člo­vek, kto­rého by pa­nen­ská prí­roda Is­landu ne­ohú­rila. No s pri­bú­da­jú­cimi tu­ris­tami je práve ne­dot­knutá prí­roda a uni­kát­nosť kra­jiny ohro­zená. Niet divu, že miestni za­čí­najú mať tu­ris­tov tak tro­chu v zu­boch, ak ná­ho­dou práve z tu­rizmu ne­žijú. Podľa Danky je dô­vo­dom, že Is­lan­ďa­nia ne­boli pri­pra­vení na taký ná­por, ne­majú na to pris­pô­so­bené ve­rejné so­ciálne za­ria­de­nia či par­ko­viská.

Ac­cor­ding to a folk tale, an arc­tic fox is run­ning far in the north and tou­ching the moun­tains with its fur, so that sparks fly off into the sky as the nort­hern lights🌌 I like folk ta­les🦊 ↠ ↠ ↠ #mitt­nord­norge #won­der­more #ex­plo­re­ou­re­arth #ex­plo­ringt­heg­lobe #ourp­la­net­daily #gre­at­north­col­lec­tive #dis­co­verg­lobe #be­vi­su­al­ly­ins­pi­red #earth­pix #world­to­nes #dnes­ces­tu­jem #aga­meof10k #ke­e­pit­wild #sta­y­an­dwan­der #earth_shotz #ex­plo­re­more #theg­lo­be­wan­de­rer #wil­der­ness­na­tion #earth­vibe #folk­s­ce­nery #vi­su­al­so­fad­ven­ture #Out­do­or­To­nes #rsa_out­do­ors #al­la­bou­tad­ven­tu­res #well­tra­vel­led #eart­hout­do­ors #glo­bal­cap­ture #night_excl #dre­am­cha­sers­nor­way #nor­ge­foto

Prís­pe­vok, ktorý zdieľa Da­niela❄️ (@po­lar.girl),

Ľu­dia si mys­lia, že sú na opus­te­nom os­trove, môžu za­stať ke­dy­koľ­vek aj v strede cesty, ísť kde sa im za­chce. Pri­búda do­prav­ných ne­hôd a zby­točné úrazy, keď kvôli fotke tu­risti ris­kujú ži­vot. Náv­štev­níci ne­reš­pek­tujú vý­strahy, každý rok je viac uto­pe­ných a do­máci sú z toho ne­šťastní. Vi­dela som diev­čatá v ba­le­rín­kach na útese na snehu aj ľudí, ktorí išli ma­lými osob­nými au­tami na miesta, kde sa jazdí na su­per­je­e­poch. Is­land je stále di­voká prí­roda, po­ča­sie sa mení kaž­dých 5 mi­nút a na­ozaj sa to ne­o­platí pod­ce­niť,“ tvrdí Danka.

Ok­rem Is­landu si už Danka spl­nila sen aj o Ka­nade. Vždy chcela vi­dieť Rocky Moun­tains, od det­stva mala na stene na­le­penú fotku ka­nad­ského ja­zera Mo­raine zo sta­rého ná­sten­ného ka­len­dára, ktoré ju na­živo do­stalo svo­jou mod­rou far­bou. Nav­ští­vila tiež Nór­sko, ktoré je jej srd­cov­kou. Ok­rem po­lár­nej žiary tu mohla po­zo­ro­vať ko­satky a vrás­kavce dl­ho­plutvé, nav­ští­vila tiež sú­os­tro­vie Lo­foty, ktoré po­va­žuje za jedno z najk­raj­ších miest na svete. Ces­tuje popri práci vždy s ka­ma­rátmi či ro­di­nou, vďaka čomu to zvládla low-cos­tovo. Práve vďaka ces­tám sa za­mi­lo­vala aj do fo­to­gra­fo­va­nia a stále roz­víja túto svoju vá­šeň. Tento rok sa pr­vý­krát chystá do fín­skeho La­pon­ska a v bu­dúc­nosti by rada nav­ští­vila Fa­er­ské os­trovy, Al­jašku a An­tar­ktídu.

Dr­žíme palce a te­šíme sa na ďal­šie krásne fotky, ktoré sú mi­mo­cho­dom fo­tené na Olym­pus PEN E-PL6. :)  Ty si ich mô­žeš po­zrieť na Ins­ta­grame Po­lar Girl.

Ne­ver thought I find my­self in a place like this one day…real fai­ry­tale😍 ~ ~ ~ #ex­plo­re­ca­nada #won­der­more #ex­plo­re­ou­re­arth #ex­plo­ringt­heg­lobe #ourp­la­net­daily #lets­go­so­me­where #gre­at­north­col­lec­tive #re­dis­co­vert­he­world #na­kedp­la­net #dis­co­verg­lobe #eart­hof­fi­cial #earth­cap­ture #jaw_drop­ping_shots #go­ne­out­do­ors #las­tin­gvi­su­als #mo­der­nout­do­ors #be­vi­su­al­ly­ins­pi­red #earth­pix #world­to­nes #dnes­ces­tu­jem #aga­me­of­to­nes #ke­e­pit­wild #sta­y­an­dwan­der #earth_shotz #ex­plo­re­more #theg­lo­be­wan­de­rer #al­pi­ne­ba­bes #dar­lin­ges­ca­pes #out­do­or­wo­men #olym­pu­sins­pi­red

Prís­pe­vok, ktorý zdieľa Da­niela❄️ (@po­lar.girl),

Pridať komentár (0)