Slovenská spoločnosť Luigi’s Box získala státisícovú investíciu z Česka

Linda Cebrová / 14. septembra 2018 / Biznis

zdroj: Luigi's Box
  • In­ves­tí­ciu rá­dovo v stov­kách ti­sí­coch eur in­ves­tuje fond Le­ve­rage Tech­no­logy do slo­ven­skej spo­loč­nosti Lu­igi ‚s Box
  • Tá e-sho­pom po­sky­tuje ná­stroje pre opti­ma­li­zá­ciu vy­hľa­dá­va­nie

Fond Le­ve­rage Tech­no­logy, za kto­rým stoja šty­ria českí pod­ni­ka­te­lia, cieli pri­márne na zau­jí­mavé pro­jekty na trhu e-com­merce a on­line tech­no­ló­gií. A to nie­len v Čes­kej re­pub­like a na Slo­ven­sku, ale v ce­lej stre­do­vý­chod­nej Európe. Fond riadi Ma­těj Bo­ruta, Lu­mír Kunz, Vác­lav Liška a Pat­rik Czetö. Tech­no­lo­gic­kým po­rad­com fondu je Da­vid Pav­lík, ktorý viac ako 10 ro­kov pô­so­bil v USA vo fir­mách ako Mic­ro­soft, Ama­zon alebo Ne­tf­lix. 

„Každý e-shop po­tre­buje to­var usklad­niť, pre­viesť, spro­pa­go­vať a ko­mu­ni­ko­vať s kli­entmi, me­rať vý­kon­nosť, či ze­fek­tív­niť pre­daj. Pre všetky tieto po­treby už te­raz exis­tujú on­line služby, ktoré nás naj­viac zau­jí­majú. Chceme in­ves­to­vať do slu­žieb, ktoré on­line pre­daj­com sprí­stup­nia nové tech­no­ló­gie a pro­dukty, vďaka kto­rým sú schopní kon­co­vým zá­kaz­ní­kom po­sky­to­vať služby po­rov­na­teľné so služ­bami veľ­kých hrá­čov typu Ama­zon,“ vy­svet­ľuje v tla­čo­vej správe spo­loč­nosti Ma­tej Bo­ruta, vý­konný ria­di­teľ Le­ve­rage Tech­no­logy.

Za­kla­da­te­lia fondu už skôr úspešne in­ves­to­vali do nie­koľ­kých úspeš­ných pro­jek­tov, ako je mo­bilná ap­li­ká­cia Lif­tago, bro­ker­ská spo­loč­nosť Axi­ory, tech­no­lo­gická sku­pina Purple Hol­ding alebo po­rov­ná­vač mak­lé­rov FER­mak­leri.cz.

Na­jak­tu­ál­nej­šie in­ves­tičné prí­le­ži­tosti sa tý­kajú vstupu do on­line tr­ho­viska Aukro a práve spo­loč­nosti Lu­igi ‚s BoxIn­ves­tí­cia do Lu­igi ‚s Box bude vy­užitá pre­dov­šet­kým pre pod­poru rastu, ak­vi­zí­cie trhu a expan­ziu do za­hra­ni­čia. Do tohto slo­ven­ského star­tupu už skôr vstú­pil aj úspešný in­ves­tor zo Si­li­con Val­ley, Rasty Tu­rek, alebo seed fond Ne­ulogy.

„Sme zo­hratý tím so sil­nou ví­ziou po­môcť on­line pre­daj­com zvy­šo­vať ich tržby o de­siatky per­cent v ce­lej stre­do­vý­chod­nej Európe, a tým sa stať jed­not­kou na trhu v rámci vy­hľa­dá­va­cích ná­stro­jov. Sme preto radi, že v náš pro­jekt in­ves­tori ve­ria a od spo­je­nia s Le­ve­rage Tech­no­logy ča­káme ďalší vý­razný ná­rast na­šich zá­kaz­ní­kov aj tr­žieb,“ do­dáva pre czechc­runch.cz Ra­do­slav Ba­lajka z Lu­igi ‚s Box.

Fond Le­ve­rage Tech­no­logy po­núka uni­kátnu prí­le­ži­tosť ľu­ďom s ka­pi­tá­lom in­ves­to­vať do per­spek­tív­nych spo­loč­ností pô­so­bia­cich na trhu e-com­merce a rýchlo ras­tú­ceho trhu on­line tech­no­ló­gií. Po jed­nom roku fun­go­va­nia sa ak­tíva fondu pri­blí­žili hra­nici 3,9 mi­li­ó­nov eur. Cie­ľom je túto sumu po­stupne na­vý­šiť až na pri­bližne 39 mi­li­ó­nov eur.

Pridať komentár (0)